Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg psykiskhelse- og rusnettverk 28.05.2014 v/Johanne M. Benitez Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg psykiskhelse- og rusnettverk 28.05.2014 v/Johanne M. Benitez Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg psykiskhelse- og rusnettverk 28.05.2014 v/Johanne M. Benitez Nilsen

2 - En storstilt satsing fra regjeringen for å øke gjennomføringen i videregående opplæring

3 Hvorfor så viktig å øke gjennomføringen?  Klar sammenheng mellom gjennomført vgo og arbeidstilknytning  Arbeid anses som det viktigste redskap i fattigdomsbekjempelsen (gjennomføring i vgo viktig) Målene i arbeidslinja avhengig av vellykket utdanningslinje (Stortingsmelding 44  Ungdom uten videregående opplæring overrepresentert i dårlige levekårsstatistikker  Samfunnsøkonomiske besparelser  Utdanning som ”human capital” for den enkelte

4 Hovedmålsettingen i Oppfølgingsprosjektet ” videreutvikle samarbeidsformer og tiltak som fører til en varig, helhetlig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeidsliv”

5 Nytt mandat for Oppfølgingsprosjektet  Mer fokus på tidlig innsats - i skolen.  Mer fokus på elever med psykisk uhelse  Tettere samarbeid med de kommunale tjenester  Tettere samarbeid med fylkesmannsembetet

6  Frafall i vgo skyldes ofte utenomfaglige årsaker som kommunene har et spesifikt ansvar overfor!!!

7

8 Utfordringsbilde – barn og unges psykiske helse  15-20 prosent av barn og unge mellom 3-18 år har nedsatt dagligdags fungering på grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser.  Ca. 8 % av disse har så alvorlige symptomer at det tilfredsstiller kravene til en psykiatrisk diagnose. De aller fleste av disse trenger behandling.  Flertallet som får innvilget uføreytelser i alderen 25 – 39 år har enten depressive lidelser, angstlidelser eller atferds- og personlighetsforstyrrelser.

9

10

11

12

13 Norsk mal: Tabell 13

14 Norsk mal: Tabell 14

15 Norsk mal: Tabell 15

16 Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013-2016  Tiltak 17: «Åpne for at psykologer i kommunen kan samarbeide med Ny GIV»  Mål: Bidra til å redusere frafall i videregående opplæring og øke gjennomføringsgraden blant ungdom med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer.  Ansvar: Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

17 Utprøving av psykologer i den videregående skole  Tilskudd til kommuner for å ansette psykolog i helsetjenesten / skolehelsetjenesten tilknyttet videregående skole  Ungdom med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer skal kunne møte kvalifisert hjelp der hvor de oppholder seg.  Gratis, kort ventetid, og uten henvisning.  Samarbeid med fastlegen, psykisk helse- og rusteam, barnevern skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, Oppfølgingstjenesten, NAV og spesialisthelsetjenesten.

18 «Psykolog i skole»  Helsedirektoratets stimuleringstilskudd for rekrurettering av kommunepsykologer  100 mill til arbeidet  Stimuleringsordningen pågått over flere år, men nytt fra i fjor at det kunne brukes overfor vår målgruppe  6-års plan (nedtrappning)  Utdanningssjefen oppfordret kommunene til å søke i samarbeid med NyGIV  Alle kommuner i Kr.sand og Lindesnesreg fått tilskudd MEN…………….

19  Kommunene er ikke pålagt å bruke ressursen til vgo.  Fortsetter arbeidet med å kanalisere ressursene til vgo. Drahjelp fra direktoratet  Konseptet: Lavterskel inngå i elevtjenesten Avlaste 2.linjetjeneste Kan behandle/utrede forlengelse av skolehelsetjenesten. Rusforebyggende arbeid Gruppe/individ oppfølging

20

21 Takk for oppmerksomheten! jmn@vaf.no


Laste ned ppt "Innlegg psykiskhelse- og rusnettverk 28.05.2014 v/Johanne M. Benitez Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google