Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig
prosjektleder pedagogikk Den digitale skole

2 Djupedal vil ha fart på den digitale skolen
Alle lærere og elever skal ha tilgang til en pc i løpet av denne stortingsperioden Digital allemannsrett Skolen har en jobb å gjøre med å integrere ikt i opplæringa Unngå museum Skolelederkonferansen ”Skolen i digital utvikling” Lillestrøm

3 Kunnskapsløftet Ny reform i grunnopplæringen
Høsten 2006 1.–9. trinn i grunnskolen 1. trinn i videregående opplæring Høsten 2007 10. trinn i grunnskolen 2. trinn i videregående opplæring Høsten 2008 3. trinn i videregående opplæring Opplæring i bedrift

4 Hva er nytt? Nye læreplaner i alle fag med tydelige mål for hva elevene skal kunne Mer vekt på tilpasset opplæring Lokal handlefrihet mht. lærings-metoder og organisering av skole-hverdagen Satsing på kompetanseutvikling for lærere, instruktører og skoleledere

5 Læreplanene i Kunnskapsløftet
Kompetansemål - å kunne mestre De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne regne - å kunne lese - å kunne bruke digitale verktøy

6 Nytt begrep: Basiskompetanse
Basiskompetanse er: Ferdigheter i engelsk Digital kompe-tanse Ferdigheter i lesing, skriving, regneferdig- heter og tallforståelse Lærings-strategier og motivasjon Sosial kompe-tanse Basiskompetanse og læringsplakaten skal samles i en ny del II til læreplanene

7 IKT kan ikke velges bort!
Hva er da utfordringene? Læring, undervisning og eksamen må henge sammen! ”Den røde tråden” Samordning på tvers av skoletyper – ”følger eleven”

8 Hva er situasjonen i dag?
For de fleste: Eksamen på papir Elevenes digitale verden For noen: Eksamen på PC MEN utskrift på papir Skolens digitale verden

9 Mål/Utfordringer Unntak: Eksamen på papir Regel: Heldigital eksamen
Skolens digitale verden Regel: Heldigital eksamen Elevenes digitale verden

10 IKT og dokumentasjon Styringsdokumenter Digital kompetanse
Hjelpemidler Digital eksamen Forberedelsesdel Formativ og summativ vurdering Åpen bok Sentralt/lokalt gitt Mappevurdering Utstyrsnivå Digital læringsbok Vurderingsordninger Læreplanene - taksonomi Skriftlig/muntlig

11 ”Kompetanse” Fra St.meld. nr. 30
”Evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave” Hva man gjør og får til i møte med utfordringene. DeSeCos definisjon.

12 Nytt læreplanverk – LK06 Læreplan generell del
Prinsipper og rammer for opplæringen Læringsplakaten innarbeides her. Hvordan arbeid med læringsstrategier, motivasjon og sosial kompetanse skal integreres i opplæringen. Læreplaner for fag

13 Kompetansemål og vurdering
Hva elevene skal kunne Forventninger om hva elevene skal kunne mestre/utføre Verb som beskriver hva elevene er i stand til etter endt opplæring på et gitt trinn VURDERING Hva hver enkelt elev faktisk kan på et gitt tidspunkt Vurdere det hver enkelt elev har vist i praksis L97: Elevene skal øve seg på, trene seg i, arbeide med osv. LK06: Verb som ikke er gode i kompetansemål – verb som handler om læringsprosess eller om å ha kunnskap om noe. Bruker ikke uttrykk som ha kunnskap om, kjenne til, ha innsikt i fordi det er snakk om anvendt kunnskap, kjennskap, innsikt - og ferdigheter selvsagt.

14 Vurderingskriterier Utdanningsdirektoratet utvikler vurderingskriterier i fire fag for å prøve ut om overordnede kriterier på nasjonalt nivå kan bli et nyttig verktøy for lærere i deres arbeid med å utvikle lokale vurderingskriterier. Ad vurdering underveis: særlig hensynet til de svakeste – jf Klette & co Nasjonale vurderingskriterier skal ikke: angi innhold eller arbeidsmåter som ikke er nedfelt i læreplanen (Lp i Lp) forstås som en mistillit til lærerens profesjonalitet forstås som en innføring av karakterer på barnetrinnet ha for stort omfang hemme den lokale handlefriheten

15 Vurderingsordninger Styringsdokumenter Vurderingsordninger
Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Læreplanene Vurderingsordninger Formativ Summativ Lære- planene Forskrift til Opplæringsloven Opplæringsloven

16 Utdrag fra forslag til forskrift
§ 4-4 Vurderingsformer Elevar skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Elevar skal ha vurdering med karakter i alle fag og i orden og i åtferd. Dei skal ha terminkarakter, standpunktkarakter og eksamenskarakter ved eksamen i faget. § 4-6 Terminkarakterar og standpunktkarakterar i fag for elevar Kva for fag som skal ha vurdering med karakter, er fastsett i Læreplan for Kunnskapsløftet. § 4-7 Grunnlaget for karakter i faga Grunnlaget for vurdering med karakter i faga er kompetansemåla slik dei er fastsette i Læreplan for Kunnskapsløftet. Karakteren skal gi uttrykk for kompetansen som eleven har oppnådd på tidspunktet når karakteren blir fastsett.

17 Utdrag fra forslag til forskrift
Eksamen § 4-15 Generelle føresegner Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget, om eksamen er obligatorisk eller skal trekkjast for elevar, eksamensforma og om eksamen skal vere lokal eller sentral. Eksamen kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk eller kombinasjonar av desse formene. Eksamen skal vere i samsvar med Læreplan for Kunnskapsløftet. Læreplan for Kunnskapsløftet fastset kor mange eksamenar det skal vere på kvart årssteg innanfor kvart utdanningsprogram eller programområde. Ved trekking av fag til eksamen skal eleven få vite kva fag han eller ho skal prøvast i ein skoledag før eksamen. Denne skoledagen har elevane rett til å bruke som førebuingsdag til eksamen.

18 Utdrag fra forslag til forskrift
§ 4-23 Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante i forhold til eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Læreplan for Kunnskapsløftet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag. Ved eksamen som er organisert med førebuingsdel eksamensdagen, kan notat som er utarbeidde i førebuingsdelen, takast med til eksamen. Ved munnleg og praktisk eksamen kan i tillegg til notat også anna relevant materiale takast med.

19 Eksamen – utfordringer
Er opplæringslov, forskrift til opplæringslov og læreplanene harmoniserte Læreplaner Taksonomi Formulering av oppgaver Hjelpemidler Åpen bok – digital læringsbok ”Renset” PC

20 Eksamen – utfordringer
Sentralt eller lokalt gitt Forberedelsesdel 2 A4 sider notat (i dag) Mapper Vurdering av mappen til eksamen Mappen som utgangspunkt for eksamen  Eksamensordning som lar seg gjennomføre

21 Eksempler fra Den digitale skole
Forsøk med IKT i samfunnskunnskap - Mappevurdering Forsøk innen rettslærefagene – digital læringsbok og mappevurdering IKT i realfag – Multiple Choice Bergensmodellen - Malakoff vgs - mappevurdering med digital eksaminasjon

22 Forsøk Arendal vgs Rettslære Samfunnskunnskap
Utarbeider digital læringsbok gjennom året Heldigital eksamen med digital læringsbok som hjelpemiddel Samfunnskunnskap Mappevurdering gjennom året Eksamen med ekstern sensur av ett mappearbeid kombinert med muntlig høring i gruppe (sentralt gitt tema) Arendal vgs

23 IKT i realfag – Mandal vgs
Målet var å ta i bruk IKT på fagets premisser Elevene skal ikke jobbe med data, men med faget Hva skjedde? Elevene la etter kort tid bort papir og blyant Våren 2005 leverte samtlige 3mx-elever terminprøven digitalt

24 Erfaringer Elevene lærer IKT ”gratis”
Elevene viser glede over fine presentasjoner som kan deles med andre Elevene bruker mer tid på matematikk Elevene er mer aktive Mer variert undervisning Mandal vgs

25 2MX Mandal vgs

26 Bergensmodellen - grunnskolen
Forsøk med alternative eksamensformer Eksamen Bruk av IKT og digital læringsbok som hjelpemiddel Sentralt gitt eksamensoppgave Vurderingen Besvarelsen leveres digitalt Elevene presenterer besvarelsene for sensorene

27 Evaluering av forsøket -05
Eksamensansvarlige Faglærere ”Det har vært meget nyttig for skolen å gjennomføre slik eksamen. Vi er helt avhengige av en slik løsning for å fortsette vår digitale satsning... Vi ser lyst på framtida....” ”dette har fungert meget bra på alle måter.. det har vært en faglig og pedagogisk utfordring, men dette er fremtiden så her er det bare å fortsette dette viktige arbeidet... veldig positive reaksjoner fra elevene ” Elever Sensorer ” Synes dette er helt fantastisk. En viktig motivasjonsfaktor for veldig, veldig mange elever! Fortsett med dette, og vær ikke redd for at elvene ikke lærer nok! For vi lærer mer enn noen gang!!!!” ”Jeg forstår hva alle skriver - fantastisk! Alle er likeverdige, for det vises ikke om de har ekstra tid/datahjelp (f.eks. dyslektikere) - flott! Jeg slipper å dra på postkontoret flere ganger, og det blir billigere for samfunnet! Jeg er udelt positivt til dette…”

28 Kommentarer fra elevene
” Synes dette er helt fantastisk. En viktig motivasjons faktor for veldig, veldig mange elever! Fortsett med dette, og vær ikke redd for at elvene ikke lærer nok! For vi lærer mer enn noen gang!!!!” ” Ordningen ble ikke prøvd ut før eksamen, mye tid gikk pga dette under eksamen. Om det skal være læringsbok må det sies i fra i begynnelsen av året, ikke to måneder for skoleslutt. ” Digital eksamen, samt den digitale læreboken har bidratt til mye bedre oversikt over mine notater gjennom året. Jeg husker bedre og finner fortere frem i de tingene vi har vært i gjennom. Veldig bra!!!” ” Det skulle vært mer beredskap for de som fikk fucka PC!!!!!!”

29 Den digitale skole våren 2006
60 skoler har meldt seg på - ca halvparten ungdomsskoler Nye undervisnings- og vurderingsformer Flere leverandører av programvare til skolene Nasjonale sikkerhetsløsninger, FEIDE og Sikkerhetsportalen

30 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google