Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT

2 Fundament Lønnspolitikken i staten Hovedtariffavtalen
Lokal lønnspolitikk for UiT Lokale særavtaler for UiT Nettsider om lønnspolitikk under POA:

3 Momenter Lønnsfastsetting ved tiltredelse
Lønnsendring innen 12 mnd og ved overgang fra midlertidig til fast stilling Forhandlingssystemet i staten Lokale og sentrale forhandlinger UiTs lønnspolitikk UiTs opplegg for forhandlinger

4 Utlysning og tiltredelse
Analysere stillingens ansvars- og arbeidsinnhold - kriterier: Krav til formell kompetanse Krav til reell kompetanse og selvstendighet i forhold til stillingsbeskrivelsen Grad av lederansvar og myndighet (personell, økonomi, faglig ansvar) Krav til erfaringer og oppnådde resultater i tidligere stillinger Krav til personlige egenskaper og evne til kommunikasjon og miljøbygging Ref HTA pkt 2.3.8, HTA lønnsplanhefte, og Lokal lønnspolitikk punkt 3 Stillingsinnplassering og 5 Stillingsstruktur (innhold og kvalifikasjonskrav)

5 Utlysning og tiltredelse forts.
Ledelsen ved fakultet/enhet fastsetter et ”normalnivå” for stillingen i samråd med POA Nytilsatte skal innplasseres i henhold til kunngjøringsteksten Organisasjonene skal kunne uttale seg om kunngjøringsteksten, og kan kreve drøfting av valg av stillingskode og lønnsplassering Arbeidsgiver kan vurdere lønnsplassering på nytt inntil 12 mnd etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast stilling

6 Forhandlingssystemet i staten
Sentralt inngått avtale mellom staten ved FAD og hovedsammenslutningene – Hovedtariffavtalen Stillinger, lønnstabeller, lønnsrammer, lønnsspenn Forhandlingsbestemmelser Fellesbestemmelser (arbeidstid, overtid, permisjoner mv) Tjenestetvistloven Hovedrevisjon av avtalen hvert 2. år Sentrale forhandlinger 2010 starter etter påske, frist ut mai, mekling medio juni Sentrale tillegg, justeringer, pott og føringer for lokale forhandlinger

7 Utfordringer sentrale forhandlinger
Inntektspolitikk (sysselsetting, prisvekst, konkurranseevne) Reallønnsvekst > 3 % i 2010 (lite rom for store tillegg) Frontfagmodellen LO/NHO først ut og legger et nivå Statlig tariffområde oppfattes slik at det stadfestes hva konkurranseutsatt sektor kan tåle Nytt solidaritetsalternativ? Ikke presse ut næringer vi trenger på lang sikt gjennom høy prisvekst Likelønn

8 Likelønn Likelønnskommisjonen NOU 2006:8
Fastsette lønn på samme måte, fjerne urimelige forskjeller Lønnsdiskriminering (lite), stillingsdiskriminering (mye), verdsettingsdiskriminering Gjeldende HTA - nedsatt partssammensatt arbeidsgruppe, rapport over årsskiftet Mindre forskjeller i staten enn i arbeidslivet generelt Ledere tjener ca likt uavhengig av kjønn, forskjellene ligger i lavere inntektsgrupper Soria Moria 2: Ber partene avklare om det er grunnlag for tiltak, og ser likelønn som et fordelingsspørsmål, ikke et bevilgningsspørsmål Rettede tiltak sentralt, evt føringer for lokale forhandlinger?

9 Utfordringer sett fra virksomhetene
Utfordringer er lokale, mens hoveddelen av lønn fastsettes sentralt Større pott til lokale forhandlinger Mer fleksible virkemidler ut fra virksomhetenes behov Overføre stillinger på lønnsramme til lønnsspenn Geografiske forskjeller Lønn som et bedre personalpolitisk virkemiddel

10 Sentrale og lokale forhandlinger
Forhandles mellom sentrale parter Ramme for oppgjøret, og fordeling sentralt – lokalt Sentrale tillegg og justeringsforhandlinger Endringer i stillingskoder, lønnsrammer, lønnsspenn, lønnstabeller Lokale forhandlingsbestemmelser Føringer for lokale forhandlinger (eks. likelønn) Øvrige endringer i HTA – Fellesbestemmelser FAD og KD gir også føringer for arbeidsgiversida lokalt, mht innretning på lokale forhandlinger

11 Lokale forhandlinger Hovedtariffavtalen punkt 2
Forhandlingsregler og -prosess Årlige forhandlinger Forhandlinger på særlige grunnlag Virkemidler – 2.3.6 Årlige forhandlinger Midler avsatt i sentralt oppgjør, og evt. lokale midler Partene prioriterer krav Møter mellom partene på virksomhetsnivå Individuelle tillegg eller gruppetillegg En gang per år, evt. hvert 2. år, med gitte frister

12 Lokale forhandlinger forts.
Forhandlinger på særlige grunnlag – 2.3.4 Gjennomføres løpende - månedlige møter mellom partene på virksomhetsnivå Krav spilles inn fra arbeidsgiver, og fra den enkelte tjenestemannsorganisasjon Hjemler Vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av lønn, også over tid Særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft Rette opp lønnsforskjeller basert på kjønn

13 UiTs lønnspolitikk Bygger på HTA, og jf pkt 2.3.1
Enighet mellom lokale parter, stadfestet av u-styret Revidert etter fusjonen Innhold Overordnede prinsipper og mål Stillingsinnplassering Endring av lønn – kriterier og prosedyre Stillingsstruktur ved UiT – koder, innhold, kvalifikasjonskrav

14

15

16 UiTs opplegg for forhandlinger
Universitetsdirektøren ved POA representerer arbeidsgiver Fullmakt fra u-styret ved årlige forhandlinger Må ha god dialog POA – fakultet – institutt - ledere Løpende samarbeid mellom partene Alle ledere ansvar for å: Gi rom for å drøfte lønnsspørsmål med ansatte Gi innspill til lokale forhandlinger etter og 2.3.4 Vurdere stilling og lønn ved utlysning og tilsetting Mål: aktiv bruk av lønn som personalpolitisk virkemiddel


Laste ned ppt "Lønnspolitikk og lønnsfastsetting ved UiT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google