Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 1 HVORFOR ER ETIKK VIKTIG VED UMB? På alle våre arbeidsfelter er det lett gjenkjennbare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 1 HVORFOR ER ETIKK VIKTIG VED UMB? På alle våre arbeidsfelter er det lett gjenkjennbare."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 1 HVORFOR ER ETIKK VIKTIG VED UMB? På alle våre arbeidsfelter er det lett gjenkjennbare etiske avveininger som har stor samfunnsmessig betydning, fx.  Forvaltning av naturressurser og miljø  Bioteknologi knyttet til landbruk og matproduksjon  Kunnskapssamarbeid med land i Afrika, Asia, Øst-Europa  Utnytting av proteinressurser til fiskeoppdrett  Forskning på dyr  Utdanning i økonomi Der UMBs ansatte er i forskningsfronten har vi spesielt ansvar for etisk beredskap og oppfølging (SFF, FUGE, SFF og SFI-kandidatene) UMB har mye anvendt forskning og stor oppdragsvirksomhet  Forskere må ivareta sin integritet og etterrettelighet, og UMB må legge til rette for dette

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 2 HVORFOR ER ETIKK VIKTIG VED UMB? (forts) Utdannelsen skal gi fremtidens fagfolk og ledere veikart når vanskelige valg skal gjøres. Krever  Utdanning i anvendt etikk, forskningsetikk, vitenskapsfilosofi  trening i ”fag”-etisk problemhåndtering  forskning har høye krav til tranparens og etterrettelighet Valg i hverdagen krever etisk ryggrad  Hensynet til hverandre, lojalitet, åpenhet, tillit  Lærere-veileder situasjonen  Ekstra- og bierverv  Mottak av gaver  Faglig uavhengighet og objektivitet  Upartiskhet og korrekthet i saksbehandling

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 3 HISTORIKK – ETIKKARBEID PÅ UMB  1994: Første etikkutvalg Mandat: Fremme kunnskap om og interesse for og debatt knyttet til UMBs forskning og undervisning  2002: Ny organisasjons- og styringsstruktur  2004: Drøfting av etikkutvalgets rolle i ny styringsstruktur + høring Ønskelig med en mer omfattende vurdering av arbeidet med etikk ved institusjonen  2006: US-sak om etikk ved UMB i mai

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 4 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET SIER OM ETIKK:  Institusjonen har ansvar for å legge gode etiske rammer rundt kunnskapsutviklingen  Institusjonen har ansvar for videreutvikling av sine kvalitetssikringssystemer slik at de avdekker, og har prosedyrer for å behandle, saker om fusk  Lederansvar å gripe tak i uheldige saker som måtte oppstå  Etisk bevissthet må skjerpes både hos den enkelte og på institusjonsnivå  Forståelse av etiske normer er avgjørende i all yrkesutøvelse  Etikk må undervises på alle nivåer ved universiteter og høyskoler  Forskningsetikk må inngå i all forskeropplæring  Institusjonenes oppfølging av dette arbeidet vil bli diskutert på etatsstyringsmøtene i vår

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 5 OPPRETTELSE AV (U)REDELIGHETSUTVALG FOR FORSKNING Bakgrunn:  2001: Oppdrag om å utrede hvordan arbeidet med uredelighet i forskning kan organiseres nasjonalt og lokalt (NFR i samråd med de nasjonale forskningsetiske komiteene og Universitets- og Høgskolerådet)  2002: Forslag om å utrede spørsmålet om lovhjemling av de regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk (fremmet av den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)  2004: Departementet sender ut høringsnotat om lovhjemling av de forskningsetiske komitéene og et nasjonalt uredelighetsutvalg  2006: Arbeid med proposisjon om et system for behandling av uredelighet i forskning og lovfesting av et helhetlig etikkomitésystem.  Odelstingsproposisjon om saken i løpet av våren 2006.

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 6 FORSLAG TIL ORGANISERING AV ETIKKARBEID VED UMB:  UMBs rådgivende organ for etikk (etikkråd) skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon, og til UMBs arbeid rettet mot samfunnet  Koordinatorstilling ( 4 år - 50%) med kompetanse i etikk. Oppgaver: undervise og forske i etikk knyttet til UMBs kjerneområder, koordinere arbeid med etikk på UMB, lede etikkrådet  Ansvar for etikk i linjen rektor- instituttleder tydeliggjøres Årlig rapportering om etikkarbeidet til styret ved UMB  Nivåer for behandling av fuskesaker: i.instituttet selv ii.rektor med sin stab (AD, personaldir., forskningsdir og studiedir) iii.det nasjonale uredelighetsutvalget

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 7 ETIKKRÅD: FORSLAG TIL SAMMENSETNING OG ROLLE Etikkrådet har 6 medlemmer med personlige varamedlemmer, og oppnevnes av styret etter forslag fra rektor:  Leder  To representanter i forsker- og undervisningsstilling  En representant for studentene etter forslag fra studenttinget  En representant for PhD-stipendiatene etter forslag fra FODOS  En representant for tilsatte i teknisk-administrativ stilling Etikkrådet følger universitetsstyrets funksjonsperiode

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 8 VIKTIGE UTVIKLINGSOPPGAVER FOR ETIKKRÅDET Rådet skal gi råd til styret og rektor om…..  Utvikling av UMBs verdigrunnlag  ”Code of conduct” for ansatte ved UMB  Retningslinjer for vitenskapelig forfatterskap  Forskningsetikk i forsker- og masterutdanningen  UMB kurs i etikkrelaterte emner, nasjonale kurs  Kvalitetssikringsprosesser av forskning og utdanning  Tiltak som forebygger uredelighet  Prosedyrer for behandling av saker om fusk  Seminarer og åpne møter (øke etisk bevissthet)


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETIKK VED UMB 1 HVORFOR ER ETIKK VIKTIG VED UMB? På alle våre arbeidsfelter er det lett gjenkjennbare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google