Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeppe Kolding Universitet Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeppe Kolding Universitet Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Balansert høstning – Bør vi endre våre høstingsstrategier og derved vår forvaltning?
Jeppe Kolding Universitet Bergen Nordisk Fiskerikonferanse - Tromsø 23. oktober 2012

2 Hva er det optimale fiskeri?
Kan vi utvikle et fiskeri som er: bærekraftig, har høyt utbytte, Bevarer økosystemets struktur, bevarer biologisk mangfold, overflødiggjør utslipp, øker variasjonen og muligheter for produktutvikling i sjømatindustrien, minker fôrimporten til oppdret

3 Hvordan forener vi bruk og vern?:
Rio 1992, CBD (Malawi prinsippene for Økosystem tilnærming): «Et overordnet mål er å bevare økosystemets struktur og funksjoner, slik at økosystem-tjenestene opprettholdes» Johannesburg 2002 Deklarasjonen § 31 (a): «Bestander skal opprettholdes på nivå som produserer det maksimale vedvarende utbytte (MSY)»

4 Biologisk har vi kun 2 spørsmål i fiskeriforvaltning
Hvor mye? (i forhold til bærekraft) Hvordan? (hvilke arter og størrelser) Hvordan sikrer vi det best økonomiske og mest bærekraftige utbytte over tid? Hvordan forener vi vern og bruk?

5 Teknisk har vi kun 2 muligheter til å regulere fisket
Hvor mye? (fiskepresset regulert ved kvoter) Hvordan? (fiskemønstret regulert ved redskaper, maskevidder, minstemål) Begge er basert på bestands (arts) nivå (torsk, hyse sei, sild, lodde …)

6 Selektivt fiske Å unngå uønsket bifangst er en stor utfordring i vestlige fiskerier Kvotebasert regulering på enkelt arter vil motivere til sortering og utkast «Den viktigste årsaken til utkast er at uønsket fisk kommer om bord i båten, og det beste tiltaket for å unngå dette er å fiske selektivt på den fisken som har interesse.» Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

7 Fisk spiser fisk Naturlig dødelighet Løsning: voks deg stor!
Master, I marvel how the fishes live in the sea. Why, as men do a-land; the great ones eat up the little ones. Shakespeare, Pericles, prince of Tyre Løsning: voks deg stor! Fisk spiser fisk Cartoon by Frits Ahlefelt

8 Single species Y/R models
Growth over-fishing Growth Mortality Beverton & Holt (1957)

9 Selektivt fiske Problem: Kan det svare seg å bli stor?
Nesten diametralt motsatt naturlig dødelighet Når en torsk er 3 år er faren for å bli fisket 10x større enn å bli spist Problem: Kan det svare seg å bli stor?

10 Under selektivt fiske blir fisken mindre og formerer seg yngre
Løsning: forbli liten! Middel alder ved kjønnsmodning (år) Årsklasse Middel alder ved kjønnsmodning for skrei Jørgensen 1990

11 Størrelses seleksjon = Fiskeri-indusert evolusjon?
Increased mortality on: Small Random V Large Mean individual weight at age for six harvested populations after 4 generations. Circles, squares, and triangles represent the small-, random-, and large-harvested populations, respectively. After Conover and Munch Science 2002

12 Resultat av størrelses-selektivt fiskeri
Mortality on: Small Random Large Størrelses selektivt fiske med store maskevidder på voksen fisk vil senke individstørrelsen og det totale utbytte Trends in average total weight harvested (A) and mean weight of harvested individuals (B) across multiple generations of size-selective exploitation. Closed circles represent small harvested lines, open squares are the random-harvested lines, and closed triangles are the large-harvested lines. Conover and Munch 2002

13 I fødekjeden.. ..er fordelingen av biomasse en pyramide 104 103 102 10
Cartoon by Frits Ahlefelt

14 ..og fordelingen i pyramiden er basert på størrelse
Topp predatorer 3. grads konsumenter 2. grads konsumenter 1. grads konsumenter Primær produsenter …mengde er omvendt proporsjonal med størrelse

15 …. og følger et fast mønster
som vi kan måle Skjæringspunkt helning phytoplankton zooplankton Små fisk Store fisk Log(Biomasse) Størrelse Helningskoeffisient og skjæringspunkt skifter med selektiv dødelighet (enten naturlige eller menneskeskapte)

16 Vi har sett det i Nordsjøen
Ufisket 1983–1987 Biomasse 1998–2002 Størrelse Det blir gradvis mindre stor fisk og mer liten fisk i Nordsjøen Garcia et al. 2012

17 Men jo mindre stor fisk desto mer øker vi seleksjonen
Over de siste 20 år er maskevidden i bunntrålfisket i Nordsjøen økt i flere omganger fra 85mm til 120 mm Fra 2011 er Norge og Russland blitt enige om en felles maskevidde på 130 millimeter for trålfisket i hele Barentshavet, samt felles minstemålbestemmelser

18 Nordsjøens fiskesamfunn
Effekt ved økning i maskevidde fra 85 til 120 mm Prosent forandringer i det forventede langvarige utbytte i Nordsjøen ved en økning i maskevidde fra 85 til 120 mm i trålfiskeriet. Resultatene er basert på: Enbestands modellering (Y/R). Flerbestands modellering (MSVPA) som tar høyde for innbyrdes predasjon Mindre utbytte fra flerbestands-modellering skyldes høyere predasjon fra store rovfisk (torsk, lyr, hyse, sei) som overlever med større maskevidder. Kilde: Anonymous Report of the multispecies assessment working group. ICES, C.M. 1989/Asess: 20, Copenhagen. Flerbestand Enbestand Prosent endringer i langvarig utbytte

19 Science 2. March 2012

20 Balansert optimal høstning er
? Log(Biomasse) Størrelse å fiske jevnt over så mange arter og så mange størrelser som mulig i forhold til deres produksjon

21 Norskehavet og Barentshavet Hele økosystemet i 58 funksjonelle grupper fra hval til plankton
3 millioner km2 Skaret og Pitcher, in press

22 Hele økosystemet i 58 funksjonelle grupper fra hval til plankton
Skaret og Pitcher, in press

23 Snittfangster

24 Norskehavet og Barentshavet fra raudåte til hval

25 Nordsøen (1991) Mackinson & Daskalov (2007)

26 Balansert høstning = fangster proporsjonale med produksjon
Norwegian and Barents Sea North Sea

27 Balansert høstning = flat høstingsrate
Norwegian and Barents Sea North Sea

28 Fiskeriet er ikke balansert i økologisk forstand
Vi beskatter mest øverst i fødekjeden Bunnfisk er høyere beskattet enn pelagiske Yngre fisk har høyest produksjon men er ikke beskattet pga minstemål Vi kan øke uttaket vesentlig ved å beskatte balansert over alle grupper og størrelser Dette ville være økologisk rett, men er det økonomisk?

29 Selektivt fiske og minstemål
Endrer det naturlige dødelighetsmønster Endrer populasjonenes aldersstruktur Nedsetter det reproduktive potensiale Gir lavere total fangster Endrer artssammensetningen Fører til unødig utkast Skaper ubalanse og destabiliserer Kort sagt: Endrer hele økosystemet Kan det kalles økosystembasert tilnærming?

30 Mange takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Jeppe Kolding Universitet Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google