Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid OT/NAV/skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid OT/NAV/skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid OT/NAV/skole
NAV Møre og Romsdal 2013 1

2 Samarbeidsavtaler på fylkesnivå og lokalt
Generelt om samarbeid NAV og utdanningsmyndighetene i fylket NAV og OT (Oppfølgingstjenesten) NAV og fagopplæring om lærekandidater (NB! Ikke lærling) Lokale avtaler OT og NAV Prosjekt: samarbeidsavtale Herøy vgs og NAV Herøy 2

3 Felles målsetting med samarbeid
Få flest mulig til å fullføre videregående opplæring Alternativt: Få flere i arbeid og aktivitet – ikke passivitet Viktig for den enkelte – og for samfunnet 3

4 Hvordan organiserer vi arbeidet
Alle NAV-kontor har en dedikert person som er kontaktperson for OT Minimum 3 møtepunkt pr år felles samlinger Samarbeidsavtale med OT siden 2008 Aktiv samarbeidspartner i Ny GIV – prosjekt Tidligere inn i skolen/OT – FØR eleven slutter Pilot med NAV i skolen – mars 2013 Fagopplæring «ny» samarbeidsavtale – mars 2013 4

5 Samarbeidsavtalen med OT - NAV sitt ansvar
Alle NAV-kontor skal ha ein kontaktperson som koordinerer samarbeidet mellom NAV og OT og skole.   Ungdom under 20 år utan skoleplass eller arbeid, skal få tilbod om arbeidsretta tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstenesta, jf Ungdomsgarantien. Ein skal prioritere kombinasjon arbeidsretta tiltak og opplæring i samsvar med opplæringsmål i vidaregående opplæring. Det er viktig at behovsvurdering, oppfølgingsvedtak og evt arbeidsevnevurdering blir gjennomført for denne gruppa. Når ungdom i målgruppa vender seg direkte til NAV-kontoret skal det takast kontakt med oppfølgingstenesta for rettleiing og samordning av tilbod frå ulike etatar. Rettleiinga skal i størst mogleg grad motivere ungdom til vidare utdanning/opplæring/grunnkompetanse/kompetanseheving. Behovsvurdering etter §14A skal inngå i samband med registrering av ungdom slik at behov for oppfølging blir vurdert og dokumentert. Dersom ungdomen har samansette utfordringar skal arbeidsevnevurdering gjennomførast. Dersom det blir behov for verkemidlar frå NAV skal desse primært stimulere til å fullføre vidaregåande opplæring. Veiledarar i NAV skal nytte Jobbprofilar frå VOX i rettleiinga og vurderinga av kva tiltak som kan vere rett for den enkelte ungdom ( ) 5

6 OT (Oppfølgingstenesta) sitt ansvar
Oppfølgingstenesta skal sørge for at all ungdom som høyrer til målgruppa får tilbod om opplæring, arbeid, andre kompetansefremmande tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse. Oppfølgingstenesta kan også arbeide for å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskole og vidaregåande opplæring. Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta sørge for å ha oversikt over alle i målgruppa og aktuelle tilbod for målgruppa å gi skriftleg informasjon til alle i målgruppa om kva rettar dei har å etablere kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa å gi alle i målgruppa tilbod i samsvar med §13-1, eventuelt i samarbeid med andre aktørar å etter behov følge opp ungdom som har teke imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta Ungdom i målgruppa som ikkje tek imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta, og som ikkje er i utdanning eller arbeid, skal bli kontakta og få tilbod kvart skoleår så lenge dei er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring. 6

7 OT si målgruppe ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring
Som ikke har søkt eller tatt i mot skoleplass Som avbryter videregående opplæring Som ikke er i arbeid Som har tapt retten som følge av vedtak om bortvising el.lign. OT sin oppfølging varer så lenge ungdommen er i målgruppa for oppfølgingstjenesten dvs til det året de fyller 21 år 7

8 Tidlig inn…utfordring (?)
Fare for avbrudd Skolens rutiner NAV er involvert Regelverket Tiltak for ungdom Relevant arbeid for ungdom Veiledning/gjøre ungdommen i stand til å ta egne valg 8

9 å gi mennesker muligheter
NAV skal bidra til å gi mennesker muligheter - Her kommer overgang videregående skole/høyskole/arbeid inn…….og hva gjør vi da?? NAV Møre og Romsdal 2013 9


Laste ned ppt "Samarbeid OT/NAV/skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google