Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordning av statlige innsigelser i Aust-Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordning av statlige innsigelser i Aust-Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordning av statlige innsigelser i Aust-Agder
Arendal 10. og 11. september Maria Fremmerlid

2 Om forsøksordningen Mål med prøveprosjektet
Seks prøvefylker: Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland Prøveperiode – Mål med prøveprosjektet En mer effektiv og målrettet behandling av plansaker. Bedre samarbeid mellom kommuner og statlige myndigheter. Styrke kvaliteten og gjennomførbarheten av kommunale planer.

3 Myndigheter ikke omfattet av prosjektet i Aust-Agder:
Totalt er det i dag 21 myndigheter med innsigelseskompetanse i plansaker, jamfør plan- og bygningsloven § 5-4. Myndigheter holdt utenfor prøveprosjektet av MD: Riksantikvaren: Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsinteresser. Fylkeskommunene: Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn/friluftsliv regionale planinteresser/planfaglig kvalitet, fylkesveger, havbruksinteresser. Sametinget: Samiske kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsinteresser, Samisk kultur og næringsutøvelse. Andre kommuner: Saker av vesentlig betydning for kommunen.

4 Myndigheter hvis saksområde ikke blir berørt i Aust-Agder:
Avinor AS: Luftfartsanlegg drevet av Avinor. Oljedirektoratet: Etablerte og planlagte landanlegg og rørledninger for petroleumsvirksomhet knyttet til utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel. Områdestyrene for reindriftssaker: Reindrift.

5 Myndigheter omfattet av samordningen i Aust-Agder:
Biskopene/bispedømmerådene: Kirker og kirkegårder. Direktoratet for mineralforvaltning: Massetak, bergverk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Virksomheter som håndterer farlige stoffer, transport av farlig gods, brannsikkerhet, herunder tuneller og underjordiske anlegg tilfluktsrom. Fiskeridirektoratet: Fiskeri, tang- og tarehøsting. Forsvarsbygg: Forsvarets interesser. Fylkesmennene: Forurensning, vannmiljøkvalitet, klima, naturmangfold, friluftsliv og landskapshensyn, helsemessige forhold herunder miljørettet helsevern, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, jord- og skogbruk.

6 Mattilsynet: Fiskesykdommer, drikkevann.
Politidistriktene: Kriminalitetsforebygging. Luftfartstilsynet: Støyhensyn ved lufthavnsdrift og reglene om luftfartshinder. Kystverket: Havne- og farvannsforvalting, utnyttelse av sjøområder, kaianlegg, sjøverts transport. Jernbaneverket: Jernbaner, jernbanetransport. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Energi-, skred-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål Statens vegvesen: Riksveger, vegtransport. Statsbygg: Bygge- og eiendomspolitikk og samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur.

7 Fylkesmannens rolle Fylkesmannen har i dag et ordinært samordningsansvar for innsigelser innenfor embetets ansvarsområde. Forsøket gir også Fylkesmannen et samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Fylkesmannen skal motta innsigelsene og foreta en samlet vurdering av disse. Fylkesmannen gis kompetanse til å avskjære innsigelser på nærmere betingelser.

8 Forsøket skal skje innenfor felles rammer gitt i brev fra MD av 3. 9
Forsøket skal skje innenfor felles rammer gitt i brev fra MD av , men den praktiske gjennomføringen kan tilpasses forholdene i hvert fylke. FMAA: En kontaktperson for alle samordningssaker og spørsmål knyttet til disse plansakene. Maria Fremmerlid E-post: Tlf: Fylkesmann Øystein Djupedal og ass. fylkesmann Knut Berg kan også kontaktes.

9 Rammer for forsøket: Melding om oppstart
FM skal bidra til at berørte statlige fagmyndigheter gir innspill til planoppstart. Det skal fremgå av innspillene om nasjonale eller viktige regionale interesser blir berørt. FM skal bidra til at statlige myndigheter er aktive medspillere underveis i planprosessen. FM skal bidra til at regional planforum brukes aktivt av statlige myndigheter og kommunene i fylket. FK er ansvarlig for planforum jf. pbl § 5-3, 2. og 3. ledd. FM har ingen samordningsrolle utover det som fremgår av pbl. FM gis ingen myndighet utover eget ansvarsområde på dette stadiet av planprosessen.

10 I Aust-Agder: Dersom statlige myndigheter varsler innsigelse ved melding om oppstart av planarbeid skal det sendes kopi til FMAA. Statlige myndigheter som trenger utsatt frist for uttalelse til melding om oppstart avklarer dette selv med kommune/konsulent. Statsetatene ønsker bedre oppstartsmeldinger, og hvis FM skal ivareta samordning er det ønskelig med adresseliste slik at vi kan se hvem som er varslet.

11 Offentlig ettersyn Normal høringsfrist på 6 uker skal som et utgangspunkt overholdes. Dersom det er behov for utvidet frist må dette avklares mellom kommunen, statsetaten og FM. De statlige fagorganer sender evt. innsigelser til FM. FM samordner høringsuttalelser i samråd med høringsinstansene. FM skal vurdere innkomne innsigelser og merknader og gi en samordnet uttalelse der det tas stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. FM kan avskjære en innsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Det skal skje i dialog med vedkommende myndighet. FM skal finne praktiske løsninger for en samordnet uttalelse. Evt. innsigelser som er avskåret skal følge FM sin samlede uttalelse.

12 I Aust-Agder: FM legger i begynnelsen kun opp til samordning av uttalelser der det fremmes innsigelser. Saker der det kun fremmes faglige råd og merknader sender den enkelte etat selv til kommunene. Statsinstansen må varsle FM om at det vurderes å fremme innsigelse innen 4 uker av høringsfristen. FM vil i de to påfølgende ukene ta stilling til om innsigelsen skal fremmes, dette vil skje i dialog med den enkelte etat. Dersom FM vurderer å avskjære en innsigelse vil det bli kalt inn til møte mellom statsetaten og fylkesmannen/ass. fylkesmann. Alle samordna uttalelser publiseres på FMAA sin hjemmeside.

13 PBL § 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse:
Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse.

14 Avskjæring av innsigelse
Dersom FM avskjærer en innsigelse vil MD ha adgang til å innkalle arealplan etter pbl §§ 11-16, 3.ledd og 12-13, 3.ledd. Dersom en innsigelsesmyndighet mener en innsigelse er så viktig at planen bør innkalles etter disse reglene, må dette avklares med det aktuelle fagdepartement, som evt. tar saken opp med MD. Pbl § 11-16: Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak. Kommunen må innen tre måneder etter at departementet har mottatt den være underrettet om at planen kan bli endret. Pbl § 12-13:Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve deler av planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan. Dette gjelder også der planen strider mot kommuneplanens arealdel. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak.

15 Bearbeiding av plan etter høring
Etter at FM har kommet med sin samordna uttalelse med innsigelse, skal kommunene og innsigelses-myndighetene arbeide aktivt for å finne løsninger. Fylkesmannens rolle som mekler ved innsigelse er uendret. Det betyr at FM mekler mellom kommunen og det fagorgan som har fremmet innsigelse. Det er et mål med prosjektet at flere innsigelser løses gjennom mekling og færre saker løses i MD. Oversendelse av innsigelser til departementet som evt. gjenstår etter kommunestyrets behandling følger de ordinære rutiner.


Laste ned ppt "Samordning av statlige innsigelser i Aust-Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google