Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand Februar – september 2007 KORSN

2 Bakgrunn for og resultater fra kartlegging våren 2007
Ressurser til hygienesykepleiere i kommune-helsetjenesten Smittevernkontakter på sykehjem Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP KORSN

3 Bakgrunn for prosjektet
Etter opprettelsen av det regionale kompetansesenteret i smittevern i 2005 har det vært et større fokus på at man må være forberedt på å yte strukturert bistand til primærhelsetjenesten. I den regionale smittevernplanen for Helse Nord er ett av tiltakene å ”etablere modeller for strukturert sykehushygienisk bistand til kommunale helseinstitusjoner og finne akseptable finansieringsordninger for foretakene og kommunene”. KORSN

4 Hvorfor utvikle slike modeller
Hvorfor utvikle slike modeller ? Spesialisthelsetjenesten har jo veiledningsplikt…. Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3: ” gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgave etter lov og forskrift”. Denne type veiledning knytter seg først og fremst til konkrete forhold rundt enkeltpasienters utredning og behandling av sykdom/skade. KORSN

5 Hva gjelder av lov og forskrifts-bestemmelser ?
Smittevernforskriftens § 2-3 sier at helsepersonell med spesialkunnskaper innen smittevern og sykehushygiene (hygienesykepleiere og smittevernleger) skal være ansatt i tilstrekkelig omfang i helseforetakene. Dette er en forutsetning for å etablere og vedlikeholde forsvarlige rutiner innen sykehushygiene og smittevern. Forskriften pålegger ikke kommunehelsetjenesten dette, men sier at kommunen eventuelt må ”inngå avtale om nødvendig sykehushygienisk bistand”. Smittevernforskriftens § 2-3 begrenser den bistanden som smittevernpersonell i sykehus skal gi utenfor egen institusjon med å fastslå at dette ikke må gå utover smittevernarbeidet i den institusjonen de er ansatt. I samme paragraf pålegges derfor det regionale helseforetaket å sørge for at det utarbeides tilbud om smittevernbistand til kommunale institusjoner innen regionen. I merknadene til Smittevernforskriftens § 3- 6 slåes det fast at ” kommunale og private institusjoner som har behov for mer omfattende sykehushygienisk bistand forutsettes å betale for denne”. KORSN

6 Status : Smittevernpersonell i sykehus opplever et stadig økende antall henvendelser om sykehushygieniske forhold fra kommunehelsetjenesten. Fastleger / tilsynsleger etterlyser faglige råd og oppdatering Kommunale smittevernleger har fokus mot miljørettet helsevern (lovpålagte oppgaver, planarbeid) Henvendelsene fra ulike sykehjem tyder på at det fremdeles er mange uløste oppgaver når det gjelder å ha det grunnleggende smittevernet på plass KORSN

7 Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds-områdene Innbyggere i bosteds-områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems-plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF 18 77 824 26 817 Nordlandssykehuset HF 21 35 1312 UNN HF 30 50 1731 Helse Finnmark HF 19 72 928 24 709 Totalt 88 135 4569 KORSN

8 Kartleggingen våren 2007 Smittevern-leger Pleie- og omsorg Etatsledere
Smittevern-leger Pleie- og omsorg Etatsledere Totalt Sendt til 86 109 40 235 (i 88 kommuner) Inn 45 61 13 119 (fra 77 kommuner) Svarprosent 52 56 33 51 KORSN

9 Behov for faglig bistand rangert av de ulike yrkesgruppene
KORSN

10 Ulikt behov i små og store kommuner? (smittevernleger)
KORSN

11 Ulikt behov i små og store kommuner? (pleie- og omsorgstjenester)
KORSN

12 Størst hinder for godt og effektivt smittevern i KHT (n=85)
KORSN

13 KORSN

14 Yrkesgruppens angivelse av hvor de søker faglig bistand
KORSN

15 Hvis kommunen skal betale for bistand, hva ønsker de da?
KORSN

16 Yrkesgruppenes vurdering av mulige former for finansiering av faglig bistand
KORSN

17 Smittevernkontakter KORSN

18 Hvem har smittevernkontakt på sykehjem i Nord-Norge
Hvem har smittevernkontakt på sykehjem i Nord-Norge ? (resultat fra kartleggingen våren 2007) 77 kommuner Ja 26 Nei 51 (66%) KORSN

19 Hva er ”smittevernkontakt”?
Funksjon som delegeres til en bestemt person på avdelings- eller enhetsnivå Ledelsens måte å sikre at smittevern står på dagsorden Kontaktpunkt både for interne og eksterne instanser KORSN

20 Hva gjør en smittevernkontakt ?
Holder seg faglig oppdatert innenfor smittevern og hygiene ved å delta på aktuelle kurs og møter Deltar i undervisning og opplæring av ansatte i egen avdeling Bistår ledelsen når nye metoder, utstyr og produkter som kan ha betydning for smittevern skal introduseres i avdelingen. (nybygg, ombygging) Deltar i arbeidet med revidering og oppdatering av eksisterende prosedyrer/retningslinjer/informasjon innen smittevern i egen avdeling. KORSN

21 kommunehelsetjenesten
Ressurser til hygienesykepleiere i kommunehelsetjenesten KORSN

22 Oppgaver Støtte til å etablere og vedlikeholde et infeksjonskontrollprogram Gjennomføre kurs/undervisning Besøke sykehjem for å vurdere lokale forhold som utfordrer smittevernet Gi bistand i forbindelse med utbrudd av smittsom sykdom. KORSN

23 Hvilke ordninger for finansiering av hygienesykepleiere til KHT finnes?
Abonnementsordning for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland, Akershus, Sogn og Fjordane……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…) KORSN

24 Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall
Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr Kr 3 pr Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF 78001 0,6 still Nordlandssykehuset HF 131316 1 still UNN HF 162165 1,2 still Helse Finnmark HF 73163 Totalt 444645 3,3 still KORSN

25 Stor forskjell i belastning for kommunene
Eks. Bodø kommune ( innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr Eks Lurøy kommune (1984 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 5 952 Årlig beløp ved kr 5 = kr 9 920 KORSN

26 Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall
Kommuner med innbyggertall > (4) Kr pr år Kr fra 10 – (5) Kr pr år Kr fra 5 – (13) Kr pr år Kr < 5000 (66) Kr pr år Kr Totalt pr år Kr KORSN

27 Helse Nord RHF tar initiativ overfor kommunene i Nord-Norge, slik at de som ønsker å inngå avtale om strukturert smittevernfaglig og hygienisk bistand kan få det. Finansiering av egne stillinger i foretakene for ”Hygienesykepleier KHT” KORSN


Laste ned ppt "Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google