Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogmøter regionene samferdsel – 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogmøter regionene samferdsel – 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogmøter regionene samferdsel – 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

2  Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling  Attraktivitet, vekst og infrastruktur  Fylkeskommunens mål og prioriteringer  Arbeidsprosesser for fylkeskommunens prioriteringer på vegområdet

3 Statsbudsjettet 2014: Markant dreining fra regionale utviklingsmidler til samferdsel Usikkert hvordan det vil følges opp i de kommende statsbudsjettene Samferdsel og infrastruktur som virkemiddel for regional utvikling Satsning på vekstområder? Konsekvenser for Hedmark? Samferdsel og regional utvikling

4 Hedmark fylkeskommune har satt seg ambisiøst mål - 220.000 innbyggere i Hedmark i 2020. Befolkningsvekst gir levedyktige byer, tettsteder og grender. Utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner, som har effektive transportløsninger for næringsliv, kollektivreisende og gående/syklende, er viktige faktorer for vekst. Attraktivitet, vekst og infrastruktur

5 Fylkesrådet vil gjennom samarbeid bidra til utbygging av infrastruktur i Hedmark. Miljøvennlig transport med fokus på sikkerhet. Grønne korridorer. Utbygging av gang- og sykkelveier utgjør en viktig del av den infrastrukturen som er en del av alles dagligliv og helse. Innbyggere og næringsliv har behov for transport. Satsing på vei og bane vil være et viktig grunnlag for fylkets utvikling framover. Attraktivitet, vekst og infrastruktur

6 Infrastruktur påvirker steders attraktivitet Men: ikke nok med infrastruktur alene Store infrastrukturinvesteringer i Hedmark – hvordan utnytte det? Viktig å få mest mulig ut av investeringer både på fylkesveger og kommunale veger sammen med nasjonale investeringer Også: infrastruktur som styrker kollektive løsninger Attraktivitet, vekst og infrastruktur

7

8 Klar til 2024? => planlegge nå! 2024201320182017 HP FV 2018-2021

9 Mulighetenes Oppland Arbeidsplasser (<45 minutter) Mjøsområdet framstår som sterkt Stort potensiale:

10 Attraktiv – klimavennlig Attraktiv og klimavennlig

11 KVU/KS1 Finansiering ved brukerbetaling Mål og innsatsområder avklarte og forankret i klimaforliket Bilrestriktive tiltak Areal- og transportplanlegging Stat, region og kommune deltar 26 milliarder på 10 år Nødvendig innsats! Bymiljøavtalene

12 «I byområder som ikke er aktuelle for helhetlige bymiljøavtaler, vil regjeringen åpne for at det kan etableres tradisjonelle bypakker dersom det tas initiativ til dette lokalt. Det er en forutsetning at trafikantbetaling ligger til grunn for etableringen av slike bypakker.» NTP om mindre byområder

13 Mellomstore byer kan ikke konkurrere med storbyenes resultater på miljøområdet, og har ikke samme trafikkavviklingsutfordringer Mellomstore byer er motorer i regional utvikling landet rundt og trenger en tilpasset satsning på miljø, kollektive løsninger og konkurransekraft. Distrikt – By - Storby

14 Nødvendige tiltak i storbyområdene – medfører den også en ytterligere forsterket vridning av konkurransen mellom store og mindre byer? Klimavennlig og attraktiv – er det mer attraktivt for framtidige generasjoner? «Konkurransevridning»?

15 Samfunnsplanlegging Samferdselsplanlegging Arealplanlegging Samhandling mellom aktørene Ressursinnsats Miljø og attraktivitet Vekst og utvikling Helhet

16 16

17 Mjøsnett Et frekvent og taktet kollektivtilbud i Mjøsbyen(e) vil bidra til å styrke arbeidsmarkedet Tilbudet realiseres i forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner Mjøsbyen må inn i belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

18 De mellomstore byområdene må arbeide for at det utvikles egen argumentasjon for en satsning hvor staten også bidrar med økt innsats for bedre kollektivløsninger, styrking av konkurransekraften – basert på regionens eget potensiale, ikke avledet av målsetningen for storbyregioner de ikke kan konkurrere likeverdig med. Utfordringen

19 Føringene angis i: Politisk plattform Regional planstrategi Regional samferdselsplan Handlingsprogram for fylkesveger Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKs mål og prioriteringer

20 Regional samferdselsplan: hvordan tilgjengelighet skal kunne bedres for alle trafikantgrupper hvordan bosetting kan sikres hvordan samferdselen bør tilrettelegges for næringslivet hvordan miljøpolitikken bør utformes hvordan trafikksikkerhet bør ivaretas FKs mål og prioriteringer

21 Regional samferdselsplan: Bystrategi Utvikle byenes attraktivitet og vekstpotensial. Skape byer med god framkommelighet og sikkerhet for alle grupper med fokus på en mer miljøvennlig transportmiddelfordeling. FKs mål og prioriteringer

22 Regional samferdselsplan: Region- og distriktsstrategi Utvikle en trygg, effektiv, regionforstørrende og miljøvennlig kommunikasjon innad i regionene og mellom regionsentra, for å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. FKs mål og prioriteringer

23 Regional samferdselsplan: Interregional strategi Med kort avstand til Gardermoen og Osloregionen er deler av Hedmark svært aktuelle for bosetting og næringslivs- etableringer. Det er avgjørende å minske avstandsulempene. FKs mål og prioriteringer

24 Regional samferdselsplan: Transittstrategi Sørge for en effektiv, mer miljøvennlig og sikker kommunikasjon på alle hovedtransportårer gjennom fylket FKs mål og prioriteringer

25 Handlingsprogram for fylkesveger: Prioritering av investeringsmidler Store prosjekt Utbedringer Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Miljø- og servicetiltak Kollektivtiltak FKs mål og prioriteringer

26 HP fylkesveger - programområder Fra sak til fylkestingets vedtak juni 2013

27 HP fylkesveger - fordeling

28

29 Investeringsprogrammet vedtas av fylkestinget hvert fjerde år Drift og vedlikehold er i hovedsak bundet av faste kontrakter Fylkeskommunen som vegeier har dialog med SVV om bruk av vedlikeholds- ressursene Arbeidsprosesser

30 Neste Handlingsprogram for fylkesveger behandles av fylkestinget i juni 2017 (?) Arbeidsprosesser med kommunene i 2016 NB! Forberedelser til å utnytte ny infrastruktur Vurdere ATP-prosess i Hamarregionen i forbindelse med Mjøsnett Innspill til neste NTP juni 2016 (?) Arbeidsprosesser


Laste ned ppt "Dialogmøter regionene samferdsel – 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google