Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform

2 HISTORIKK «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine egne»
1973: det ble utviklet en omfattende yrkesetisk kodeks for lærere i skolen. 1998: «Lærerforbundets yrkesetiske plattform» vedtas 2000: «Norsk lærerlags verdigrunnlag for pedagoger i utdanningsinstitusjoner» vedtas 2003: Landsmøtet vedtar å arbeide med en felles yrkesetisk plattform. 2006: fra profesjonsidealer til profesjonsbevissthet. 2009: «Verdiar og prinsipp» vedtas. 2012: Lærerprofesjonens etiske plattform vedtas i sentralstyret. Landsmøtesak 5/12: «Profesjonsetikk i praksis» 4500 – nedskrevet enkle retningslinjer for «profesjonelle pedagoger» i de sumeriske kileskriftstavlene. Etiske retningslinjer- det enkle er ofte det beste. 1973: den gang ble dette arbeidet oppfattet som provoserende- lærerne mente nok at dette var en måte av arbeidsgiver for å dempe radikale læreres engasjement i skolen. Så da ble den saken lagt død…. 1998: Denne gangen var det visst de samme radikale lærerne som var pådrivere. 2000: Norsk lærerlag kunne ikke være dårligere to år etter. Bakgrunnen for engasjementet handlet mye om en mye hardere arbeidsgiverpolitikk, samfunnet i endring ga konsekvenser i våre yrker. Etter at begge forbunds etiske retningslinjer ble vedtatt ble det mer ro i debatten en stund. 2002: Fusjon 2003: Man har et ønske om å samle seg, flere yrkesgrupper skal favnes og arbeidet er i gang igjen. 2006: Tematikken løftes fram igjen. Det ble laget en strategi for å utvikle profesjonspolitikken fra regelstyring til verdistyring. Man endte opp med en folder «En ansvarlig og offensiv profesjon» i forkant av landsmøtet 2009 2009: Verdiar og prinsipp vedtas, samtidig som man igjen bestemmer at Utdanningsforbundet skal utforme yrkesetiske retningslinjer. 2011: Lærerprofesjonens etiske plattform er vedtatt i sentralstyret. Det reviderte utkastet er fra 12. juni 2012 og fremstår noe slanket. 2012: Landsmøtesak 5: «Profesjonsetikk i praksis.» Hvordan jobbe videre, rent praktisk og strategisk i neste landsmøteperiode ( ) med den «Lærerprofesjonens etiske plattform.» Sak 20/12/13 Landsmøtesak om profesjonsetikk

3 Hvorfor en plattform? Som profesjon har lærere og ledere i barnehage og skole ansvar for barn, unge og voksnes læring, utvikling og danning. Vi har også et indirekte ansvar overfor samfunnet, fordi utdanning er avgjørende for samfunnsutviklingen. Balansegangen mellom det enkelte individs interesser og samfunnets ønsker er utfordrende. Vi har jo dette helt grunnleggende ansvaret for barna, ungdommen og de voksne. Men vi har også det INDIREKTE ansvaret, som gjelder samfunnet og framtiden… Vi har et utvidet ansvar som ikke gjelder bare enkeltbarnet men også framtiden til barnet OG samtidig samfunnet for øvrig. Vi er også med i debatten om hva som er bra for barn og har også mange meninger om hva som IKKE er bra for barn. Det oppstår gjerne vanskeligheter der ute når det vi tror på og kan – faget vårt – settes på prøve av andre som har helt andre mål og planer enn oss. Eller sagt på en enkel måte: vi som fagpersoner kjøres over av arbeidsgiver og de som er satt til å styre. Det er HER etikken kommer inn. Det oppstår etiske dilemma hele tiden. Når vi kaller det profesjonsetikk, er det også for å understreke at argumentene våre har sin bakgrunn i en profesjon og et fag. Vi bruker kunnskap og erfaring når vi reagerer og våger å si fra. OFTE er det et utslag av at etikk og moral trer inn og ber om det. OG apropos UTFORDRINGER….. SHIFT Lærerprofesjonens etiske plattform

4 Lærerprofesjonens etikk –hvorfor?
Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv Lærerprofesjonens etiske plattform

5 Profesjonsetikk i praksis LM12 - vedtaket
«Utdanningsforbundet har vedtatt Lærerprofesjonens etiske plattform. Utdanningsforbundet vil i neste landsmøteperiode ta ansvar for å forvalte og videreutvikle profesjonsetikken sammen med de andre lærerorganisasjonene. Utdanningsforbundet skal være en pådriver for at Lærerprofesjonens etiske plattform blir tatt i bruk på arbeidsplassene og i lærerutdanningene.» Lærerprofesjonens etiske plattform

6 Profesjonsetikk i praksis LM12 – vedtaket forts.
«Dette skal gjennomføres ved at: alle nivåer i organisasjonen bidrar profesjonsetikken inngår i tillitsvalgtsopplæringen mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd utredes i inneværende landsmøteperiode, og behandles på landsmøte i 2015. Utdanningsforbundet samhandler med andre lærerorganisasjoner, Pedagogstudentene, lærerutdanningene, myndigheter og arbeidsgiver om implementeringen av lærerprofesjonens etiske plattform Lærerprofesjonens etiske plattform revideres i samarbeid med andre lærerorganisasjoner.» Utdanningsforbundet vil evaluerer tiltakene som gjennomføres i landsmøteperioden.» Lærerprofesjonens etiske plattform

7 Etikkens utfordringer og muligheter
Etikk nå igjen? personavhengig – ingen mal på etiske handlinger – hva er rett og galt? Personlig handlemåte opp mot profesjonens handlemåte – en personlig eller felles plattform? Muligheter Samlende En rettesnor Påminnelse Brukes og få inn i alle fora – kan knyttes til alt vi gjør! Profesjonsetikken er en støtte for den enkeltes autonomi innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer. Lærerprofesjonens etiske plattform

8 Felles grunnlag for etisk bevissthet. Ansvar for å handle i samsvar…
Samfunnsmantatet Felles grunnlag for etisk bevissthet. Ansvar for å handle i samsvar… Lærerprofesjonens etiske plattform

9 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3
1. Hvem, hva, hvorfor 2. Grunnleggende verdier 3. Profesjonelt ansvar Lærerprofesjonens etiske plattform

10 Allmenn «grenseløs» godhet
2. Verdigrunnlaget Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å ivareta både individ og gruppe Å virke for dem det gjelder, der det gjelder Lærerprofesjonens etiske plattform

11 3. Det etiske ansvaret – ulike perspektiver
Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet Lærerprofesjonens etiske plattform

12 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser
Lærerprofesjonens etiske plattform

13 UTFORDRINGER… Kartlegginger, pisaundersøkelser, sparegrisen og kalkulatoren (symbol for rådmannen?). Skjerp dere! – hva møter lærere i avisa en gang i blant. NOEN liker godt å klage på den jobben som blir gjort! Skjerp dere! Pekefinger fra avisene, foreldre, politikere, elevene (minlarer.no) OG VIDERE SHIFT Lærerprofesjonens etiske plattform

14 … og andre utfordringer…
Koker skole på en spiker – kan jo se sånn ut rundtomkring… Regner med at alle har fått smake på spikersuppa?? Er det noen som har fått noe krydder i den? Oslobarnehagen – prosjekt for å bli landets beste. Høyres ivrige Torger Ødegård styrer oslo-barnehagene med jernhånd. De lesses ned med kartlegging og kvalitetssikringer. Siste nytt var at Oslo kommune sa opp sin avtale om grunnbemanning og det skal vi få se resultatet av i tiden som kommer. Oslo- barnehagen- landets beste! Vi har nok ulike tanker om hva kvalitet innebærer. ETIKK og profesjonens egne stemmer må opp og gå! Hva gjør FACEBOOK her? Ikke fordi facebook er så veldig skummelt. Men det skal brukes med omhu og vi burde ta en profesjonsetisk prat om bruken av det. Bør en lærer være venn med sine elever? Bør man være venn med foreldrene? Hva bør og bør ikke skrives på statusen? Her er et område som bør inn i klubbene, bruk plakaten og tenk høyt sammen. Lag noen retningslinjer. Egen historie – tilbakemeldinger. Det er jo det som handler en del om rammene våre. Men den nærmeste etikke oppstår jo i møtene med de andre. SHIFT Lærerprofesjonens etiske plattform

15 Etikk i møter «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine egne»
Møter mellom lærer og elev, foreldre eller personale. De møtene og samtalene som oppstår, som vi har hver eneste dag og som utfordrer oss og veldig ofte oppstår etiske spørsmål. Bruke plakaten til å sette ord på det. Vi er i en særstilling som kommer oppi så mye i jobben vår, det er utrolig viktig å ha et fellesskap. Og også viktig at arbeidsgiver er med på det…. SHIFT Lærerprofesjonens etiske plattform

16 Den etiske (ut)fordring …Løgstrup
Og her er kjernen i det hele…. Hva er vårt viktigste mandat? Jo, å være barnas advokater- og det kan vi få til på flere plan… Alle møter mellom mennesker innebærer at man holder noe av den andres liv i sine hender, i større eller mindre grad. Lærerprofesjonens etiske plattform

17 Veien(e) videre Lærerprofesjonens etiske plattform

18 Strategi for implementering
alle nivåer i organisasjonen bidrar profesjonsetikken inngår i tillitsvalgtsopplæringen mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd utredes i inneværende landsmøteperiode, og behandles på landsmøte i 2015. Utdanningsforbundet samhandler med andre lærerorganisasjoner, Pedagogstudentene, lærerutdanningene, myndigheter og arbeidsgiver om implementeringen av lærerprofesjonens etiske plattform. lærerprofesjonens etiske plattform revideres i samarbeid med andre lærerorganisasjoner Så for oss blir det som det her: Alle nivåer – arbeidsplasser, tillitsvalgte, lokallag, fylkeslag og sentralleddet. Det blir tema på kursing, start her og nå. Det er meningen å få det inn som en naturlig del i både grunnskolering og annen kursing i Utdanningsforbundet. Kunnskap om etikk må jo inn helt grunnleggende. Samarbeid, som nevnt, både med lærerutdanningen – og dermed pedagogstudentene. Arbeidsgiver og myndigheter. Så finn fram plakaten dere… SHIFT Lærerprofesjonens etiske plattform

19 Profesjonsetikk i praksis
Nettsider Caser Refleksjonsgrupper Klubbarbeid Implementering i hele systemet Skolering Profesjonsetisk råd? Evaluering Lærerprofesjonens etiske plattform

20 Nettsidene Lærerprofesjonens etiske plattform

21 THE END Lærerprofesjonens etiske plattform


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google