Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet
I helse- og velferdstjenestene handler etikk om service og kvalitet og om hvordan tjenesten bør være. Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

2 Etisk dilemma Et etisk dilemma er en valgsituasjon hvor vi opplever at vi må gå på akkord med verdier og normer uansett hva vi velger. Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

3 Kvalitet, motivasjon og omdømme
Det handler om å tenke nytt og finne alternative måter å samhandle på i vanskelige situasjoner. Det gir følelse av trivsel, mestring og mening – tre viktige faktorer for jobbmotivasjon. Det gir brukerne trygghet og arbeidstakerne stolthet. Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

4 ERGOTERAPEUTENES - yrkesrolle og etiske retningslinjer
faglig kvalitet forsvarlighet samfunnsansvar forholdt til brukere, pårørende og nærpersoner. forholdet til kollegaer, samarbeidspartnere og arbeids/oppdragsgivere forskningsetikk Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

5 Faglig kvalitet og forsvarlighet
kjenner og handler i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og avtaler. driver kunnskapsbasert praksis - ut fra brukerperspektiv, aktivitetsperspektiv, egne erfaringer og med dokumentasjon i teori og forskning gir korrekte opplysninger om profesjonens kompetanse kjenner og informerer om grensene for egen kompetanse holder seg faglig à jour, veileder og driver opplæring av medhjelpere dokumenterer, evaluerer og kontinuerlig kvalitetssikrer/-utvikler sin virksomhet bidrar til fagutvikling og forskning i forhold til menneskelig funksjon, aktivitet og deltagelse Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

6 Samfunnsansvar - basert på befolkningens rett til aktivitet og deltagelse
fremmer befolkningens helse, funksjon, aktivitet og deltagelse bidrar til utvikling av et helsefremmende, inkluderende og universelt utformet samfunn holder seg à jour med den samfunnspolitiske utviklingen bidrar med faglig kompetanse til utvikling av velferdstjenester med kvalitet bidrar til bevisst bruk av samfunnets ressurser og prioriterer de ergoterapifaglige ressursene i perspektiv Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

7 Fortsetter… sørger for at informasjon om ergoterapi er tilgjengelig for befolkningen, brukere, samarbeidspartnere og beslutningstakere som grunnlag for hensiktsmessig bruk av kompetansen melder fra om faglig uforsvarlighet ikke misbruker sin stilling til å skaffe seg personlige fordeler tar medansvar for utdanning av ergoterapeutstudenter, herunder praksisopplæring Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

8 Respekterer rettighetene til brukere av tjenestene, tar utgangspunkt i deres behov, ønsker og interesser respekterer den enkeltes rett til selvbestemmelse og medbestemmelse viser respekt for den enkeltes verdier, kultur, livssyn og vaner bidrar til at den enkelte kan bevare sin selvrespekt og sitt privatliv fremmer den enkeltes muligheter til å ta ansvar for konsekvensene av egne handlingsvalg gir brukerne informasjon om innholdet i, hensikten med og varighet av tiltak og gir løpende informasjon i prosessene Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

9 Fortsetter… synliggjør alternative løsninger ut fra størst mulig kjennskap til muligheter og rettigheter arbeider for å få fram den enkeltes ønsker og behov, ikke minst ved redusert vurderings- og kommunikasjonsevne yter behovsrelaterte og effektive tjenester ut fra egen fagkompetanse og tilgjengelige ressurser innhenter bistand eller henviser videre ved behov Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

10 Fremmer samarbeid og helhet
respekterer kollegers og andre medarbeideres faglige vurderinger og lovbestemte rettigheter og avtaler arbeider for å fremme samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, etater og nivåer i hjelpeapparatet er lydhøre og åpne for andres syn og vurderer ulike hensyn opp mot hverandre bidrar aktivt til et godt og konstruktivt arbeidsmiljø ved interessemotsetninger, tar utgangspunkt i hva som ønskes oppnådd, og analyserer, vurderer og handler ut fra dette Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

11 Følger opp sine forpliktelser overfor arbeidsgivere/oppdragsgivere
tilstreber en objektiv holdning til arbeidet/oppdraget informerer om personlige interesser og dobbeltroller av betydning for arbeidet/oppdraget yter kostnadseffektive tjenester og forholder seg til rammebetingelsene er pålitelige og opererer innenfor gjeldende avtaler rapporterer om og dokumenterer framdrift og resultater er åpen om faglig uenighet og melder fra når interessene til brukere av tjenestene er i konflikt med arbeidsgivers/oppdragsgivers interesser Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

12 Brukermedvirkning i NAV
Hva forstår en med brukermedvirkning i NAV? Hvilke medvirkningsformer kan en ta i bruk? Hvordan organisere arbeid med brukermedvirkning på ulike nivå? Legger tjenesten til rette for individuell brukermedvirkning? Tar prosessen rundt tjenesten vare på personvern og verdighet? Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset

13 Referanser: Andreassen T.A., (2009). Brukermedvirkning i NAV. Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen. 1.utg.1oppl. Gyldendal Akademiske , Oslo. Eide,T. og Aadland, E.(2008).Etikkhåndboka – for kommunens helse- og omsorgstjenester.1. utgave, 1.opplag. Kommuneforlaget AS, Oslo. Norsk Ergoterapeutforbund (2006). Ergoterapeutenes Samfunnskontrakt – yrkesroller og etiske retningslinjer. Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset


Laste ned ppt "Etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google