Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bård Jordfald og Kristine Nergaard ”Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007” Hovedfunn fra rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bård Jordfald og Kristine Nergaard ”Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007” Hovedfunn fra rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bård Jordfald og Kristine Nergaard ”Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007” Hovedfunn fra rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 1

2 Bakgrunn Utdanningsforbundet gjennomførte sin første medlemsundersøkelse i 2004 – Kartlegge status for medlemskapet i en nyopprettet organisasjon – Bidra til utvikling av organisasjonen, blant annet gjennom bidrag til ORG2006 Ny undersøkelse vedtatt gjennomført 2007 – Finner vi endringer i medlemmenes deltakelse i og holdinger til egen organisasjon? – Ser vi effekt av satsninger og tiltak i organisasjonen som har vært gjennomført siden sist? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 2

3 Medlemsundersøkelsen 2007 Fafo har vært ansvarlig for opplegg og analyse Gjennomført høsten 2007, spørreskjema i posten til drøye 4600 medlemmer Ca 2500 svar, svarprosent på 53. – Høyest svarprosent blant de eldste, lavest blant de yngste – Lavere svarprosent enn forrige undersøkelse Det ble lagt vekt på å kunne si noe om alle seksjonene, medlemmer uten seksjonstilknytning og medlemmer som er ledere i skole og barnehage De fleste spørsmålene er gjentatt fra undersøkelsen i 2004 for å kunne følge utviklingen over tid Nye tema er blant annet hverdagen, bruk av Utdanningsforbundets hjemmesider og egne spørsmål til medlemmer i lederstillinger Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 3

4 Tema for rapporten 1.Medlemskapet - hvorfor, hvor nyttig og hvor mange vurderer å melde seg ut? (kapittel 2 og 3) 2.Deltakelse i egen organisasjon - fortsatt høy aktivitet? (kapittel 4) 3.Tillitsvalgte og verv - vil medlemmene gjøre en innsats for forbundet? (kapittel 5) 4.Informasjon og kommunikasjon: tar Internett over? (kapittel 6) 5.Det faglig-pedagogiske engasjementet – styrket siden sist? (kapittel 7) 6.Hverdagen – hva ser medlemmene som utfordringene? (kapittel 8) 7.Utdanningsforbundets politikk – støtter medlemmene opp om lønns- og utdanningspolitikken? (kapittel 9) 8.Lederne og Utdanningsforbundet (kapittel 10) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 4

5 Tema 1. Medlemskapet Hva er de viktigste begrunnelsen for medlemskapet, og har dette endret seg over tid? Har medlemmene nytte av sitt medlemskap i betydningen at de søker hjelp hos sin tillitsvalgte? Hvordan er medlemmene blitt rekruttert? Hvilke medlemmer har en alternativ organisasjon tilstede på arbeidsplassen? Hvor mange har vurdert å melde seg ut, og hvorfor? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 5

6 Flere vektlegger bistand og lønnsinteresser som de viktigste begrunnelsene for medlemskapet (kun forhold som nevnes av minst 10 prosent av medlemmene) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 6

7 40 prosent har søkt bistand hos sin tillitsvalgte i løpet av siste år. Vanligst i HUK og VGO, mens medlemmer i barnehagene sjeldnest ber sin tillitsvalgte om hjelp Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 7

8 Medlemmene søker først og fremst hjelp i spørsmål som går på lønn og rettigheter Andel blant dem som har fått hjelp fra sin tillitsvalgte i en eller flere saker siste år Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 8

9 Blant dem som har søkt hjelp er det store flertallet fornøyd med bistanden de fikk fra sin tillitsvalgte Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 9

10 De fleste har tillitsvalgt på arbeidsplassen sin. Unntak finnes i barnehage og blant medlemmer uten seksjonstilknytning. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 10

11 Konkurrerende organisasjoner på arbeidsplassen innen HUK og VGO Finnes det andre fagorganisasjoner på arbeidsplassen som kunne være aktuelle for deg? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 11

12 Studentmedlemskapet viktig for rekrutteringen i barnehager og grunnskole, liten betydning i VGO. Tradisjonell rekruttering fortsatt viktig i alle sektorer. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 12

13 Halvparten har vurdert sitt medlemskap – stabilt over tid Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 13

14 Sprikende årsaker til at en del har vurdert medlemskapet - ikke én enkeltfaktor som peker seg ut som utfordringen (Prosentuert ut fra de som har svart at de har vurdert å melde seg ut. Flere kryss mulig) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 14

15 Visse forskjeller mellom medlemsgruppene til at man har vurdert å melde seg ut (Prosentuert ut fra de som har svart at de har vurdert å melde seg ut. Flere kryss mulig) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 15

16 Oppsummering – medlemskapet Medlemmene prioriterer tradisjonelle fagforeningssaker som lønn og trygghet når de skal begrunne medlemskapet De tillitsvalgte brukes: rundt 40 prosent har søkt bistand hos sin tillitsvalgte siste året, og er stort sett fornøyd med den hjelpen de fikk Ikke flere som har vurdert å melde seg ut nå enn i 2004 – Sammensatte årsaker til at rundt halvparten har vurdert medlemskapet, ingen problemområder som peker seg ut Alternative organisasjoner finnes på mange arbeidsplasser innen VGO og HUK-området, og for ledere i skole og barnehage – Mye tyder på at veksten mot et tilnærmet monopol har stoppet opp, og at konkurransen øker i deler av forbundets organisasjonsområde Medlemmene kommer ikke av seg selv, tradisjonell rekruttering er fortsatt nødvendig – Studentmedlemskapet viktig i barnehagene og i grunnskolen, andre steder, inkludert VGO, er andre måter å rekruttere på langt viktigere Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 16

17 Tema 2 Deltakelse i egen organisasjon Har medlemmene aktive klubber på sine arbeidsplasser? Hvor mange medlemmer er på arbeidsplasser der aktiviteten er lav? Og hvor finner vi disse arbeidsplassene? Opprettholdes den høye deltakelsen fra forrige undersøkelse? Hva står på dagsorden på klubbmøtene? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 17

18 Fortsatt høy møtefrekvens Hvor ofte kalles det inn til klubbmøter på din arbeidsplass? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 18

19 To ytterpunkter: skole vs. barnehage Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 19

20 Medlemmene slutter fortsatt lojalt opp om klubbmøtene! Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 20

21 Tradisjonelle fagforeningssaker dominerer sakslista på klubbmøtene Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 21

22 Oppsummering – deltakelse i egen organisasjon Tre av fire medlemmer befinner seg på arbeidsplasser der det kalles inn til møter jevnlig – Barnehagene skiller seg ut ved at det ofte er få eller ingen klubbmøter En mer hektisk hverdag her ikke gått utover deltakelsen i klubbmøtene, medlemmene deltar på de fleste møtene – I grunnskolen er deltakelsen nesten fulltallig, medlemmer i lederstillinger deltar langt sjeldnere Tradisjonelle fagforeningsspørsmål står høyt på klubbmøtenes dagsorden. – Arbeidsgivers dagsorden styrer antakelig mye av hva som tas opp! – Medlemmene delt i spørsmålet om det foregår viktige faglig-pedagogiske diskusjoner på møtene Medlemmene er stort sett positive til møtenes innhold og innretning. – Yngre medlemmer er ikke mer skeptiske enn eldre når det gjelder møtenes relevans og betydning Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 22

23 Tema 3 Tillitsvalgte og verv Klarer Utdanningsforbundet å skaffe nok tillitsvalgte? – Vil yngre medlemmer påta seg verv? – Er interessen for verv på vei ned? Hvorfor er man ikke villig til å påta seg verv? – Tidsklemma eller manglende interesse for denne typen arbeid? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 23

24 Hvert tiende ”menige” medlem ville si ja til verv, ingen forskjell fra 2004 Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 24

25 Den gode nyheten: de yngste medlemmene er mest motivert for verv Andel som kan tenke seg å si ja til verv (medlemmer uten verv i dag) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 25

26 Tidsklemma viktigste årsak til at medlemmer ikke vil påta seg verv Hvorfor vil du ikke påta deg/fortsette i verv? (kun de som vil si nei) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 26

27 Oppsummering - tillitsvalgte og verv Et sted mellom 10 og 20 prosent av menige medlemmer vil vurdere å si ja til verv hvis de blir spurt – Over tid vil mange av medlemmene ha gjort sin ”plikt” for forbundet – Det burde ikke være vanskeligere å skaffe tillitsvalgte i dag sammenlignet med 2004 Dagens tillitsvalgte trives stort sett godt i sine verv, og det er først og fremst eldre tillitsvalgte som vil trekke seg – De tillitsvalgte er ikke mer negative til rollen i 2007 sammenlignet med undersøkelsen i 2004 Tidsklemma er den viktigste årsaken til å si nei til verv (eventuelt gjenvalg) – Misnøye med Utdanningsforbundet er ikke en viktig begrunnelse Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 27

28 Tema 4. Informasjon og kommunikasjon Hvilke informasjonskanaler er viktige for medlemmene per 2007? Overtar Internett for papir? Hva har skjedd siden 2004 når det gjelder nettbasert informasjon? Hvem er de hyppigste brukerne er forbundets nettsider? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 28

29 Tradisjonelle informasjonskanaler holder fortsatt stand Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 29

30 Nettbaserte informasjonskanaler er blitt viktigere over tid: andelen som vektlegger nettsidene er fordoblet siden 2004 Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 30

31 Tillitsvalgte er de flittigste brukerne av forbundets hjemmesider. Blant menige medlemmer er andelen som bruker disse på jevnlig basis fortsatt lav. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 31

32 Oppsummering – informasjon og kommunikasjon Papir og tradisjonelle informasjonskanaler holder stand selv om flere også bruker Internettbasert informasjon – Fagblad, møter og oppslag de viktigste kildene til informasjon fra forbundet Klar vekst i andelen som bruker nettbasert informasjon over 4-årsperioden fra forrige undersøkelse – Tillitsvalgte langt flittigere brukere enn øvrige – Mange har vært innom hjemmesidene, men få leser informasjon regelmessig på www.utdanningsforbundet.nowww.utdanningsforbundet.no – Dvs. at mange kjenner til nettsidene – dermed mulig å nå ut i situasjoner der medlemmene etterspør ferske nyheter! Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 32

33 Tema 5. Det faglig-pedagogiske engasjementet Utdanningsforbundet har hatt som mål å styrke det faglig-pedagogiske engasjementet, men ser vi resultater? – Diskuterer medlemmene pedagogikk i sin lokale fagforening? Hvordan kan Utdanningsforbundet bidra til økt respekt for lærerprofesjonens plass i samfunnet? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 33

34 Mange debatterer pedagogikk på klubbmøtene, færre på møter i lokallaget, og én av tre oppgir kurs i regi av forbundet Hvor deltar du i den pedagogiske debatten? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 34

35 I grunnskolen oppgir halvparten av medlemmene at de diskuterer pedagogikk jevnlig på klubbmøtene Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 35

36 Medlemmene prioriterer tradisjonelle tiltak for hva de synes Utdanningsforbundet bør jobbe med for å styrke profesjonens posisjon i samfunnet! Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 36

37 Oppsummering - faglig pedagogiske engasjementet Klubbmøtene kan være en arena for faglig-pedagogiske spørsmål, men dette varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass – Det synes som om saksfeltet har kommet høyere på dagsorden sammenlignet med 2004, særlig i skoleverket – Undersøkelsen sier ikke noe om dette skyldes at endringsprosesser i skole og barnehage har endret dagsordenen for klubbmøtene, eller om den økte satsingen fra Utdanningsforbundet gir uttelling Profesjon og rettigheter er nær koblet hos medlemmene – Bedre lønn og rett og plikt til kompetanseutvikling betraktes som det viktigste Utdanningsforbundet kan gjøre for å styrke utdanningsprofesjonenes posisjon i samfunnet Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 37

38 Tema 6. Hverdagen til medlemmene Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 38 Hva er medlemmene fornøyd med når det gjelder egen arbeidssituasjon, og hva er ikke bra nok? Ulike utfordringer i medlemsgruppene? Vil gi en pekepinn om hva som medlemmene ute er opptatt av i det daglige – og hva man må ha på dagsorden sentralt

39 Gode kolleger og godt miljø på arbeidsplassen, men varierte tilbakemeldinger når det gjelder lønn, muligheter for faglig utvikling og kvalitet på ledelsen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 39

40 Misnøyen med ledelsen er størst i VGO, barnehageansatte er mest fornøyd Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 40

41 Misnøyen med lønnsvilkårene størst i barnehagene og HUK. Misnøyen med det fysiske arbeidsmiljøet størst i grunnskolen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 41

42 Over halvparten av lærere i grunnskole og VGO er misfornøyde med mulighetene for faglig utvikling Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 42

43 Oppsummering - hverdagen Medlemmene befinner seg stort sett på arbeidsplasser der mye ligger til rette for at man kan trives – De fleste krysser av for gode samarbeidsforhold og godt psykososialt arbeidsmiljø Vi finner utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen, ikke minst når det gjelder faglig oppdatering Medlemsgruppene står ovenfor ulike utfordringer – Medlemmer i skoleverket (og særlig i VGO)mener at ledelsen ikke er god nok – I skoleverket er over halvparten av medlemmene misfornøyde med muligheter for faglig oppdatering – I barnehagene og innen HUK-området er lønna det forholdet som flest uttrykker misnøye med – Det fysiske arbeidsmiljøet er en utfordring i grunnskolen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 43

44 Tema 7. Politikken Utdanningsforbundet satser på to bein – Å ivareta tradisjonelle fagforeningsinteresser som lønn og arbeidsvilkår – Å være en utdanningspolitisk aktør som er med på å legge premissene for utvikling av skole og barnehage Støtter medlemmene opp om den lønnspolitiske linja – i praksis og i prinsipp? Mener medlemmene at forbundet gjør en god jobb i å fronte utdanningspolitikken? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 44

45 Stor oppslutning om prinsippene i lønnspolitikken i alle deler av organisasjonen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 45

46 Men mange sier seg enig i at deres lønns- og arbeidsvilkår ikke blir (tilstrekkelig) prioritert – og styrerne er de mest frustrerte Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 46

47 Flertallet er positive til utdanningspolitikken - én av fem er mer negativ enn positiv Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 47

48 Oppsummering - politikken Det store flertallet av medlemmer støtter de lønnspolitiske prinsippene, men en god del er misfornøyde med hvordan de selv kommer ut – Misnøyen med måten egne lønnsinteresser blir ivaretatt på, er størst i barnehagene og i HUK-området Flertallet av medlemmene er positive til Utdanningsforbundets utdanningspolitikk – En betydelig mindretall mener likevel det blir for mye fokus på problemene i utdanningssystemet – De som er kritiske kommer ikke fra noen bestemt gruppe eller seksjon (selv om skolelederne nok oftere enn andre medlemmer synes det klages for mye) Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 48

49 Tema 8. Utdanningsforbudets medlemmer i lederposisjoner Utgangspunktet: Utdanningsforbundet organiserer alt pedagogisk personell, og ønsker å fortsette med det Det generelle inntrykket i organisasjonen er at skolelederne er en gruppe man må vie økt oppmerksomhet Også i barnehagene ivaretar styrerne mange oppgaver for arbeidsgiver – Ser vi samme utfordring blant styrere som blant skolelederne? Hvordan ser medlemmer i lederstillinger på medlemskapet? – Godt befestede eller fremmedgjorte medlemmer? – Hvilke typer medlemstilbud etterspørres? Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 49

50 Ledere er overrepresentert blant dem som har vurdert å melde seg ut av forbundet 50 Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

51 Lederne er nært knyttet til forbundet, men en god del mener at det er blitt vanskeligere å være medlem samme sted som dem de har lederansvar for Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 51

52 Medlemmene i lederstillinger har tro på at de får hjelp, men etterspør flere møteplasser og mer oppmerksomhet mot lederrollen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 52

53 Oppsummering – lederne Flertallet av medlemmene i lederstillinger oppfatter fortsatt Utdanningsforbundet som ”sitt forbund”, men medlemskapet er blitt vanskeligere – Mange har vært medlemmer lenge og flertallet har også vært tillitsvalgte tidligere – Andelen som har vurdert å melde seg ut er høyere i denne gruppen enn ellers – Det er konkurranse, en god del oppgir at de har et alternativt organisasjonstilbud på arbeidsplassen Det er blitt vanskeligere å være medlem i samme organisasjon som de arbeidstakerne de har lederansvar for – Men de aller fleste regner med å få støtte fra forbundet hvis de får behov for det Lederne etterspør først og fremst større oppmerksomhet om lederrollen og egne møteplasser – Men lederne benytter de tilbud forbundet har, særlig skolelederne deltar ofte på kurs og konferanser i regi av Utdanningsforbundet! Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 53

54 Avslutning Undersøkelsen viser stabilitet i deltakelsen i egen organisasjon og at utfordringene med å følge opp medlemmene fortsatt er størst på små arbeidsplasser generelt, og i barnehagene spesielt Interessen for verv er stabil – og yngre medlemmer er de som oftest er villige hvis de blir spurt. Mange sier nei pga tidsklemma Grunnskolen og barnehagene er motpoler, også når det gjelder vurderingen av om man blir ivaretatt i en stor organisasjon (fag og lønn) Medlemmenes bruk av forbundets tradisjonelle kanaler for kommunikasjon holder forbausende godt stand mot de internettbaserte tilbudene Faglig-pedagogiske saker er kommet litt høyere på dagsordenen lokalt. Men fortsatt dominerer tradisjonelle fagforeningssaker på klubbmøtenes sakskart Ledere i barnehage og skole etterspør større oppmerksomhet om lederrollen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 54


Laste ned ppt "Bård Jordfald og Kristine Nergaard ”Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007” Hovedfunn fra rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google