Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland
FYLKESMANNENS NETTVERKSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN HOTEL NORGE KRISTIANSAND Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

2 Omsorgsplan 2015 – hovedstrategier:
Demensplan Lindrende behandling og omsorg Kompetanseløft 2015 Nevroplan 2015 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem i samarbeid med Husbanken Helse- og omsorg i plan Meld. St. 29 ( )Morgendagens omsorg Morgendagens omsorg: Hovedstategier: innovasjonprogram, nasjonal frivillighetsgarant, hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid, morgendagens omsorgsomgivelser- program for innføring av velferdsteknologi Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

3 Omsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland
NB! VISE TALL FRA KOMPETANSELØFTET OG DEMENSPLAN OG HENTE TALL FRA STYRINGSRÅD 19 JUNI PÅ SYKEHJEMLSEGER ETTER DENNE PLANSJEN Fire hovedsaker: 1.Tallet på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med samlet dekningsgrad (12000) 2.Tallet på nye årsverk (12000) 3.Andelen utførte årsverk med fagutdanning/ KOMP.LØFT Veksten i dagaktivitetstilbud/ DEMENSPLAN 2015 Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

4 Omsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland
DEMENSPLAN 2015 ”Ett av hovedmålene i Demensplan 2015 er at landets kommuner bør kunne tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens i 2015”. Rev Demensplan 2015, s 9 ( 2011) forskning og kunnskap individuelt tilrettelagt dagtilbud tilpasset bolig inkl. varslings- og sporingsteknologi Androzoologi ( film) Rev. Demensplan 2012- mill. satt av til dagaktivitetstilbud i 2013, 2014? Avlastning for pårørende og frivillighet Helsedirektoratet har 350 mill. til utbygging og drift av tilrettelagte dakplasser/ aktiviteter for demente, tilskudd via løpende søknader til Helsedir. I Vest-Agder har kun Søgne og Songdalen søkt på tilskudd pr. august 2013, og da for utvidelse av antall plasser. Dette er et av hovedsatsingsområdene i , da det er varslet at tilrettelagte dagplasser for demente skal bli lovpålagt som en skal tjeneste i alle kommuner.Prosjektstøtte vil videreføres til kommunene, slik at det som ikke søker da må opprette et slikt tilbud med mindre tilksudd enn de som starter opp tiltaket nå med prosjektstøtte. Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

5 Omsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland
KOMPETANSE… Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

6 KOMPETANSELØFT 2015: LEDERUTDANNING OG FAGKOMPETANSE 2014
•Høgskolen i Hedmark, i samarbeid med RO og Fagakademiet utviklet 4 opplæringsmoduler etter oppdrag fra Helsedir. Helse og omsorg i plan - UIA høst 2013 Avansert sykepleie Miljøarbeid Helsefagarbeider-opplæring til fagbrev på arbeidsplassen Legemiddelkurs ABC miljøperm/ pilot x 3 Vest-Agder Fylkesmannen administrerer tilskuddsordning for kompetanseløft 2015 innen helse og omsorg.Invitasjon sendes ut til kommunene på basis av oppdragsfullmakt fra Helsedirektoratet.I 2013 er dette beløpet nå inkl. tilleggsfullmakter kr ,- Kommunene har søkt om ca. 5,5 mill. i Vest-Agder i så her er det stor aktivitet, både på opplæring av ufaglærte, videreutdanninger og ledelse/ masterkompetanse for å nevne noe. Helsedirketoratet har klare føringer for hvordan tilskuddet skal brukes, men Fylkesmannen har rom for å utøve skjønn i fordeling og tilpasse til lokale utfordringer, - men uansett er helsefagkompetanse for ansatte uten fagutdanning en hovedsatsing.Samhandlingsreformen har medført nye opplæringstiltak innen for eksempel ledelse og avansert sykepleie knyttet til opprettelse av KØH ( kommunale øyeblikkelig hjelp plasser) Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

7 Investeringstilskudd sykehjem og omsorgsboliger
Husbanken administrerer ordningen, men Fylkesmannen har hatt en kvotefordelingsrolle i de første årene. Fra 2012 har Fylkesmannen en faglig rådgiverrolle og Husbanken skal følge opp innspill fra oss på byggeprosjekter ( nye og renovering av eksisterende sykehjemsplasser eller omsorgsboliger.) Måloppnåelse i Vest-Agder: Etter 5 år av Omsorgsplan 2015 ( ) er det innvilget tilskudd til 306 plasser, og delmål var 263.Det betyr at målet for hele Omsorgsplanperioden på 420 plasser er innen rekkevidde. Det er likevel en utfordring i Vest-Agder med overtall i flere kommuner på sykehjemsplasser bygd tidlig i perioden, og krav om individuell tilpasning i bofelleskap/ omsorgsboliger til personer med demens og innfasing av ny velferdsteknologi. Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

8 Rehabilitering og Habilitering
Kommunene har fått større ansvar på dette området. Merkes hos Fm i form av flere klage- og tilsynssaker, og henvendelser fra kommunene om organisering av tilbudet. Viktig med godt fungerende koordinerende enheter for rehabilitering og habilitering. Oversikt over koordinerende enheter i Vest-Agder ligger ute på vår nettside. Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

9 LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING (Palliasjon)
-Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal behandling/omsorg (lege, hjemmesykepleien/ sykehjem) -Partnerskap med familie og lokalsamfunn (frivillighetssentraler,idrettsklubber, veldedighetsorg. og andre organisasjoner) -Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Hvordan: Innstiller på tilskudd til kommunale prosjekter sammen med Kompetansesenter for lindrende behandling ved Ullevål ( tilskuddsordning under rev. I 2014? Ikke avklart foreløpig) Arrangerer konferanser Enkelttilskudd til kommuner, regionale nettverk eller Utviklingssenter for hjemmetjenesten og sykehjem /(Songdalen og Kristiansand) for stimulering til fagutvikling og kvalitetsforbedring i tjenesten Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

10 Omsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland
IPLOS 2014 Iplos står for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk, og er et register alle kommuner må melde inn statistikk på. Det utfyller og erstatter KOSTRA på omsorgsfeltet. Iplos er i tillegg til nasjonal statistikk på omsorgsfeltet, også en viktig del av dokumentasjonen i pasientjournalen. Fylkesmannens rolle er å følge opp at registreringen gjøres etter oppdatert veileder, gjennom å arrangere årlige konferanser sammen med Helsedir. Fylkesmannen etterspør også Iplosdokumentasjon i klagesaker og ved tilsyn. Iplos er hjemlet i en egen forskrift (2006) men dokumentasjonsplikten i pasientjournal hjemles i forskrift om pasientjournal § 8, som stiller krav om dokumentasjon om bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, og opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder status ved innleggelse og utskriving. Iplos dokumenterer og dekker flere områder vedrørende funksjonsnivå f.eks. mobilitet, behov og reg. av privat hjelp og off. behov for bistand. Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

11 Andre sentrale oppgaver innen Omsorgsplan 2015;
Kvalitetsavtale med KS •Styrking av legetjenesten i sykehjem •Styrking av den etiske kompetansen i tjenesten •Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt •Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, særlig på velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon •Samarbeid med sentre for Omsorgsforskning •Demenskartlegging 2014 Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland

12 Omsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland
Avslutningsvis :Verdighetsgarantien kan på en måte oppsummere målet med arbeidet- hva vi strekker oss etter. Fylkesmannen skal følge opp at verdighetsgarantien følges opp ute i kommunene gjennom opplæring, tilsyn, følge med på plandokumenter og nettverksarbeid med ledere i helse- og omsorgstjenestene ( via kommunebesøk og dagssamlinger) samt via Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Songdalen og Kristiansand. Ingrid Mydland Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland


Laste ned ppt "Omsorgsplan 2015 nettverk Ingrid Mydland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google