Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Listeforslag Informasjonsmøte for bydelene 10.03.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Listeforslag Informasjonsmøte for bydelene 10.03.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Listeforslag Informasjonsmøte for bydelene 10.03.2011

2 Program Informasjon til partiene Maler til listeforslag Lovkrav til listeforslag Frist for innlevering Lovkrav til kandidatene Forhandling og retting av forslagene Godkjenning av listeforslagene Kunngjøring av valglisten Klage mm

3 Informasjon Valglovens kapittel 6 Valgforskriftens kapittel 3 Forskrift om direkte valg av kommunedels- utvalg § 3 http://valg.oslo.kommune.no/

4 Informasjon (2) Gardermoen 17. november 2010

5 Informasjon til partiene Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig? Krav til listeforslaget? Krav til kandidatene? Krav til og antall underskrivere Mal for listeforslaget http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg /for-partierlister.html?id=547643 http://www.valg.oslo.kommune.no

6 Informasjon til partiene (2)

7 Innlevering av listeforslag Frist for innlevering 31. mars 2011 – kl 24.00 –Fristen er absolutt!! –Føre logg over mottatte listeforslag med dato og klokkeslett –Må tilrettelegge for innlevering til kl. 24.00 Anses innlevert når de har kommet inn til kommunen –Lister til kommunestyrevalget skal leveres til valgstyret i Rådhuset –Lister til valg av bydelsutvalg kan enten leveres i Rådhuset eller til bydelen

8 Innlevering av listeforslag (2) Alle lister skal innom BYS for registrering –Kopi sendes inn til Rådhuset BYS videreformidler listene til rett bydel – Kopi beholdes, original sendes til bydel Etter hvert som listene kommer inn, legges de ut til ettersyn –Sentralt på Rådhuset og i den enkelte bydel

9 Andre frister Frist til å kalle tilbake lista. 20. april 2011 Kommet frem til kommunen. Fristen er absolutt! Frist for å søke om fritak fra å stå på liste Fastsettes av valgstyret i møte 23.03. Frister i forbindelse med oppretting

10 Krav til listeforslaget Bare en valgliste fra hver gruppering / parti per bydel Det må angi hvilket valg det gjelder For eksempel ”Valg til bydelsutvalg i bydel Sagene 2011” Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget Registrert parti - enslydende med registrert navn for eksempel det norske Arbeiderparti Ikke registrert parti – navnet må ikke kunne forveksles

11 Krav til listeforslaget (2) Det må ha underskrift Registrert parti – 2 av styremedlemmene i lokallag Uregistrert listeforslag – minst like mange underskrifter som det skal velges medlemmer til utvalget – minst 15 Underskriftslister er underlagt taushetsplikt

12 Krav til listeforslaget (3) Kandidatene Listeforslaget må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen, disse må ikke være felles med kandidater på andre lister i samme valgdistrikt – kandidater til bydelsvalg og kommunestyrevalg kan være felles Ved bydelsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 navn, maksimum 21 navn Et visst antall av de øverste kandidatene kan gis et stemmetillegg som tilsvarer 25% av det antall stemmer listen får. Ved bydelsvalg kan 4 kandidater gis et stemmetillegg og skal da stå i uthevet skrift først på listeforslaget

13 Krav til listeforslaget (4) Kandidatene forts. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår Kandidatenes stilling eller bosted skal med hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen Listeforslaget må ha vedlegg

14 Krav til listeforslag (5) Tillitsvalgte og tillitsutvalg Listeforslaget må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget. Styret i lokallag eller et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, skal fungere som tillitsutvalg Myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.

15 Krav til listeforslaget (6) Vedlegg til listeforslaget – Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato – (adresser). b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget – (e-postadresser). c) Kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt når listeforslaget innleveres – skal ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. d) Kandidat ikke valgbar på grunn av sin stilling – skal legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når bydelsutvalget trer i funksjon.

16 Kontroll av listeforslaget Bringe listen i orden –”valgmyndigheten skal gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven” –Forutsetter at det er et listeforslag. –Bordet fanger: Kan bare gjøre endringer nødvendige for å bringe forslaget i samsvar med loven! –All kommunikasjon skriftlig/e-post og registreres

17 Kontroll av listeforslaget (2) Sjekk lista raskt når den leveres inn Kandidatene på listeforslaget tilskrives – mal for dette utarbeides og sendes ut Det opplyses om fritaksgrunner og frist for å kreve fritak Husk frist for fritakssøknad Det sendes brev til tillitsvalgte der det bekreftes at alt er i orden/ eventuelle mangler ved listeforslaget med frist for å rette dette opp

18 Kontroll av listeforslaget (3) Fritaksgrunner Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre har a) den som har gjort tjeneste som medlem av henholdsvis fylkestinget eller kommunestyret de siste fire år, b) den som har rett til fritak etter andre lover, c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av, og d) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet.

19 Kontroll av listeforslaget (4) Forslag om ny fritaksgrunn: Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

20 Kontroll av listeforslaget (5) Kontrollere valgbarheten – dette gjøres ved å registrere listeforslagene i et system som har tilgang til manntallet - EMIS Dersom en kandidat ikke er valgbar tas det kontakt med tillitsvalgte som kan: –levere inn en erklæring om at vedkommende kandidat vil være valgbar på valgdagen (registrerte bostedsadresse) –vil ha fratrådt sin stilling innen bydelsutvalget trer i funksjon –stryke kandidaten fra listeforslaget Kontroll av kandidatene 1) Stemmerett ved valget 2) Innført i folkeregisteret som bosatt i bydelen på valgdagen 3) Ikke utelukket eller fritatt på det tidspunkt bydelsutvalget trer i funksjon

21 Kontroll av listeforslaget (6) Det kontrolleres at listeforslagene er undertegnet av personer som har myndighet til dette Listeforslag som utgår fra et registrert parti må være underskrevet av to av styremedlemmene i lokalavdelingen i kommunen eller kommunedelen Listeforslag som ikke utgår fra et registeret politisk parti må være underskrevet av så mange personer med stemmerett i bydelen som det skal velges medlemmer av bydelsutvalget – 15 underskrifter Disse underskriftene må kontrolleres i manntallet, og dersom et listeforslag ikke har tilstrekkelig antall underskrifter gis tillitsvalgte anledning til å levere inn nye underskrifter – som igjen må kontrolleres Kontroll av underskrifter

22 Behandling av fritakssøknader Alle fritakssøknader må være skriftlig, begrunnet og dokumentert Kontrollere at søker har gyldig grunn Fritaksgrunnene praktiseres strengt. Dette gjelder særlig ”Den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine plikter i vervet” – gis det fritak etter valgloven er vedkommende fritatt for valg Valgstyret ble i møte 25. mars 2003 sak 12 orientert om behandlingen av fritakssøknader

23 Behandling av fritakssøknader (2) Endring av listeforslag Dersom en kandidat innvilges fritak eller ikke er valgbar og strykes av listeforslaget kan tillitsvalgte: –komme med forslag på en ny kandidat som enten settes inn på den plassen en kandidat strykes eller nederst på listeforslaget –la de øvrige kandidatene på listeforslaget rykke en plass opp dersom det er tilstrekkelig antall kandidater Settes det inn ny kandidat må tillitsvalgte levere inn bekreftelse fra kandidaten på at hun/han er villig til å stå som kandidat på listeforslaget

24 Valgstyrets behandling Valgstyret i Oslo skal innen 1. juni 2011 godkjenne listeforslag og eventuelle tilbakekallinger Mal for sak til valgstyret vil bli utdelt – i valgstyrets møte 31. mai 2007 sak 24-38 ble listeforslag til bydelsvalgene i 2007 behandlet I saken behandles også eventuelle fritakssøknader Etter valgstyrets godkjenning kunngjøres overskriftene og listeforslagene legges ut til gjennomsyn

25 Etterarbeid Partiene/gruppene som har stilt liste tilskrives og orienteres om valgstyrets vedtak Personer som har søkt om fritak tilskrives og orienteres om valgstyrets vedtak De godkjente listene leveres til trykking Flere runder med korrekturlesing av de trykte listene Eventuelle klager over valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag behandles Eventuelle klager fra personer som har fått behandlet sin fritakssøknad behandles

26


Laste ned ppt "Listeforslag Informasjonsmøte for bydelene 10.03.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google