Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform
Til foredragsholder: Denne presentasjonen er laget for at lærerprofesjonens etiske plattform skal kunne presenteres i forskjellige sammenhenger, både internt og for samarbeidsparter. Husk da at plattformen skal eies av hele profesjonen, det er ikke en medlemsetikk som er utarbeidet, men en profesjonsetikk for lærere, barnehagelærere og ledere i norsk skole og barnehage. Presentasjonen kan deles med andre tillitsvalgte som kan bruke den på sin arbeidsplass. I presentasjonen kan det gjerne flettes inn aktuelle profesjonsetiske utfordringer. Åpningsbildet Etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning for barn og elever. Utdanningsforbundets medlemmer har som profesjonelle yrkesutøvere et etisk ansvar som skal forvaltes og videreutvikles av profesjonen selv. Lærerprofesjonens etiske plattform er utviklet for å løfte fram de fellesverdiene og det ansvaret alle lærere og ledere i barnehager og skoler har for en etisk forsvarlig praksis. Plattformen er også et verktøy som skal brukes som en referanse eller diskusjonsgrunnlag når kollegiet diskuterer saker med etiske perspektiver.

2 Kort historikk 1973: forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997: samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003/ forsøk med å skape profesjonsetikk  2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet … 2009: LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer» 2012: Lærerprofesjonens etiske plattform 2012: LM-vedtak: Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides… Ideen om at lærerprofesjonen bør ha et uttrykk for sin etikk, er ikke ny. Etikkarbeidet er selvsagt heller ikke et nytt tema verken i lærerutdanningene eller i yrkesutøvelsen. Lærerprofesjonens etiske plattform skal omtales som profesjonens plattform, ikke Utdanningsforbundets. Et lite historisk tilbakeblikk: Et forsøk på å etablere en læreretikk i 1973 strandet, fordi arbeidet ikke var godt nok forankret i lærerorganisasjonene. Det tok lang tid før det lot seg gjøre å etablere et nytt forsøk på en samlende yrkesetikk for lærere. Men i 1997 lyktes det lærerorganisasjonene å samarbeide om å fremme yrkesetikken i pedagogisk arbeide. Etter at Utdanningsforbundet ble dannet har arbeidet med lærergruppenes etikk hele tiden blitt tematisert. Det som i 2003 startet som et arbeid med å skape en profesjonsetikk ble etter landsmøtet i 2006 etter hvert til arbeidet med profesjonsidealer, som igjen ble til arbeidet med å fremme barnehagelærere og læreres profesjonsbevissthet. På landsmøtet i 2009 ble det vedtatt at Utdanningsforbundet skulle utarbeide yrkesetiske retningslinjer.

3 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte-perioden 2013–2015
Felles mål for tiltakene: Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk på arbeidsplassene Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar på arbeidsplassene Våre felles mål for tiltakene i strategiplanen er å styrke arbeidet ute på arbeidsplassene. Dette vil vi gjøre ved å: Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk Gjøre plattformen kjent og bidra til at den tas i bruk Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetisk ansvar Å sette av tid til å diskutere etiske handlingsalternativer, hvilke verdier og holdninger som skal styre og utvikle skoler og barnehager i kollegiet er av avgjørende betydning for å videreutvikle en god praksis på den enkelte arbeidsplass. Ledere gjerne sammen med tillitsvalgte, har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for at det etiske ansvaret profesjonen har, forvaltes og videreutvikles på den enkelte arbeidsplass. Styrere og ledere er ledere av et profesjonsfellesskap som sammen skal møte utfordringene. Et utgangspunkt er: Hva skal dyrkes, hva skal sås og hva skal lukes vekk i egen kultur?

4 Lærerprofesjonens etiske plattform
25. oktober 2012 vedtok sentralstyret lærerprofesjonens etiske plattform. Skolenes landsforbund og Pedagogstudentene har sluttet seg formelt til plattformen, det betyr at det er mange som skal bidra til å gjøre lærerprofesjonens etiske plattform kjent. Plattformen er tatt godt i mot i pedagogiske fagmiljøer, lærerutdanningsmiljøer, Kunnskapsdepartementet og andre sentrale utdanningsaktører. Det forplikter oss som forbund til å jobbe strategisk og langsiktig i samhandling med de andre lærerorganisasjonene sentralt, på fylkesnivå, og lokalt på arbeidsplassene for å dele eierskapet til plattformen. Det må gjøres gjennom prosesser som involverer de vi forventer å samarbeide med, og i det konkrete etikkarbeidet på arbeidsplassene. Utdanningsforbundet har hatt profesjonsetikk som tema på en rekke tillitsvalgtkurs, fagkurs og på konferanser rettet mot barnehagelærere, lærere, ledere, lærerutdannere, rådgivere osv. Dette er et arbeid som bør styrkes gjennom et tett samarbeid mellom lærerorganisasjonene på den enkelte arbeidsplass og på møteplasser der profesjonen er representert.

5 Rommet mellom lovverk og individuell frihet
Profesjonsetikken er en støtte for verdier, valg og handlingsalternativer innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.

6 Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor?
Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv Vi vil synliggjøre vårt felles verdigrunnlag for å fremme tilliten til profesjonen. Denne tilliten trenger vi for å ha friheten til å treffe gode valg der rett handling ikke gir seg selv. Vi ønsker å styrke alle barnehagelærere, lærere og lederes profesjonstilhørighet i en yrkesutøvelse der barn og unges beste skal være rettesnoren. Lærerprofesjonens etiske plattform er utviklet for å: støtte opp under etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger, slik at ikke barnehagelærere, lærere og ledere blir stående alene i møte med dilemmaer og vanskelige valg i yrkeshverdagen øke lærerprofesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke lærerprofesjonens evne til i større grad å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte lærerprofesjonen i å korrigere og styre seg selv

7 Innledningen Lærerprofesjonens etiske plattform består av tre deler:
1. Innledningen stadfester eierskapet til – og virkeområdet for – plattformen 2. Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 3. Det profesjonelle ansvaret som følger av de grunnleggende verdiene Innledningen til Lærerprofesjonens etiske plattform begynner med et vi!  Plattformen gjelder for barnehagelærere, lærere og ledere i norske barnehager og skoler. Som profesjon er vi sammen – om et samfunnsoppdrag! Samfunnsoppdraget er gitt i lov og ramme- og læreplaner. I denne første delen av plattformen står det at våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med. Lærere og ledere har frihet til å løse oppgavene sammen – men har også et ansvar for å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Læreres jobb er å veilede, lede læreprosesser, bevisstgjøre, frigjøre og bygge opp andre mennesker. Gjennom yrkesutøvelsen påvirker vi ikke bare barn og elever, vi påvirker også i aller høyeste grad lederkolleger med våre holdninger og handlinger. Læreryrket er komplekst og krevende – lærere gjør en rekke valg hver eneste dag – valg som setter spor – på godt og på vondt. Etisk dømmekraft må øves opp i samarbeid med kolleger, bare på den måten utvikles en profesjonsetikk og en god praksis. Vi må ha en bevissthet om hvor viktig vi kan være for andre, vi kan bygge opp mennesker, men vi kan gjennom vår atferd også ødelegge andre mennesker. Motsetningsfulle valg og dilemmaer Arbeidet vårt kjennetegnes av at vi må ta valg som ofte er motsetningsfulle. Hensynet til ulike aktører, innenfor rammer som ikke alltid muliggjør de beste løsninger, står ofte i konflikt med hverandre. Vi må overveie hvordan vi løser de ulike dilemmaene dette medfører. Vårt arbeid er også preget av at det stadig oppstår uforutsette hendelser der vi må reagere umiddelbart uten at det er gitt hva som er best eller rett handling. Hver dag håndterer vi spontant små og store situasjoner i møte med barn, unge, foreldre og kolleger. Vi tar valg på vegne av barn og unge, der vi bruker vårt profesjonelle skjønn i en faktisk situasjon og handler med en ukjent framtid for øye.

8 Allmenn «grenseløs» godhet
Verdigrunnlaget a. Menneskeverd og menneskerettigheter: De universelle menneskerettighetene skal gjelde alle mennesker, og som lærerprofesjon skal vi forsvare disse rettighetene nasjonalt og internasjonalt. Utdanning handler om å åpne verden for barn og unge – vi skal støtte det enkelte barn og den enkelte elev i sitt livsprosjekt. Det å handle riktig overfor barn og unge er en grunnleggende etisk verdi for lærerprofesjonen. b. Profesjonell integritet: Etisk bevissthet uten høy faglighet, eller høy faglighet uten etisk bevissthet, vil ikke være nok for et medlem av lærerprofesjonen. Fordi lærerprofesjonen har makt til å påvirke barn og unge, på både godt og vondt, er det avgjørende å være åpne om arbeidet. En slik åpenhet, som viser at vi både kan og vil barn og unges beste, skaper tillit i samfunnet. c. Respekt og likeverd: Verdiene respekt og likeverd er en konkretisering av de to foregående verdiene. Lærerprofesjonen skal sørge for at makten den enkelte lærer og leder har, ikke brukes til å krenke barnehagebarn, elever og foreldres verdighet. Alle barn og unge har rett til medvirkning, men innenfor fellesskapets rammer. Lærerprofesjonen skal handle slik at samfunnet har tillit til at den enkeltes rett til medvirkning blir ivaretatt, uten at dette går ut over enkeltpersoner eller grupper. d. Personvern: Den siste grunnleggende verdien er personvern. Kravet om åpenhet, for å fremme tillit til lærerprofesjonens arbeid, har også en grense. For lærerprofesjonen er tilgangen til sensitive personopplysninger stor. Lærere og ledere i barnehage og skole må sikre at opplysningene ikke brukes slik at andres verdighet og personlige integritet kan krenkes. Lærerprofesjonens makt skal være begrenset til å virke for dem det gjelder, der det gjelder. Taushetsplikten og opplysningsplikten skal håndheves for å fremme barn og unges beste. Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å ivareta både individ og gruppe Å virke for dem det gjelder, der det gjelder

9 Det etiske ansvaret – ulike perspektiver
Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet Lærerprofesjonens etiske ansvar kommer som en følge av de grunnleggende verdiene. Alle kulepunktene bør kunne spores tilbake til en eller flere av disse. Samtidig er det naturlig å tydeliggjøre hvordan lærerprofesjonens etiske ansvar arter seg på ulike måter avhengig av hvilket perspektiv man inntar: a. Den enkeltes ansvar i direkte møte med «sine» barnehagebarn eller elever b. Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på sin arbeidsplass c. Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet (lærerstanden som samfunnsaktør) De tre ulike perspektivene som ansvaret er avledet fra kan bære i seg innebygde motsetninger og/eller interessekonflikter. Det er ikke nødvendigvis gitt hvilke verdier som skal veie tyngst når de står i konflikt med hverandre, men lærerprofesjonen er forpliktet til å arbeide for å håndtere eventuelle verdikonflikter og interessemotsetninger på en best mulig måte

10 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser
Plattformens siste setning knytter an til den innledende delen og understreker at man som barnehageelærer, lærer eller leder i barnehage og skole er en del av noe større enn sitt eget arbeidsforhold. Man er del av en lærerprofesjon som er gitt et politisk vedtatt mandat, for en barnehage og skole som har noen grunnleggende oppgaver som ikke kan løses uten gjennom felles drøftinger og diskusjon om hvordan arbeidet best kan utføres.

11 Summeoppgave - eksempler Ta utgangspunkt i en aktuell situasjon/et aktuelt dilemma, relater saken til en av verdiene i plattformen. Analyser – finn handlingsalternativer. Ta utgangspunkt i en av filmene med etiske dilemmaene – relater til plattformverdier, analyser situasjonen og finn handlingsalternativer

12 Summeoppgave - eksempler Ta utgangspunkt i skolens/barnehagen formålsparagraf – diskuter de verdiene som skal prege praksishverdagen. Diskuter deretter verdiene i lærerprofesjonenes etiske plattform. Hvordan kan dere legge til rette for diskusjoner om etiske og faglige spørsmål i kollegiet?

13 En etisk analyse-/refleksjonsmodell l: Aadland, E. (2000)
En etisk analyse-/refleksjonsmodell l: Aadland, E. (2000). Etik - dilemma og valg. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag 1. Forståelse Situasjonen Hvem er involvert? Verdier og normer Åpne verdier og normer Skjulte verdier og holdninger Drøfte innhold i de ulike verdiene Ranger verdier og normer 2. Analyse Bakgrunnskunnskap: samfunnsmandat (læreplan, opplæringsloven, profesjonsetisk plattform, barnekonvensjonen, litteratur, offentlige diskusjoner osv.) Forskjellige etiske teorier 3. Handlingsalternativer – mulige og realistiske. Nye og alternative måter? Rangering av alternativene, de som ivaretar de prioriterte verdiene 4. Handling – Gjennomføring og evaluering Etisk dømmekraft kan øves opp og skal øves opp sammen med kolleger. Når etiske dilemmaer dukker opp i hverdagen, er det rette svaret ikke gitt, handlingsalternativene kan være mange og flere enn de den enkelte ser. Å jobbe systematisk med etiske problemstillinger kan gjøres ved å benytte forskjellige metoder. Denne gir en grei oversikt over en mulig måte å analysere situasjonen på.

14 Nettsidene www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk
Her finnes beskrivelser av ulike etiske utfordringer og dilemmaer som kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner og refleksjon. Her publiseres det videre faglige innspill, som på ulike måter belyser etiske aspekter ved lærerprofesjonens arbeid. I tillegg finnes lenkesamling med henvisning til bøker, nettsteder og andre kilder til kunnskap og innsikt i arbeidet med lærerprofesjonens etikk.

15 God tur! Det tok 40 år før vi som lærerorganisasjon klarte å samles om et felles uttrykk for lærerprofesjonens ansvar og verdier. Plattformen er her! Det er nå det viktige arbeidet pågår, et arbeid som ikke må eller kan stoppe. Lærerprofesjonens etiske plattform er tatt i bruk i lærerutdanninger, den blir referert til i fagtidsskrifter og profesjonsetikken vår er satt i sammenheng med politikkutviklingen, den er tema på kurs og konferanser, målet er at alle lærere skal finne støtte i kollegial diskusjon og refleksjon over hverdagens mange valg og utfordringer. Bare sånn kan vi utvikle en bedre praksis sammen. Nå begynner arbeidet for alvor! Lykke til! Plattformen er bygget, nå kan toget gå!


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google