Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvekst Kragerø, 6. januar 2012 Roar Aaserud 1. Oppvekstporteføljen  Helse, barn og unge (enhetsleder: Aslaug Hustadnes)  Helsesøstertjenesten  Helsestasjonstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvekst Kragerø, 6. januar 2012 Roar Aaserud 1. Oppvekstporteføljen  Helse, barn og unge (enhetsleder: Aslaug Hustadnes)  Helsesøstertjenesten  Helsestasjonstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvekst Kragerø, 6. januar 2012 Roar Aaserud 1

2 Oppvekstporteføljen  Helse, barn og unge (enhetsleder: Aslaug Hustadnes)  Helsesøstertjenesten  Helsestasjonstjenesten 0-6 år  Skolehelsetjenesten førskole-10. trinn  Helsetjeneste i videregående skoler  Helsestasjon for ungdom til 24 år, onsdag ettermiddager  Barn og familieteamet 0-20 år, mest 0-6 år  Forsterket Barn og familieteam (modellkommuneprosjektet 2007-2014)  Logopedtjenesten  Vaksinasjonskontoret 2

3 Barnevern (enhetsleder: Nils Halvorsen)  Barneverntjenesten  Ungdomsteam  m/LOS  Overformynderiet 3

4 Barnehager  6 kommunale barnehageenheter med til sammen 14 barnehager.  2 kommunale oppvekstsentre  50 private barnehager Det var 15.12.11:  660 hele plasser i kommunale barnehager  1.510 hele plasser i private barnehager Totalt 2.170 hele plasser (antall barn: 2.311) 4

5 Skoler  18 kommunale skoler inkl. Sandum skole (alternativ skole) og to oppvekstsentre  2 private skoler (antagelig tre fra 1.8.12)  Steinerskolen  St. Franciskus skole  AIS fra 1.8.12? 5

6 Barnehage- og skolekontoret (stab oppvekst)  3 personer/årsverk på barnehage  5 spesialpedagoger (4,5 årsverk) for private barnehager  Økonomisk støtte fra Økonominettverket  0,5 transport  3 personer/årsverk på skole  (Noe økonomisk støtte)  PPT  Leder (Astri Arnesen)  11 fagansatte (0,5 merkantil ressurs vil komme, innenfor budsjett) 6

7 Planverk …å nå resultater tar tid. Vil vi bruke tiden på det?  Kommuneplan 2011 – 2021  Strategisk kart 2010 -2012 for  Grunnskoleopplæringen  Barnehagene  Satsingsområder i Strategisk kart, med mål og tiltak:  Lærings- og oppvekstmiljø Faglig utvikling Sosial kompetanse Medvirkning  Handlingsprogram 2012 – 2015  Med satsingsområder, mål og tiltak 7

8 Arendalsmodellen, under revisjon  Kommuneplanen: Dette vil vi:  Ha synlige og lett tilgjengelige tjenester for å gi barn og ungdom hjelp på et tidligst mulig tidspunkt.  Samarbeide innenfor det enkelte oppvekstområde mellom ansatte i barnehage, skole, barnevern, PPT, skolehelsetjeneste, helsestasjon, ungdomsteam, Barn og familieteam, logopedtjeneste, oppvekstmedarbeidere og fritidsmedarbeidere 8

9 Ledelse, en tilnærming:.. i den virkelige verden er ledelse sammensatt…  Organisasjon  Hvem gjør hva i organisasjonen?  Tilsette riktige medarbeidere -..Hva vil du med lederjobben?..  Prosesser  Samhandling  Rektormøter, personalmøter, teammøter, foreldremøter…  Klasseledelse, personalledelse  Resultat.. gode ledere er opptatt av resultater..  Brukerundersøkelser  Skoleresultater  Måloppnåelse 9

10 Planer og store saker i 2012  Skoleutvikling, barnehageutvikling, tjenesteutvikling  Starte arbeid med skolestruktur/-kvalitet  Sak om barnehagestruktur  Arendalsmodellen  Plan for forebyggende arbeid i Arendal ”Tidlig innsats for sein omsorg”  Etterutdanning av ansatte  Stuenes skole og Roligheden skole 10

11 Finansiering av private barnehager  Ny statlig forskrift om finansiering av ikke- kommunale barnehager trådde i kraft 1.1.2011, og Arendal kommune har nå finansieringsansvaret.  Barnehager som etableres etter 1.1.2011 har ikke automatisk rett på finansiering.  Tilskuddsatsene skal beregnes ut fra kommunens budsjetterte kostnader til ordinær barnehagedrift.  Budsjettet for 2012 er utarbeidet ut fra samme antall barn pr måned som i 2011, både i de kommunale og private barnehagene. Det er selvsagt noe usikkerhet rundt om dette vil slå til.  Jfr endring i kontantstøtte 11

12 Foreløpige satser 2012 til private barnehager Heltidsplass Kommunal sats Nasjonal sats Ordinære ikke-kommunale Samlet drifts- og kapitaltilsk. små barn185 068181 100 Samlet drifts- og kapitaltilsk. store barn 94 802 92 600 Familiebarnehager Samlet drifts- og kapitaltilsk. små barn150 000150 000 Samlet drifts- og kapitaltilsk. store barn117 300117 300 Innen 1.februar 2012 underrettes de private barnehagene om endelige tilskuddsatser 2012 jfr. årsmeldingstall for de kommunale barnehagene pr 15.12.2011. 12

13 Vedtatt 15.12.11: Lov om endringer i kontantstøtteloven  … Kontantstøtten kan bidra til at kvinner deltar mindre i yrkeslivet enn de ellers ville gjort og at barn ikke kommer i barnehage. Dette er uheldig av hensyn til likestilling og integrering…  Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket, har rett til barnehageplass fra august samme år.  Barn som fyller ett år fra og med september, har rett til plass fra august påfølgende år.  Alle barn vil altså ha fått rett til barnehageplass innen de fyller to år. 13

14 Forts. kontantstøtte  Vedtatt å avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1.8.12.  Barn i alderen 13–18 måneder skal få 5 000 kroner i full kontantstøtte per måned  Barn i alderen 19–23 måneder skal få 3 303 kroner.  Kun to satser for kontantstøtte; full og halv sats. (mer enn 19t/uke: full sats)  Sannsynlig resultat: Færre ettåringer i barnehage. Flere toåringer i barnehage. Kanskje flere delte plasser 14

15 Oppsummert:  Fortsatt trykk på skoleresultater - balansert med oppdraget om god sosialisering (..for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet..)  I løpet av våren: En bedre Arendalsmodell  ”Tidlig innsats for sein omsorg”  Sak om barnehagestruktur, innhold m.m.  Sak om helsestasjon, i Arendalsmodell-lokaler  Fremtidig skolestruktur/-kvalitet – fram mot 2020  Stuenes skole og Roligheden skole – to store løft 15


Laste ned ppt "Oppvekst Kragerø, 6. januar 2012 Roar Aaserud 1. Oppvekstporteføljen  Helse, barn og unge (enhetsleder: Aslaug Hustadnes)  Helsesøstertjenesten  Helsestasjonstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google