Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for Oppfølgingstjenesten med ledere 6. desember 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for Oppfølgingstjenesten med ledere 6. desember 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for Oppfølgingstjenesten med ledere 6. desember 2010

2 Oppfølgingstjenesten Fylkeskommunalt ansvar Ungdom som har rett til opplæring Ikke i opplæring eller i arbeid Til og med 21 år Gi målgruppen tilbud om opplæring, arbeid og annen sysselsetting Siktemål: Føre frem til kompetanse innenfor videregående opplæring Skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser med ansvar for målgruppen Skal formidle/samordne tilbud fra ulike instanser

3 Oppfølgingstjenesten - Organisering i Oppland –9 regioner (1 per region, 4 i GTL) –Skolenær, rektor faglig og personalansvar –De 9 koordinatorene disponerer tiltaksmidler –I alle regioner er det opprettet OT-team NAV deltar i alle 19 team Kommunen deltar i 13 team

4 Planlagte saker i OT 2010/2011 før NY GIV dukket opp 1.Lederfokus 2.Knytte OT mot karrieresentrene og kompetansehevingstiltak i regionene 3.Systematikk i infooverføring til/fra NAV 4.OTs forebyggende rolle

5 Planlagte saker 1 - lederfokus Samling med ledere Ledere medlem av –Distribusjonslisten i Outlook –Rom i Fronter

6 Planlagte saker 2 – knytte OT til karrieresentrene og kompetansehevningstiltak i regionene Nedfelt i ny avtale mellom NAV Oppland og Oppland fylkeskommune av april 2010 Klaus møter OT-team i alle regioner med rådgiverkoord. –Møte 16.12.2010 Økt ressurs i 2 år i Nord-Gudbrandsdal for systematisk arbeid med samarbeidspartnere i karrieresentrene

7 Planlagte saker i OT 2010/2011 før NY GIV dukket opp 1.Lederfokus 2.Knytte OT mot karrieresentrene og kompetansehevingstiltak i regionene 3.Systematikk i infooverføring til/fra NAV 4.OTs forebyggende rolle

8 Tema 1 NY GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Mål: Oppfølgingstjenesten skal få drøfte og gi innspill til hvordan dette prosjektet skal gjennomføres i Oppland

9 Dialogiske prosesser 1 1 3 3 2 2 Beslutning Tid Utfordring

10 2 prosjekter i NY GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingstjenesten

11 Overordnet mål: En varig og samordnet oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Skal prioritere ungdom som har vært lenge utenfor opplæring/arbeid Etablerte, velfungerende tiltak videreføres + nye tiltak Ressurser: Kr 1 mill per år i 3 år (lønn prosjektledelse + administrative utgifter) NY GIV - OT

12 3 nasjonale innsatsområder 1.Utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål 2.Styrking av samarbeidsrelasjoner – tidlig inn med oppfølging avslutningssamtaler oppfølgingsavtaler 3.Kompetanseheving for ansatte i OT NY GIV - OT

13 Planlagte satsinger + det som er fornuftig i NY GIV = NY GIV i Oppland Klaus blir prosjektansvarlig/kontaktperson 1 hel fast stiling utlyst søknadsfrist 9.desember, 50 % OT og 50 % inntak NY GIV – OT i Oppland

14 1.Hvilken rolle skal OT ha i det forebyggende arbeidet for å forhindre frafall? 2.Utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål – hvordan gjøre dette i praksis? 3.Videreutvikling av samarbeidsrelasjoner med NAV – herunder: Hvordan få mer systematikk i informasjonsoverføring om enkeltungdommer fra videregående opplæring til NAV og omvendt ? NY GIV – 3 problemstillinger

15 Styringsdokument for OT i Oppland, vedtatt HOOK nov 1999: ”OT skal være en pådriver for at skolene forebygger skoleavbrudd.” Forskrift § 13-2, 2. ledd: ”OT kan også arbeide for å redusere frafallet fra videregående opplæring gjennom samarbeid med rådgivningstjenesten i grunnskole og videregående opplæring.” Problemstilling 1 – forebyggende rolle

16 I hvilken grad er det hensiktsmessig at OT arbeider forebyggende? Hvilke aktiviteter bør i tilfelle inngå i det forebyggende arbeidet? I hvilken grad skal tiltaksmidler kunne brukes til forebyggende tiltak? Problemstilling 1 – forebyggende rolle

17 Klaus mener OT har kompetanse som kan forebygge frafall Forebyggende arbeid må ikke gå på bekostning av arbeid for målgruppen Tiltaksmidler: Bør kunne ses i sammenheng med skolens egne ressurser Må ikke brukes til tiltak utelukkende for elever I NY GIV konkretiseres forebyggende rolle (eks ”avklaringssamtale”, ikke ”avslutningssamtale”) Problemstilling 1 – forebyggende rolle

18 Problemstilling 2 – Opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål

19 Problemstilling 2 Fylkeskommunen skal utvikle gode opplæringsmodeller og tilby praktisk organisert opplæring Opplæring knyttes til kompetansemål Opplæring i kombinasjon med praksisplass finansiert av NAV Ikke satt av ressurser til utvikling av opplæringsmodeller Produksjonsskolen? Klaus: Ikke søkbare opplæringsmodeller!

20 Problemstilling 3 – Styrking av samarbeidsrelasjoner - mer systematikk i info- overføring med NAV.

21 6. des: Møte med Nina Berg, NAV Oppland 15. des: Tilbakemelding KD 11. jan: Møte OT Østlandssamarbeidet Jan: Prosjektledersamling KD ??? Nytt møte i dette forum? OT-samling? Rektormøte? Studietur Danmark? Veien videre…

22 Tema 2: OTs rolle som hjelpeinstans og veileder ved innsøking til videregående opplæring Mål: OT skal være godt forberedt på sin rolle som hjelpeinstans og veileder ved innsøking 2011


Laste ned ppt "Samling for Oppfølgingstjenesten med ledere 6. desember 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google