Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand Februar – september 2007 Prosjektleder Jorun Støvne Pettersen, KORSN

2 Tromsø, 11.10.2007KORSN Bakgrunn for og resultater fra kartlegging våren 2007 Smittevernkontakter på sykehjem Ressurser til hygienesykepleiere i kommune- helsetjenesten Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP

3 Tromsø, 11.10.2007KORSN Bakgrunn for prosjektet Etter opprettelsen av det regionale kompetansesenteret i smittevern i 2005 har det vært et større fokus på at man må være forberedt på å yte strukturert bistand til primærhelsetjenesten. I den regionale smittevernplanen for Helse Nord er ett av tiltakene å ”etablere modeller for strukturert sykehushygienisk bistand til kommunale helseinstitusjoner og finne akseptable finansieringsordninger for foretakene og kommunene”.

4 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hvorfor utvikle slike modeller ? Spesialisthelsetjenesten har jo veiledningsplikt…. Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3: ” gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgave etter lov og forskrift”. Denne type veiledning knytter seg først og fremst til konkrete forhold rundt enkeltpasienters utredning og behandling av sykdom/skade.

5 Tromsø, 11.10.2007KORSN Smittevernforskriftens § 2-3 sier at helsepersonell med spesialkunnskaper innen smittevern og sykehushygiene (hygienesykepleiere og smittevernleger) skal være ansatt i tilstrekkelig omfang i helseforetakene. Dette er en forutsetning for å etablere og vedlikeholde forsvarlige rutiner innen sykehushygiene og smittevern. Forskriften pålegger ikke kommunehelsetjenesten dette, men sier at kommunen eventuelt må ”inngå avtale om nødvendig sykehushygienisk bistand”. Smittevernforskriftens § 2-3 begrenser den bistanden som smittevernpersonell i sykehus skal gi utenfor egen institusjon med å fastslå at dette ikke må gå utover smittevernarbeidet i den institusjonen de er ansatt. I samme paragraf pålegges derfor det regionale helseforetaket å sørge for at det utarbeides tilbud om smittevernbistand til kommunale institusjoner innen regionen. I merknadene til Smittevernforskriftens § 3- 6 slåes det fast at ” kommunale og private institusjoner som har behov for mer omfattende sykehushygienisk bistand forutsettes å betale for denne”. Hva gjelder av lov og forskrifts- bestemmelser ?

6 Tromsø, 11.10.2007KORSN Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds- områdene Innbyggere i bosteds- områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF1877 82426817 Nordlandssykehuset HF21132 292351312 UNN HF30179 726501731 Helse Finnmark HF1972 92824709 Totalt88462 7701354569

7 Tromsø, 11.10.2007KORSN Status : Smittevernpersonell i sykehus opplever et stadig økende antall henvendelser om sykehushygieniske forhold fra kommunehelsetjenesten. Fastleger / tilsynsleger etterlyser faglige råd og oppdatering Kommunale smittevernleger har fokus mot miljørettet helsevern (lovpålagte oppgaver, planarbeid) Henvendelsene fra ulike sykehjem tyder på at det fremdeles er mange uløste oppgaver når det gjelder å ha det grunnleggende smittevernet på plass

8 Tromsø, 11.10.2007KORSN Kartleggingen våren 2007 Smittevern- legerPleie- og omsorgEtatsledereTotalt Sendt til8610940 235 (i 88 kommuner) Inn456113 119 (fra 77 kommuner) Svarprosent52563351

9 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hovedinntrykk etter kartleggingen: Det er lite planlagt kontakt mellom helsepersonell i kommunene og hygienesykepleiere / smittevernleger i helseforetakene. Telefonhenvendelser om hjelp i akutte situasjoner preger samhandlingen i dag. Det er ingen faglige nettverk innen smittevern i kommunehelsetjenesten.

10 Tromsø, 11.10.2007KORSN Behov for faglig bistand rangert av de ulike yrkesgruppene

11 Tromsø, 11.10.2007KORSN Ulikt behov i små og store kommuner? (smittevernleger)

12 Tromsø, 11.10.2007KORSN Ulikt behov i små og store kommuner? (pleie- og omsorgstjenester)

13 Tromsø, 11.10.2007KORSN

14 Yrkesgruppens angivelse av hvor de søker faglig bistand

15 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hvis kommunen skal betale for bistand, hva ønsker de da?

16 Tromsø, 11.10.2007KORSN Yrkesgruppenes vurdering av mulige former for finansiering av faglig bistand

17 Tromsø, 11.10.2007KORSN Smittevernkontakter

18 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hvem har smittevernkontakt på sykehjem i Nord-Norge ? (resultat fra kartleggingen våren 2007) 77 kommuner Ja 26 Nei 51 (66%)

19 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hva er ”smittevernkontakt”? Funksjon som delegeres til en bestemt person på avdelings- eller enhetsnivå Ledelsens måte å sikre at smittevern står på dagsorden Kontaktpunkt både for interne og eksterne instanser

20 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hva gjør en smittevernkontakt ? Holder seg faglig oppdatert innenfor smittevern og hygiene ved å delta på aktuelle kurs og møter Deltar i undervisning og opplæring av ansatte i egen avdeling Bistår ledelsen når nye metoder, utstyr og produkter som kan ha betydning for smittevern skal introduseres i avdelingen. (nybygg, ombygging) Deltar i arbeidet med revidering og oppdatering av eksisterende prosedyrer/retningslinjer/informasjon innen smittevern i egen avdeling.

21 Tromsø, 11.10.2007KORSN Ressurser til hygienesykepleiere i kommunehelsetjenesten

22 Tromsø, 11.10.2007KORSN Oppgaver for ”Hygienesykepleier KHT” Gi støtte til å etablere og vedlikeholde et infeksjonskontrollprogram Gjennomføre kurs/undervisning Besøke sykehjem for å vurdere lokale forhold som utfordrer smittevernet Gi bistand i forbindelse med utbrudd av smittsom sykdom.

23 Tromsø, 11.10.2007KORSN Hvilke ordninger for finansiering av hygienesykepleiere til KHT finnes i andre regioner? Fast årlig beløp for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland, Akershus, Sogn og Fjordane……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…)

24 Tromsø, 11.10.2007KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr innb Kr 3 pr innb Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF78001390 005312 004234 0030,6 still Nordlandssykehuset HF131316656 580525 264393 9481 still UNN HF162165810 825648 660486 5671,2 still Helse Finnmark HF73163365 815292 652219 4890,6 still Totalt4446452 223 2251 778 5801 334 0073,3 still

25 Tromsø, 11.10.2007KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Tromsø kommune (64 320 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 192 000 Årlig beløp ved kr 5 = kr 320 180 Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 6 333 Årlig beløp ved kr 5 = kr 10 555

26 Tromsø, 11.10.2007KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på sykehjemsplasser Foretak Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser Kr 300 pr sykehjems- plass Still. finansiert ved kr 300 Helgelandssykehuset HF26817Kr 245 1000,6 still Nordlandssykehuset HF351312Kr 393 6001still UNN HF501731Kr 519 3001,3 still Helse Finnmark HF24709Kr 212 7000,5 still Totalt1354569Kr 1 370 7003,4 still

27 Tromsø, 11.10.2007KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall Kommuner med innbyggertall > 20 000 (4) Kr 40 000 pr årKr 160 000 Kommuner med innbyggertall fra 10 – 20 000 (5) Kr 30 000 pr årKr 150 000 Kommuner med innbyggertall fra 5 – 10 000 (13) Kr 20 000 pr årKr 260 000 Kommuner med innbyggertall < 5000 (66) Kr 15 000 pr årKr 990 000 Totalt pr årKr 1 560 000

28 Tromsø, 11.10.2007KORSN Anbefalinger til Helse Nord RHF: Det må investeres ressurser for å heve basiskunnskap innen smittevern i kommunehelsetjenesten –dedikerte hygienesykepleiestillinger i foretakene : –”Hygienesykepleier KHT” Det må rekrutteres lokalt helsepersonell som skal jobbe mot kommunehelsetjenesten innen smittevern og HN må ta ansvar for grunnopplæring til disse Det må inngås avtaler med de kommunene som ønsker det om finansieringsmodell slik at det kan tilbys strukturerte opplegg


Laste ned ppt "Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google