Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra fylkesdelplan Rondane til regional plan for Rondane-Sølnkletten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra fylkesdelplan Rondane til regional plan for Rondane-Sølnkletten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra fylkesdelplan Rondane til regional plan for Rondane-Sølnkletten
Oppstartsmøte i Sel kommune, 10. februar 2009

2 Fylkesdelplan Rondane: Agenda for oppstartsmøte
Innledning ved leder i styringsgruppa, Jørand Ødegård Lunde, og ordfører Dag Erik Pryhn Gjennomgang av planstatus i området, v. Line Brånå, Sel kommune Presentasjon villreinen i Rondane-Sølnkletten, v. Morten Liebe, Villreinnemnda Presentasjon ringvirkninger hytter, Birgitta Ericsson, Østlandsforskning Presentasjon av scenariearbeidet, v. Eli Skjeseth, Kallerud kompetanse Praktisk igangsetting av scenariearbeidet. Temakart.

3 Bakgrunn Fylkesdelplan Rondane godkjent i MD 05.10.1992.
Revidert fylkesdelplan i 1996, godkjent i MD Bestillingsbrev fra MD : Regional plan for Rondane – Sølnkletten, etter ny plan- og bygningslov

4

5 Fra fylkesdelplan til regional plan
Dagens fylkesdelplaner er retningsgivende for statlig, kommunal og privat planlegging og virksomhet, men ikke direkte juridisk bindende. Både fylkeskommunen og fylkesmannen kan imidlertid fremme innsigelse mot detaljplaner (kommune-/reguleringsplaner) som strider mot fylkesdelplanens retningslinjer. Med relativt detaljerte retningslinjer for arealbruken, slik en har i eksisterende fylkesdelplan for Rondane, blir den planen i praksis bindende for kommunenes planlegging.

6 Fra fylkesdelplan til regional plan, forts.
Etter den nye loven kan regionale planer for arealbruk gjøres juridisk bindende inntil de blir innarbeidet i kommuneplaner, gjennom å vedta en regional planbestemmelse. En regional planbestemmelse har som virkning at det ikke kan iverksettes særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere avgrensede geografiske områder. Det vil si at en planlagt utbygging som strider mot den regionale planen kan stoppes. Det kan bli aktuelt å innføre regional planbestemmelse for kjerneområdet for villreinen, i dagens plan benevnt villreinens leveområde.

7 Bestillingsbrev fra MD:
De nye planene skal fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med influensområder. Villreinområder som er spesielt viktige for artens framtid i Norge vil få status som nasjonale villreinområder, og det vil bli avgrenset to europeiske villreinregioner som gjenspeiler villreinbestandenes innvandringshistorie. Regjeringen ønsker at nasjonalparker og landskapsvernområder skal utvikles som en ressurs for lokal verdiskaping.

8 Planens form og innhold
Tilstrekkelige arealer utenfor villreinens leveområde må inngå i planarbeidet, slik at det kan foretas en helhetlig og samlet avveining av de ulike brukerinteresser. Det bør utarbeides konkrete strategier for bl.a. avgrensning av fritidsbebyggelse og reiselivsanlegg, på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

9 Planens form og innhold, forts.
For å gi klare og entydige rammer for den kommunale arealplanlegging, er det viktig at omfang og lokalisering av framtidig utbygging konkretiseres på kart og i retningslinjer. Det skal legges vekt på å unngå oppslitting av de nasjonale villreinområdene. Det skal fokuseres på å opprettholde og utbedre mulighetene for vandring og utveksling av villrein mellom tilstøtende nasjonale villreinområder innenfor de europeiske villreinregionene.

10 Planens form og innhold, forts.
Det skal avklares omfang og lokalisering av virksomhet og tiltak i influensområdet til de nasjonale villreinområdene. I planvurderingen bør en ta utgangspunkt i eksisterende utbygging og infrastruktur. Potensialet for verdiskaping som ligger i videreutvikling av kulturmiljøer og eksisterende tettsteder/bygdesentra bør vurderes grundig. Det skal kartfestes en klar grense for de nasjonale villreinområdene hvor ny utbygging bør unngås.

11 Planens form og innhold, forts.
Det må foretas en avveining mot andre samfunnsinteresser før det kan kartfestes en klar grense for de nasjonale villreinområdene som skal danne den langsiktige grensa mot utbygging i fylkesdelplanen. I tillegg må det gjøres en avgrensning mellom randområdet, der utbygging, fersel og annen aktivitet vil kunne påvirke leveområdet direkte, og bygdenære områder, der slik påvirkning er lite framtredende.

12 Vurdering av framtidige utviklingsstrategier: Scenariearbeid
Pilotprosjekt i Sel kommune Tema i scenariearbeidet: Villrein Reiselivsbedrifter Hytter Ferdsel, vinter og sommer (stier, løyper, veger) Andre aktiviteter Kulturminner

13 Scenariearbeid 0-alternativet. Temakart som viser dagens situasjon og med godkjente planer Scenarie med moderat utvikling Scenarie med sterk utvikling Avbøtende tiltak

14 Lokal arbeidsgruppe i Sel kommune
2 politikere: Dag Erik Pryhn og Kåre B. Hansen Kommuneplanlegger/arealplanlegger: Line Brånå Sekretær Villreinnemnda: Morten Liebe Villreinutvalg Rondane Nord: Hans Olav Arnekleiv Sel fjellstyre: Jan Olav Solstad Grunneier/landbruksnæring: Anders Formo Reiselivet Høvringen: Oddny Teighagen Reiselivet Mysuseter: Arne Hovengen Sel Rondane reiselivslag: Bjørn Setsaas Høvringen Vel: Christian Skaugen Mysuseter Vel: Hanne Toftdahl DNT: Kjartan Askim


Laste ned ppt "Fra fylkesdelplan Rondane til regional plan for Rondane-Sølnkletten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google