Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hygienepakken og sjømatproduksjon – hva er nytt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hygienepakken og sjømatproduksjon – hva er nytt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hygienepakken og sjømatproduksjon – hva er nytt?
Henning O. Teigene Mattilsynet, Hovedkontoret FHL seminar, Ålesund 15. januar 2008

2 Oversikt over presentasjonen
Hva har vi og hva får vi? Situasjonen i dag Hva er/har hygienepakken blitt, en oversikt Status – når skjer det? Endringer for sjømatnæringen Is og vann Sjøvann Fiskedetaljister Frysefartøy, skalldyrkokere, ombordprodusenter rognkjeksrogn, sjøltilvirkere tørrfisk Skjell med mer.

3 Hva har vi og hva får vi? - situasjonen i dag
Én generell hygieneforskrift som dekker produksjon/omsetning av næringsmidler på resten av matområdet. 16 ulike spesialforskrifter om hygiene for henholdsvis kjøtt, melk, fisk, mel/olje, egg osv (animalske næringsmidler). Går foran generell forskrift Fiskekvalitetsforskriften + mel/olje forskriften Mange like (men ikke nødv. identiske) regler Begrenset mulighet for skjønn

4 Hva har vi og hva får vi? - hva er/har hygienepakken blitt, en oversikt
Food Law forordningen (178/2002) De tre hovedforordningene om hygiene generell næringsmiddelhygiene (H1) særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (H2), og særlige regler for organisering av offentlig kontroll (H3) (+ Kontrollforordningen) Gjennomføringsforordninger Utfyllende regler (parasitter, TVB-N, analysemetoder for biotoksiner), overgangsordninger, mikrobiologiske kriterier og endringsforordninger (bl.a. fiskeolje) EU-veiledere (til H1, H2 og HACCP) Gjenværende forskrifter bl.a. rest-kvalitetsforskriften og IK-mat forskriften Hva – hvor?

5 Særlige krav til fiskerivarer – H2 vedlegg III, avsnitt VIII
Kap I: Krav til fartøyer Kap II: Krav under og etter landing Kap III: Krav til virksomheter, herunder fartøyer som håndterer fiskerivarer Kap IV: Krav til foredlede fiskerivarer Kap V: Helsestandarder for fiskerivarer Kap VI: Innpakking og emballering av fiskerivarer Kap VII: Lagring av fiskerivarer Kap VIII: Transport av fiskerivarer Generelle krav i H1 – særlige krav i H2

6 Status - EU og EØS Hygienepakken (hoveddelen)
EU: Trådte i kraft 1. januar 2006 Norge: Forventes innført i april 2008 Revisjon i gang allerede Mattilsynet deltar aktivt i revisjonsprosessen som foregår i arbeidsgruppemøter i EU-kommisjonen Forordning Oversatt til norsk Nasjonale tilpasninger

7 Endringer for sjømatnæringen - id-merke og registreringsplikt for alle
Samme krav om ID-merking for alle (H2 artikkel 5 + vedlegg II, avsnitt I) Merking av animalske næringsmidler med land og godkjenningsnummer skal være innrammet i oval ramme (id-merke) Samme merke som ”stempelmerket” for kjøtt Mer omfattende registreringskrav (H2 artikkel 4 jf. H1 artikkel 6) Registrering av alle virksomheter i kjeden, inkludert primærprodusenter (fartøy, oppdrettsanlegg, eksportører) 16 ulike spesialforskrifter om hygiene innenfor kjøtt, melk, fisk, egg osv (animalske matvarer). Én generell hygieneforskrift som dekker produksjon/omsetning av næringsmidler på resten av matområdet. Stor detaljrikdom. I dag: Felles bestemmelser for små og store virksomheter. Begrenset mulighet for skjønn (spesialforskriftene) Nasjonale myndigheter skal oppfordre bransjene til å utarbeide retningslinjer for god hygienepraksis og for anvendelse av HACCP-prinsippene. Retningslinjene skal ”vurderes” av Mattilsynet. Foretakenes bruk av slike retningslinjer er frivillig. Registreres på EU sider

8 Endringer for sjømatnæringen - fiskeolje til human konsum
Virksomheter som produserer fiskeolje til human konsum omfattes av hygienepakken (H2, vedlegg III, avsnitt VIII, kap. III, som endret ved 1662/2005) Presisert at fiskeolje er inkludert i definisjonen av fiskevarer (og ergo omfattet av HP) Presiserer bl.a. følgende krav vedr. råstoff til fiskeolje: Må komme fra fiskevarer egnet til human konsum Må komme fra virksomhet/fartøy godkjent etter HP Mel/olje forskriften oppheves helt og erstattes av reglene i hygienepakken

9 Endringer for sjømatnæringen - egenkontroll blir internkontroll
I dag: KF § 1-11 krever egenkontroll basert på kritisk kontrollpunktanalyse (HACCP) Ved innføring av HP: KF § 1-11 oppheves H1 artikkel 5: krav om HACCP IK-mat: krav om internkontroll Ingen materielle realitetsendringer Internkontrollen må oppdateres med nytt regelverk

10 Endringer for sjømatnæringen - nye krav til primærprodusenter
Gjelder både fiskefartøy og oppdrettere: Omfattes av generelle hygienekrav som gjelder all primærproduksjon (H1) Krav til føring og oppbevaring av journaler over tiltak truffet for å kontrollere farer Gjelder ikke kystfartøy under 12 meter

11 Endringer for sjømatnæringen - bruk av is og vann/isslurry i virksomheter på land
I dag: Kjøling av fisk i kjølt vann (is og vann/isslurry) tillatt både om bord på fartøy og i virksomheter på land Nasjonal bestemmelse om maks 3 døgn (båt + land) Benyttes i opptil 60% av fiskevirksomhetene H1 og H2: Uklart regelverk mtp. om virksomheter på land kan oppbevare fisk i kjølt vann: Uemballerte fiskevarer skal lagres på is ”omgående etter at de ankommer en virksomhet på land” Men hele eller sløyde ferske fiskevarer kan transporteres/lagres i kjølt vann ”til de ankommer den første virksomheten på land”. Myndighetene skal oppfordre bransjene til utarbeidelse av retningslinjer for god hygienepraksis og for anvendelse av HACCP-prinsippene Godkjenning/autorisasjon To trinns saksbehandling ved godkjenning/autorisasjon: Først gis en betinget godkjenning Deretter gis full godkjenning senest 3 mnd senere (betinget godkjenning kan forlenges til 6 mnd) For fabrikk- og frysefartøy kan man forlenge betinget godkjenning inntil 12 måneder Det generelle kravet om helseattest for personell som arbeider i næringsmiddelvirksomheter er ikke videreført. Oppbevaring av fisk i is og vann- tilsvarende praksis som i dag

12 Endringer for sjømatnæringen - Is og vann
Norge har bedt kommisjonen om presisering Kommisjonen: også etter at fisken har kommet til den første virksomheten på land, er det tillatt å oppbevare i en blanding av is og vann i kort tid før prosessering. Dansk forståelse: også tillatt som del av en styrt prosess (modning) Mattilsynet aktive i revisjonsprosessen: Jobbe for bedre/klarere regler etter 2009: oppbevaring i is og vann tillatt også på virksomheter dersom hygienen er ivaretatt Vurdering fra VKM?

13 Endringer for sjømatnæringen - sjøvannproblematikken
I dag: Kvalitetsforskriften tillater bruk av rent sjøvann til alle formål i virksomheter som tilvirker fisk og fiskevarer Sjøvannet skal være renset (ikke tilsvarende krav i EU) Sjøvann brukes av mer enn 50 % av landvirksomhetene samt alle fabrikkfartøy Nytt hygieneregelverk (H1 og H2): Ved tilvirking utover primærproduksjon og tilhørende aktiviteter skal det benyttes drikkevann Unntak: rent vann (inkl. sjøvann) tillatt brukt på hele fiskevarer (også landvirksomheter) samt til sløying og hodekapping om bord på fartøy Krav om drikkevann: prosessering om bord på fabrikkfartøy + alle formål på landvirksomheter, unntatt hel fisk

14 Endringer for sjømatnæringen - sjøvannsproblematikken
Overgangsordning tom (2076/2004): Fremforhandlet etter press fra bl.a. Norge Tillatt å bruke “rent vann” (inkludert renset sjøvann) ved bearbeiding av fiskevarer til og med slike aktiviteter som filetering og skjæring i skiver, både om bord i båter og i virksomheter på land. Tillatt å bruke is av “rent vann” til kjøling av ferske fiskevarer i landbaserte virksomheter Tillatt å bruke “rent vann“ til kjøling av kokte skjell/skalldyr Mattilsynet tolker dette som likt med dagens krav, dvs. at renset sjøvann kan brukes

15 Endringer for sjømatnæringen - sjøvannproblematikken
Utfordringer fremover: Det er behov for at det skal være tillatt å bruke renset sjøvann også etter 2009 Må sees i sammenheng med både hygiene- og drikkevannsregelverket Behov for empiri på at renset sjøvann er hygienisk sikkert og nødvendig pga. kvaliteten på fiskevarene Mattilsynet aktive i revisjonsprosessen: Arbeider for permanent regel som tillater bruk av rent sjøvann

16 Endringer for sjømatnæringen - endringer vedr
Endringer for sjømatnæringen - endringer vedr. behandling for parasitter I dag: Fiskevarer av visse fiskearter (unntatt oppdrettet laks) som skal spises rå eller nesten rå skal fryses (silde, makrell, brilsling, villaks) Hygienepakken: Alle fiskevarer som skal konsumeres rå eller nesten rå skal fryses Unntak dersom epidemiologiske data viser at fiskefeltene er “fri” fra parasitter og vedk. myndighet gir tillatelse til det Mattilsynet jobber i EU med forståelsen av kravet

17 Endringer for sjømatnæringen - nye krav til visse fiskefartøy
Frysefartøy Noe uklart i regelverket, forskjeller mellom språkversjoner Blir mest trolig godkjenningspliktige og underlagt HACCP Ingen vesentlige endrede krav utover dette Mattilsynet jobber for presisering av reglene i revisjonsprosessen Skalldyrkokere Blir godkjenningspliktige Uavklart om kravene i H1 vedlegg II får anvendelse (virksomhetskrav)

18 Endringer for sjømatnæringen - nye krav til visse fiskefartøy
Ombordprodusenter av rognkjeksrogn Blir godkjenningspliktige Kravene i H1 vedlegg II får anvendelse (virksomhetskrav) Fabrikkfartøykravene i H2 får anvendelse Ikke lenger lempeligere krav til disse fartøyene Blir ikke laget nasjonale tiltak/bestemmelser

19 Endringer for sjømatnæringen - tørrfisk/sjøltilvirkere
Tørrfiskprodusenter som opererer innenfor gjeldende regelverk – ingen innstramming Sjøltilvirkere av tørrfisk Ingen innstramming som følge av nytt regelverk Ut fra faglig vurdering er unntak fra kravene ikke ønskelige – blir ikke laget nasjonale tiltak/bestemmelser

20 Endringer for sjømatnæringen - skjell/muslinger
Endringer vedrørende skjell: Mer omfattende krav til kontroll med produksjons- og gjenutleggingsområder Forskrift, protokoll og instruks med utfyllende regler om klassifisering/åpning/lukking gjenstår For de som vil gå i dybden: Skalldyrkonferansen februar i Kristiansand


Laste ned ppt "Hygienepakken og sjømatproduksjon – hva er nytt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google