Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALGKOMITEENS ARBEID i KLUBB - KRETS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALGKOMITEENS ARBEID i KLUBB - KRETS"— Utskrift av presentasjonen:

1 VALGKOMITEENS ARBEID i KLUBB - KRETS

2 ÅRSMØTE & VALGKOMITEARBEID i KLUBB

3 Hva sier loven ? LOV FOR NORGES IDRETTSFORBUND
§ 12 BASISLOVNORM FOR IDRETTLAG REGULERER DETTE Årsmøte skal velge: Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (Begge kjønn skal være representert)

4 STEMMERETT – VALGBARHET – TALE OG FORSLAGSRETT…
§ 2-5 REGULERER DETTE Være fylt 15 år Ha oppfylt medlemsforpliktelsene Ha vært medlem minst 1 mnd Kontingent betalt Stryking av medlem kan skje dersom det skyldes kontingent for mer en 1 år… Arbeidstaker med få unntak er ikke valgbar

5 Trenger vi en valgkomite ?
Dersom JA, hva så ? Finnes det en plan for arbeidet ? Hva skal det rekrutteres til ? Finnes det medlemslister ? Finnes det oversikt over ”ressurspersoner” i klubben… som kan rekrutteres til klubben Klubbens lover og NIFs regelverk

6 Hvilke krav må settes til en valgkomite?
Har god kjennskap til klubbens organisasjon. Klubbens Visjon, overordnede mål og handlingsplan. Klubbens egen lov. NIFs lov om hvem som kan velges En valgkomite må ”våge” å ta sine egne valg.

7 REKRUTTERING / VALGKOMITE
”Mammaen” ble spurt om å ta et verv i et klubbstyre… og svarte: Jeg vet ikke hvem dere er ? Jeg vet ikke hva dere vil ? Jeg vet ikke hvilken filosofi klubben har, eller hva klubben står for ! Jeg vet ikke hvilke mål klubben arbeider for ? Jeg vet ikke hvilke oppgaver jeg er tiltenkt ? Hva er det egentlig dere ønsker at jeg skal svare JA til ?

8 Når bør / skal valgkomiteen starte sitt arbeid ? …og hva så ?
Fra dag 1 Være bevist på oppgaven(e) Være synlig - delta på styremøte ? Vær bevist på hva du / dere rekrutterer til ! Valgt som ikke fungerer skiftes ut ! Husk at dere skal rekruttere ”team” til beste for det organisasjonsledd / gruppe dere er valgt for!

9 TAR VI REKRUTTERINGSARBEIDET PÅ ALVOR ?
Min påstand: Vi har for få trenere – ledere – dommere! Vi er for lite bevist på hvem vi rekrutterer! Vi har sjelden klart for oss hva vi skal rekruttere til! Vi er lite flink til å følge opp! Vi stiller sjelden krav til de vi rekrutterer! STEMMER DETTE I DIN KLUBB ?

10 HAR KLUBBEN EN PLAN FOR SITT REKRUTTERINGSARBEID ?
HVA GJØR VI ? Kan vi sammen snu disse litt negative påstander til noe positivt ? Kan vi diskutere – Hvordan skal vi rekruttere ? Hvem skal vi rekruttere ? Hva skal vi rekruttere til ? Finnes det en funksjonsbeskrivelse (ansvar/rolle) over hva det skal rekrutteres til ? Hvordan følger vi opp/utvikles de vi rekrutterer? Hvordan kan vi stille krav, og følgelig gi ansvar og status til de vi rekrutterer ? HAR KLUBBEN EN PLAN FOR SITT REKRUTTERINGSARBEID ?

11 Ressurspersoner… Tid Kompetanse innen tiltenkt område Foreldre / Pensjonister… Funksjonshemmede… Begge kjønn Ikke glem de unge !

12 Vær ærlig ! Hva forventes… Klubbens planer og mål Økonomi / Godtgjørelser Utdanning / utvikling Den sosiale del Klubbens miljø og sosiale relasjoner

13 Ansvar… Juridisk Økonomisk Idrett og næringsliv Media Straffebelagte handlinger… Doping Ansatt(e)

14 De 10 råd: Klargjøre klubbens målsetting, sportslig – økonomisk og sosialt Lag en funksjonell organisasjonsplan Gi tillitsvalgte begrensede oppgaver Gi tillitsvalgte anledning til å ”trene” og skolere seg Ta vare på eksisterende tillitsvalgte

15 De 10 fortsetter… 6. Skap aktiviteter som får nye folk inn i laget / klubben 7. Gi alle oppgaver i henhold til funksjonsplan 8. Bruk kvinner og ungdom som en spesiell aktiv lederressurs 9. Legg lista høyt når det gjelder leder ! 10. Jobb målrettet etter en vedtatt og klar rekrutteringsplan !

16 Lykke til !

17 Her fremkommer blant annet dette:
ÅRSMØTET I IDRETTSLAG § 10 BASISLOVNORM FOR IDRETTLAG REGULERER DETTE Her fremkommer blant annet dette: Idrettslagets øverste organ er årsmøtet Årsmøtet innkalles med minst 1 mnd varsel (direkte til medl / via pressen eller på klubbens nettside) Forslag fra medlemmene må fremmes senest 2 uker før Sakliste og saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

18 HVEM HAR ADGANG ? Alle medlemmer har adgang Årsmøtet kan invitere andre - presse/gjester/kommunen/… Men – Årsmøtet kan og vedta at det kun er åpent for medlemmer !

19 ÅRSMØTETS OPPGAVER (1) Godkjenne de stemmeberettige Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Velge dirigent, sekretær(er) og 2 til å underskrive protokoll fra årsmøtet Behandle årsmelding Behandle regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag

20 ÅRSMØTETS OPPGAVER (2) 7. Fastsette medlemskontingenter 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets org. plan 10. Foreta valg: Leder og nestleder X antall styremedlemmer og varamedlemmer Øvrige valg i henhold til org. plan 2 revisorer Representanter til møter og Ting… Valgkomite med leder + 2 samt 1 varamedlem

21 ÅRSMØTET… Er vedtaksført når det møter minst det antall som det er styremedlemmer. Må det innkalles til nytt årsmøte - -er da vedtaksført med det antall som møter. Et avbrutt årsmøte kan avsluttes innen ”rimelig frist”. Kun opprinnelige saker !

22 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Skal innkalles med minst 14 dagers varsel når det er – Vedtak på årsmøte Vedtak i styret i idrettslaget Skriftlig krav fra minst 1/3 medlemmene Krav / vedtak fra overordnet ledd

23 Regnskap og budsjett Gjelder fleridrettslag – For hovedlag og
Grupper / avdelinger HUSK: Grupper og avdelinger kan ikke være egne selvstendige juridiske eller økonomiske enheter. Idrettens kontoplan skal brukes ! Omsetning over 5 mill: Autorisert revisor.

24 VALG Leder og Nestleder velges enkeltvis Styremedlemmene velges samlet Varamedlemmer velges samlet Ved skriftlig valg avgjør stemmetall HUSK: § 2-4 Kjønnsfordeling I styre, råd og utvalg med mer en 3 skal det være minst 2 fra hvert kjønn.

25 Info ut - underskrevet årsmøtereferat
Nytt styre er valgt… HVA SÅ ? Info ut - underskrevet årsmøtereferat Tidlig ”overleveringsmøte” / avklaringer Bli kjent internt Hvordan vil vi ha det på styremøter etc ? Møteplan m/når og faste poster… Det skal være spennende og utfordrende å ha verv innen ulike org.ledd i norsk fotball !


Laste ned ppt "VALGKOMITEENS ARBEID i KLUBB - KRETS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google