Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE
Erfaringer og utfordringer Utdanningsvalg HDL

2 Erfaringsbakgrunn Gjennomført pilot (PTV) i tre år. Samarbeid mellom Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune Aktive innspill til læreplan (PTV og Utdanningsvalg) Samarbeidet videreføres gjennom YoU-økoordinator/ Karriereveiledningsprosjektet Utdanningsvalg HDL

3 Utdanningsvalg Nytt fag i grunnskolen
Formål: helhet og sammenheng, knytte grunnskole, videregående skole og arbeidsliv tettere sammen o.s.v = kunnskapsbaserte valg Krever: Lokale planer Samarbeid på tvers Tverrfaglighet; Utdanningsvalg/ YoU/ andre fag; norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk,mat og helse)

4 Hvilke nettverk/ samarbeidspartnere krever faget?
Videregående skole Lokalt arbeids- og næringsliv Ungt entreprenørskap Bransje og opplæringskontor NHO/ LO/ NAV Andre kommuner og regioner Utdanningsvalg HDL

5 Lokalt læreplanarbeid
LK-06 Regionalt samarbeid Kommunal plan Lokal plan (årsplan ved den enkelte skole) Utdanningsvalg HDL

6 1. LK-06 Fra PTV til Utdanningsvalg
Fra Rammer for læreplanarbeid i PTV til Læreplan i Utdanningsvalg Læreplanen inngår i Læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet dvs rammene er rettslig bindende etter Oppl.l § 1-1; kompetansemål, vurdering, grunnleggende ferdigheter, 25% regelen Innført vurdering uten standpunktkarakter og med Deltatt

7 1. LK-06 Fra PTV til utdanningsvalg
Fra svært stor lokal frihet i utprøvingsperioden for PTV til sterkere føringer, særlig rundt utprøving av utdanningsprogram (hovedområde 2 i utdanningsvalg) Utdanningsvalg HDL

8 Hovedområde 1 Om videregående skole og arbeidsliv (20%)
Kompetansemål: Struktur og innhold i utdanningsprogrammene Lokalt arbeids- og næringsliv Utdanningsvalg HDL

9 Hovedområde 2 Utprøving av utdanningsprogram (60%)
Kompetansemål: Planlegge , gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra utdanningsprogram Kan foregå både i skole og arbeidsliv Praktisk rettet Utdanningsvalg HDL

10 Hovedområde 3 Om egne valg (20%)
Kompetansemål: Refleksjon over yrker og utdanninger i forhold til egne interesser og forutsetninger Vurdere videre valg av utdanning og yrke Utdanningsvalg HDL

11 2. Regionalt samarbeid Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land
Gjennomføringsmodell 9.trinn: infoteam (to utdanningsprogram) 10.trinn: hospitering (to utdanningsprogram) 10.trinn: yrkesmesse (fra 2009) Utdanningsvalg HDL

12 3. Kommunal plan Utarbeidet av rådgiverne i kommunen i samarbeid med lærere + koordinator (10% stilling) Konkretisering av kompetansemål Skisserer felles målsettinger, ansvarsfordeling, arenaer for arbeid med faget, vurdering, arbeidsmåter, tiltak, tips Utdanningsvalg HDL

13 Eksempel fra lokal læreplan –konkretisering av kompetansemål
Hovedområde 1: Om videregående opplæring og arbeidsliv (20%) Kompetanse-mål Fag (tverrfaglig) Kjennetegn på måloppnåelse Innhold og arbeids-måter Ansvar Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdannings-programmene i videregående opplæring YoU Kunne redegjøre for det viktigste innholdet i de 12 utdannings-programmene Kunne skille studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram Informasjon om de 12 utdannings-programmene Oppgaver knyttet til læreplaner i de 12 utdannings-programmene Rådgiver og kontakt-lærere Utdanningsvalg HDL

14 4. Skolenes årsplan Tar utgangspunkt i den regionale og den kommunale planen Tiltak: elevbedrift, utplassering, jobbsøke-kurs, fordypningsoppgaver, refleksjonsoppgaver osv

15 Innhold i faget 8.trinn (ca.18) Hvem er jeg?
Fokus på refleksjon rundt egen rolle Egne mål/ interesser, sterke og svake sider, yrkesvalg, foreldres yrker, nettverk, smakebiter fra lokalt næringsliv/ bedriftsbesøk, karrierehjul Utdanningsvalg HDL

16 Innhold i faget 9.trinn (ca.60t) Hva skal jeg bli?
Fokus på arbeidsliv Prosjekt om yrker/ utdanning, CV, søknad, intervju, utplassering (PRYO), elevbedrift Innblikk i utdanningsprogrammene og grundig kjennskap til minimum to av programmene, infoteam Refleksjon rundt egne valg og egen rolle i samfunnet Utdanningsvalg HDL

17 Innhold i faget 10.trinn (ca. 35 t) Hva skal jeg velge?
Fokus på valg av utdanningsprogram Fordyping i to utdanningsprogrammer Hospitering i videregående skole (to utdannings-programmer). Yrkesmesse Besøk på Høgskolen, bedriftsbesøk, partnerskapsbedrifter Mulighet for individuelle avtaler om utplassering, besøk og lignende

18 Årsplan i utdanningsvalg 9.trinn 2008/ 2009
UKE AKTIVITET MÅL ARBEIDSMÅTER/ ANSVAR 44-51 Jobbsøkerkurs Skrive søknad og CV Jobbintervju Bedriftbesøk Lære å sette opp og skrive søknad Øve jobbintervjusituasjonen Stifte bekjentskap med lokalt næringsliv, offentlig/privat Kontaktlærere Utdanningsvalgansvarlig Mc Donalds m/Hanna von der Lippe Rådgiver 7-8 Gjennomføring av praktisk yrkesorientering, PRYO Reflektere rundt valg av arbeidsplass Stifte bekjentskap med lokal arbeidsplass Lære om rettigheter i arbeidslivet Representant fra LO 14 Infoteam Elevene skal gjøre seg kjent med minst 2 av de 12 utdanningsprogrammene 18-24 Elevbedrift og entreprenørskap Planlegge, gjennomføre og avslutte en elevbedrift Lære om hva som skal til for å starte og drive en bedrift

19 Hva er Infoteam? 12 utdanningsprogram presenteres for 9.trinn.
Infoteamene skal gi elevene innblikk i utdanningsprogrammet ved å presentere: * Hvilke muligheter valg av program gir (yrker, videre-utdanning). * Hva fagene på programmet inneholder – konkretisere kompetansemål fra vg 1 * Hvilke arbeidsformer som benyttes på programmet Det er et mål å bruke elevaktiviserende aktiviteter og å bruke ungdom som informanter (f.eks. lærlinger).

20 Lærerne i grunnskolen sier (erfaringer etter infoteam)
Modningsprosessen i elevene starter på et mer hensiktsmessig tidspunkt enn tidligere ved denne organiseringen Flott at teamene har med så mye konkretiseringsmateriell Elevene har vært motiverte Elevene har fått ny kunnskap Elevene fra v.g skole som deltar på teamene får mestringsopplevelser og lærer mye ved å lære bort til yngre elever. Utdanningsvalg HDL

21 Hospitering – 10.trinn Høst To hospiteringsdager pr. elev
To utdanningsprogram Åpen skole for foreldre på kveldstid For- og etterarbeid på egen skole Utdanningsvalg HDL

22 Elevutsagn etter hospitering
”Fått et innblikk i hvordan hverdagen til elevene er” og hvordan ”elevene jobber” Mye praktiske oppgaver; ”slapp å bare sitte der” Ble tatt godt imot; ”lærerne virket greie og snille” Fått innsikt i yrkesvalg og videre utdanning etter v.g skole ”Virker som det er godt miljø på skolen” Utdanningsvalg HDL

23 Hvordan kan faget organiseres? Utdanningsvalg = hele skolens ansvar!
Et eksempel fra en ungdomsskole i Gjøvik kommune…… Utdanningsvalg HDL

24 Koordinator/ fagansvarlig på trinn:
Ansvar for å utarbeide årsplan, sørge for framdrift, representere trinnet i faggruppa (Faggruppa består av rådgiver, skoleleder og fagansvarlige på trinn) Utdanningsvalg HDL

25 Kontaktlærere: Ansvar for gjennomføring av faget i samarbeid med rådgiver og koordinator. Hovedansvar for vurdering og oppfølging av karrierepermen. Utdanningsvalg HDL

26 Rådgiver: Ansvar for faglige innspill, bygge nettverk, samle og dele informasjon, ressursperson for Partnerskap og PRYO. Kontakt med v.g skole: koordinering infoteam, hospitering m.m Gjennomføring av karrieresamtaler med alle elever på 10.trinn Utdanningsvalg HDL

27 Skoleledelsen Ansvar for å skape gode rammer, koordinering av arbeidet og arbeid med langsiktige planer Involvering i ulike aktiviteter og sørge for at tiltak og kurs følges opp Utdanningsvalg HDL

28 Utfordringer Etablere samarbeid med videregående skole, lokalt arbeidsliv og lokale/ regionale utviklingsmiljøer Etablering av nettverk tar tid og krever systematisk og langsiktig jobbing! Krever koordinering! (eks. fra Oppland: YoU koordinator i regionene) Utdanningsvalg HDL


Laste ned ppt "UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google