Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2012 Utdanningsforbundet Troms 29. februar 2012 Haldis Holst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2012 Utdanningsforbundet Troms 29. februar 2012 Haldis Holst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2012 Utdanningsforbundet Troms 29. februar 2012 Haldis Holst

2 Tariffguide Tariffguide for nybegynnere’ gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff. Tariff 2012s2

3 Begreper Tariff 2012s3 Nominell lønn: Lønn man mottar i hht. avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Reallønn: Nominell lønn/konsumprisindeksen x 100 Disponibel inntekt: Nominell lønn fratrukket skatter og direkte avgifter (trygdeavgifter mv.) Disponibel realinntekt: Disponibel inntekt/konsumprisindeksen x 100

4 Begreper Tariff 2012s4 (Lønns)glidning: Lønnsøkningen som ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg Forventa glidning: I KS: gjennomsnittet av glidningen de tre siste årene Overheng: Ettervirkningen av forrige lønnsoppgjør. Differansen mellom den lønn man har 31. desember et år og gjennomsnittet for samme året Ramme: De samlede midlene som er til rådighet i forhandlingene TBSK: Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunene TBU: Teknisk beregningsutvalg Generelt tillegg: Tillegg som blir gitt til alle

5 Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS – ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning (ca. 123.000 medl.) Oslo – ca. 8.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning (ca. 10.500 medl.) PBL-A – ca. 5.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – forhandler sammen med Fagforbundet og Delta (ca. 6.000 medl.) Staten – ca. 2.200 medlemmer – Unio er part (ca. 30.000 medl.) Virke – ca. 1.500 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio- samarbeid (ca. 6.000 medl.) Spekter – ca. 750 medlemmer (område 10, 9 og 4) ), Unio er part i tariffavtalens del A og A1 (ca. 38.000 medl.) mens Utdanningsforbundet er part i avtalens del A2 og i del B som gjelder den enkelte virksomhet FUS A/S – ca. 550 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Forhandler sammen med Fagforbundet og Delta KA – ca. 200 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio-samarbeid (ca. 550 medl.) s5Tariff 2012

6 Frontfagsmodell og forholdet mellom de ulike tariffområder Arbeideravtaler i industrien (NHO-området) forhandles først og legger som frontfag de økonomiske rammer for de påfølgende tariffoppgjør. Kronetilleggene som avtales legger i praksis også føringer på profilen for etterfølgende tariffoppgjør. En utvidet frontfagsmodell omfatter også lønnsutvikling for funksjonærer i industrien året før (NHO-området) Staten fungerer i praksis som ”frontfag” for offentlig sektor. Hovedtariffoppgjøret i staten legger den økonomiske rammen og føringer på profilen for tariffoppgjøret i KS-området og det parallelle oppgjøret i Oslo kommune. Hovedtariffoppgjøret i KS legger igjen økonomiske rammer og føringer for profilen for det parallelle tariffoppgjøret i Oslo kommune. s6Tariff 2012

7 Økonomiske rammer Tradisjonelt frontfag (arbeider i industrien): Beregnet overheng fra foregående år + anslag for sentrale lønnstillegg inneværende år + antatt gjennomsnittlig glidning inneværende år. Utvidet frontfag (arbeider + funksjonær i industrien): Vekting av den økonomiske rammen for arbeideravtaler i industrien inneværende år, med beregnet lønnsvekst for funksjonærer i industrien foregående år. Staten som «frontfag»: Baseres på et utvidet frontfag, men anslaget som legges til grunn for glidning i staten er ofte lavere enn den faktiske glidningen. KS: Baseres på den økonomiske rammen fra staten, men glidningen settes lik gjennomsnittet av den faktiske glidningen de siste tre år. s7Tariff 2012

8 Årslønnsvekst kommune vs. staten Kilde: TBU 2011Årslønnsvekst 2005-2010 (månedslønn) Kommune u/undervisning27,9 % Staten27,8 % Kommune26,0 % Undervisning21,5 % s8Tariff 2012

9 Lønnsvekst i industrien (NHO-området) TBU-tall 2011Årslønnsvekst 2005-2010 (månedslønn) Industrifunksjonær28,1 % Industrien som helhet26,4 % Industriarbeider24,4 % s9Tariff 2012

10 Profil på det generelle tillegget s10 1/5*Generelt tillegg 20062,6 % min 7.500 kr 20077500 kr + 1,4 % 20082,5 % 20093,1 % min 9.000 kr 2010*2,1 % min 7.100 kr 20111,72 % min 7.200 kr Tariff 2012

11 Lønnsutvikling i de ulike kapitler i KS Kilde: TBSKDatolønnsvekst 1/12-05 – 1/12-10 (månedslønn) Ledere kap 3.430,4 % Ansatte i kap 529,5 % Ansatte i kap. 426,8 % s11Tariff 2012

12 Lønnsutvikling for lærerutdannere Kilde: SSBDatolønnsvekst 1/10-05 – 1/10-10 (månedslønn) Staten29,3 % Professorgruppen27,5 % Førsteamanuensis23,9 % Førstelektor23,0 % Høgskolelektor22,3 % s12Tariff 2012

13 Prognose – økonomiske nøkkeltall (SSB pr. des. 2011). År20102011 2012 Arbeidsledighet3,63,33,6 BNP (fastland)2,12,62,5 KPI vekst2,11,31,4 Årslønnsvekst 3,74,23,4 Reallønnsvekst1,62,92,0 s13Tariff 2012

14 Overheng i ulike tariffområder KS: ~0,7% Staten: ~0,7% Oslo: ~1,1% s14Tariff 2012

15 Generelle forhandlingstemaer våren 2012 Lønnsnivå/lønnsutvikling Ulempetillegg Lønnssystem, «flyte oppå» og tvisteløsning i KS Arbeidstid: - arbeidstidsavtaler for skole/ barnehage/ folkehøgskole, + helgebelastning og deltid for turnusarbeidere Likelønn Sosial dumping – lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere (Pensjon) s15Tariff 2012

16 Tariffkalender 2012 NHO rep. møte/styremøte 15. feb. TBUs foreløpige rapport. 20. feb. LOs rep.møte 21. feb. Tariffkrav til Unios forhandlingsutvalg innen 5. mars. Unios inntektspolitiske konferanse 7. mars TBSK lønnsstatistikk primo mars SSB lønnsstatistikk 2011 alle ansatte 28. mars Tarifforhandlingene mellom NHO og LO avsluttes inn 1.april Tariffoppforhandlingene i offentlig sektor starter enten uken før eller uken etter påske Endelig TBU-rapport ultimo april Tarifforhandlingene i offentlig sektor avsluttet innen 1. mai Eventuell meklingsinnspurt i slutten av mai (pinse 27.-28. mai) s16Tariff 2012

17 TBU tall 20. februar Fortsatt svakere lønnsvekst for lærere Tall fra TBU viser at lærerne nok en gang hadde svakere lønnsvekst i fjor enn andre sammenliknbare grupper. – Det må tas nye og varige lønnsgrep, sier Bjerkestrand. De foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntekstsoppgjørene (TBU) som ble lagt fram i dag viser gjennomsnittlig årslønnsvekst: - Kommuneansatte 4 ½ prosent - Undervisning/ skoleverket 4 ¼ prosent Tariff 2012s17

18 Tall fra TBSK mars 2012 Tabell 3.4.1 Hele KS (kap 3, kap 4 og kap 5) Kap. 4 alleKap. 4BKap. 4CKap. 5Kap 3.4 Årslønnsvekst 2010-11 4,3 %4,2 %4,3 % 5,2 %4,9 % Glidning i 2011 0,5 %0,1 %0,2 %0,3 %3,5 %3,1 % Overheng til 2012 0,7 % 1,4 %1,2 % Tariff 2012s18

19 Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet vil arbeide for at lønnsdannelsen skal skje sentralt. Gjennomføres lokale forhandlinger, må disse være basert på likeverdighet mellom partene. Forhandlingsprosessen må bygge på gjensidig tillit og respekt og forståelse for hverandres roller og interesser. Forhandlingsbestemmelsene som regulerer prosessen, herunder tvisteløsningsmekanismene, skal bidra til at partene kommer fram til omforente kriterier som skal ligge til grunn for den lokale lønnsdannelsen og at relevant statistikk er tilgjengelig. Lokale lønnstillegg basert på slike omforente kriterier skal som hovedregel komme i tillegg i de tariffområdene som har sentralt fastsatte minstelønnsnivåer. s19Tariff 2012

20 KS-området (ca. 93.000 medlemmer) Generelle tillegg Minstelønnsjusteringer Lønnssystem Flyte oppå Tvisteløsningsmekanismer Ulempetillegg Lav lønnsutvikling i skoleverket (sentralt, lokalt og glidning) s20Tariff 2012

21 I ein eventuell konflikt: Fagforeningsbevisstheit Fellesskap, samhald og solidaritet –Nokre streikar på vegne av fellesskapet –Fellesskapet viser respekt og støtte Konfidensielt – Need to know – nice to know Uforutsigbart Fleksibelt Er vi i stand til å vere uforutsigbare og fleksible? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 Er dataene om deg i medlemsregisteret korrekte? Dette er spesielt viktig i forbindelse med tariffoppgjør: Riktig arbeidsplass Endring fra studentmedlem til vanlig medlem? e-postadresse: –både jobb- og privat-mail Mobilnummer: –Unio og UDF kontakter medlemmer i konflikt på SMS Sjekk egne opplysninger på Min side på Utdanningsforbundets nettsider. For å kunne logge deg på må du være registrert med mobilnummer. Har du vansker med å komme inn - ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen din eller lokallaget! Tariff 2012s22

23 Tariff 2012s23


Laste ned ppt "Tariff 2012 Utdanningsforbundet Troms 29. februar 2012 Haldis Holst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google