Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordning av NAV-tiltak for spinalskadde Prosjekt på St.Olavs Hospital 01.01.2007 - 31.12.2008 Finansiert av NAV v.FARVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordning av NAV-tiltak for spinalskadde Prosjekt på St.Olavs Hospital 01.01.2007 - 31.12.2008 Finansiert av NAV v.FARVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordning av NAV-tiltak for spinalskadde Prosjekt på St.Olavs Hospital 01.01.2007 - 31.12.2008 Finansiert av NAV v.FARVE

2 NAV, 11.07.2014Side 2 MÅL:  Prosjektets hovedmål er å utvikle samarbeidstiltak i fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark for å rehabilitere pasienter ved Spinalenheten ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St.Olavs Hospital helt eller delvis tilbake til arbeidslivet  Målet er videre å få inkludert pasientene ved Spinalenheten i arbeidslivet, uansett grad, og vil i tillegg omfatte både hjelpemidler, boligtiltak og arbeidslivstiltak

3 NAV, 11.07.2014Side 3 Delmål  Samordne tilbudet fra de ulike aktørene i hjelpeapparatet, slik at den enkelte pasient får en mest mulig rasjonell og tidlig igangsatt saksgang og et best mulig tilpasset tilbud med tanke på å bli selvhjulpen i heim, arbeid og fritid  Utvikle formelle samarbeidsformer mellom Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, kommunene og de andre aktuelle samarbeidsinstanser  Være døråpnere, koordinerende ledd i saksbehandlingen.

4 NAV, 11.07.2014Side 4 Organisering  Kontor på Spinalenheten  Prosjektleder i ½ stilling  Prosjektmedarbeidere fra NAV Heimdal Trygd, Nav Heimdal Arbeid og fra NAV Hjelpemiddelsentral Sør- Trøndelag.  Styringsgruppe  Referansegruppe

5 NAV, 11.07.2014Side 5 Oppgaver  Være tilgjengelige for nyskadde pasienter, kontrollpasienter og ansatte ved Spinalenheten.  Gi informasjon, opplæring og bidra til å løse konkrete saker  Være bindeledd til NAV lokalt  Avdekke og bringe lokale ulikheter i tolking av lovverk til NAV sentralt

6 NAV, 11.07.2014Side 6 NAV sin rolle  Å komme tidlig nok på banen. Stimulerer vi funksjonshemmede til arbeidsdeltagelse?  ”i arbeid på tross av NAV”  Virkemiddeljungel – greier vi å presentere mulighetene? Deltid, uføretrygd på vent, tidsubestemt lønnstilskudd…..  Arbeidsgivere, kolleger

7 NAV, 11.07.2014Side 7 Oppfølging fra NAV  Ta initiativ til kontakt  Ikke varig uføretrygd for tidlig i forløpet  NAVs obligatoriske 6-månedersmøte, Dialog 2 møte, der avklaring og identifisering av bistandsbehov skal avklares, blir ikke bestandig fulgt opp i forhold til funksjonshemmede  Oppfølging mot arbeidsgiver – informere om aktuelle virkemidler  Enhetlig tilbud fra NAV på tvers av linjer  Evt. vurdere alternativ arbeidsplass, utdanning, annet attføringsløp

8 NAV, 11.07.2014Side 8 NAV-ansattes erfaringer  Har lært mye gjennom samarbeid med rehabiliteringsteamet i kommunen  Skulle gjerne hatt bedre funksjonsbeskrivelser  Brukerne blir spurt om sine drømmer – og de blir tatt på alvor!  Har opplevd at det er lett å få RMS i arbeid – arbeidsgivere etterspør kompetansen deres  Spesielt positive arbeidsgivere i større bedrifter  Har ikke erfaring med å bruke kombinasjonen lønn – trygd  Savner mer utfyllende info og konkrete tanker om arbeid fra St.Olav

9 NAV, 11.07.2014Side 9 NAV-ansattes erfaringer  Skal ta i bruk arbeidsevnevurderingsmetodikken  Får best informasjon i samtale med personen selv.  Vurderer arbeid, men det er avhengig av graden av sykdom / skade  Viktig at arbeidsgiver blir informert om sine plikter og muligheter  Oppfølging fra NAV dreier seg i hovedsak om arbeid opg ytelser

10 NAV, 11.07.2014Side 10 Videreføring  NAVs tilstedeværelse i Helseforetakene – et tilbud til langtidspasientene? Uavklart om finansiering.  Behov for å avklare økonomiske ytelser, livsopphold.  Behov for informasjon om virkemidler for å komme i arbeid – forhindre varig uføretrygd før rehabilitering er i gang og arbeidsevnevurdering er gjort.  Spesielt behov for kompetanse om ytelser på fagområdene Arbeid og Trygd. Kurs, workshops, faste samarbeidsmøter for kompetanseoverføring til sosionomtjenesten  NAV – HMS : Mange store, tidkrevende saker. Faste møter med klinikkene vil kunne forberede / følge konkrete saker, gjøre saksgang og oppfølging mer forutsigbar for pasientene, og spare tid. Kompetanseoverføring om fagområdet i helseforetakene kan føre til at man unngår hastesaker.

11 NAV, 11.07.2014Side 11


Laste ned ppt "Samordning av NAV-tiltak for spinalskadde Prosjekt på St.Olavs Hospital 01.01.2007 - 31.12.2008 Finansiert av NAV v.FARVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google