Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?

2 Målsetting for temaet At du etter gjennomgang av temaet:
Har økte kunnskaper om de ulike virkemidlene Kjenner til når de ulike virkemidlene kan benyttes Ser økte muligheter for bruk av virkemidler Kjenner noe til saksgang ved bruk av de ulike virkemidlene og at jeg som rådgiver kan benyttes som veileder

3 Aktiv sykmelding Sykmeldte som er i aktivisering/arbeidstrening
Frivillig ordning – ”alle” kan ta initiativ til aktiv sykmelding Varighet: 4 uker, i særskilte tilfeller 8 uker Evt. utvidelse må godkjennes av NAV trygd Forbeholdes tilfeller der arbeidstaker ikke kan utføre sine vanlige oppgaver Forpliktende avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Kan iverksettes uten forhåndsgodkjenning fra NAV for IA virksomheter,avtalen sendes lokalt NAV kontor før tiltaket starter

4 Gradert sykmelding Den sykmeldte utfører sine vanlige arbeidsoppgaver med redusert arbeidstid eller redusert tempo f. eks: jobbe heltid, men utføre halvparten av oppgavene Arbeidsevnen nedsatt med minst 20 % Det forbrukes like mange sykepengedager ved hel, delvis og aktiv sykmelding Opptjener feriepenger i forhold til friskmeldingsgrad

5 Tilretteleggingstilskudd
Formål: Stimulere til tilrettelegging for at arbeidstaker kan opprettholde arbeidsforholdet. Skal kompensere for arbeidsgivers merinnsats/merutgifter i forbindelse med konkret tilretteleggingstiltak Tilrettelegging må være nødvendig og hensiktsmessig for å redusere arbeidstakers sykmeldingsperiode, forebygge framtidig sykefravær eller for at arbeidstakeren skal kunne beholde arbeidet. Gis ved gjennomføring av tiltak som: utprøving tilrettelegging Vikar/ekstrahjelp opplæring / kurs arbeidstrening -

6 tilretteleggingstilskudd forts.
Det kan ikke ytes tilskudd til: Transport til egen arbeidsplass Behandling/egenandeler Hvem kan det ytes tilskudd for? Sykmeldte som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger Arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte Tilretteleggingstilskudd kan også benyttes til grupper Plan: Arbeidsgiver og arbeidstaker må i fellesskap utarbeide en individuell oppfølgingsplan, må sendes med søknaden -

7 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD
HANDLINGSROMMET I FORSKRIFTEN BEHANDLING TRANSPORT MIDLERTIDIG LEIE AV GJENSTANDER ARBEIDSTRENING OPPLÆRING VIKAR/EKSTRA- HJELP EKSTERNE KURS INTERNE KURS NYE ARBEIDSOPPGAVER TILRETTELEGGING GJENSTANDER FRITAK FOR ARBEIDSOPPGAVER ARBEIDSUTPRØVING KOLLEGASTØTTE TRANSPORT UTENFOR EGEN ARB.PLASS VEILEDNING GRUPPETILTAK

8 tilretteleggingstilskudd forts.
Hvor lenge kan det ytes tilskudd? Som hovedregel inntil 12 uker Ny søknad kan innvilges for 12 uker Dersom det foreligger særlige grunner kan det innvilges ytterligere 12 uker, maksimalt 36 uker Søknaden Utbetaling av tilskudd Dagsats på 290,- kroner Ved særskilte grunner og ved dokumentasjon: opp til 580,- kroner pr. dag Gjenstander: maksbeløp ( 580 kr. X 60)

9 Kjøp av helsetjenester lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser
Hensikt: Bidra til økt friskmeldingsgrad Raskere retur til yrkeslivet Kriterier: Personene må være sykemeldt Lettere psykiske lidelser Sammensatte lidelser: sykdomsbilde som består av psykiske og fysiske symptomer Sannsynlig med friskmelding innen 18 uker Tilbud: Individuelt tilpasset behandlingsopplegg i form av korttidspsykoterapi Ved sammensatte lidelser kan det være aktuelt med annen behandling i tillegg f.eks fysioterapi Skal motta tilbud om tjenesten innen 14 dager fra henvinsing fra fastlege

10 Kjøp av helsetjenester Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging
Hensikt: Raskere retur til yrkeslivet Kriterier: Personene må være sykemeldt Tilbud: Avklaring: systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å få eller beholde arbeid Arbeidsrettet rehabilitering: innebærer arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring eller kombinasjon av disse elementene. Oppfølging: veiledning, råd, bistand til å fine egnede arbeidsoppgaver, bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonene eller bistand til å finne egnet arbeidsplass

11 Fritak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom
unntak kan innvilges for arbeidstakere med helsetilstand som medfører risiko for særlig stort fravær langvarige eller kroniske sykdommer sykdom som medfører risiko for gjentatt fravær 35 dager pr. år Hyppige og kortvarige fravær: 25 dager, fordelt på minst 5 fraværstilfeller ingen spesiell sykdommer gir rett til unntaksordningen det kreves dokumentasjon som viser risiko for spesielt stort sykefravær: Egenmelding Sykemelding Gjøres gjeldene fra den dagen søknaden kommer til trygdekontoret Folketrygdloven § 8-20

12 Fritak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykefravær
Trygdeetaten har mulighet til å gi unntak fra arbeidsgiverperioden når fraværet er relatert til svangerskapet Arbeidsgiver må gjøre rede for: hvilke tiltak som er forsøkt evt. hvorfor tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig. Refusjon kan gies inntil 3 måneder tilbake i tid før kravet ble framsatt Folketrygdloven § 8-20

13 Fritt sykehusvalg Informasjonstjeneste, betjent av pasientrådgivere knyttet til de regionale heleforetakene Her får du informasjon om: ventetider på ulike behandlinger sykehusoversikt pasientrettigheter Alle har rett til å velge sykehus/behandlingssted som pasient henvist til spesialisthelsetjeneste Retten til behandling gjelder alle offentlige sykehus og private som har inngått avtale med et regionalt helseforetak Retten gjelder ved undersøkelse og/eller behandling Brosjyre

14 Reisetilskudd Hvis en person på grunn av sykdom eller skade midlertidig ikke kan bruke vanlig reisemåte, dekkes ekstra reiseutgifter til og fra arbeidet Dette er et alternativ til sykmelding og gjelder fra 17. dag Kan benyttes ved gradert sykemelding

15 Søknad om honorar for bedriftshelsetjenestens arbeid
Målgruppe: Sykmeldte Arbeidstakere i fare for å bli sykmeldte Personer med redusert funksjonsevne Personer med fysiske og/eller psykiske lidelser Honorar: Kr 543 per time Inntil 6 timer per oppdrag, dialogmøtene skal gjennomføres innenfor denne rammen

16 BHT-honorar forts. Når kan det ytes stønad? Innsatsen kan omfatte
kartlegging og utredning av problemer og behov identifisering av tiltaksmuligheter utarbeiding av forslag til tiltak forberedelse/planlegging av aktiviteter og tilrettelegging bidrag til iverksetting oppfølging/evaluering av tiltak deltagelse dialogmøter

17 BHT-honorar forts. Søknadsprosedyre
Søknad framsettes av arbeidsgiver, i forkant av oppdage Blankett NAV Deltagelse i dialogmøter trenger ingen forhåndsgodkjenning Oppfølgingsplanen vedlegges Oversendes NAV arbeidslivssenter som forhåndsgodkjenner søknaden Kopi til BHT og arbeidstaker

18 BHT-honorar forts. Refusjonskrav:
Refusjonskrav skal fremsettes senest 1 mnd. etter avsluttet oppdrag Refusjon for tilretteleggingsarbeid: Blankett NAV , fungerer som regning for utført arbeid Refusjon for deltagelse i 12-ukers dialogmøter Blankett NAV , samlesøknad Det kan innvilges maks 2 timer for 2 deltagere fra BHT (tilsammen 4 timer)


Laste ned ppt "Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google