Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal arbeidstidsavtale, SFS 2213 - implementering i Østfold, skoleåret 2012/13 Ad-hoc, arbeidsgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal arbeidstidsavtale, SFS 2213 - implementering i Østfold, skoleåret 2012/13 Ad-hoc, arbeidsgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal arbeidstidsavtale, SFS 2213 - implementering i Østfold, skoleåret 2012/13
Ad-hoc, arbeidsgruppe

2 Bakgrunn Notat til lokallagene ang. bruk av tidsressurspotten
- økt tid til kontaktlærer, og hvordan 6.plandag er organisert for skoleåret 2012/13 - ikke utvidelse av arbeidsplanfestet tid

3 Vedlegg, excel-ark Til hjelp for ATV ved drøfting av
ressursen med rektor i medbestemmelsesmøtet på skolen. Dette som et tillegg/vedlegg til drøftingsreferatet.

4 Fylkesinfo. 5/2012 Tidsressurspotten Ressursen til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 klokketimer pr. elev ved den enkelte grunnskole og enhet i voksenopplæringen, og ved den enkelte skole/videregående opplæring. Hele tidsressursen fordeles etter drøftinger på den enkelte skole/ enhet. Den samlede størrelsen på tidsressurspotten må først avklares og deretter drøfte seg fram til klare kriterier for fordeling av potten. Disse drøftingene må finne sted før arbeidet med fag - og timefordeling tar til, ettersom tildeling av tidsressursen er et av grunnlagene for fag - og timefordelingen. Hovedregelen er at arbeidssituasjonen skal lettes ved reduksjon i undervisningen. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten Ved partsenighet på kommunalt/ fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skole/skolene. HTV må kreve drøftinger for å sikre at den økte tidsressursen tilføres skolens budsjettramme. Må sikre at den økte tidsressursen ikke finansieres ved å skjære ned på lærertettheten Vi har fått tilbakemelding fra alle ang. føringene lagt på kommunenivå i form av protokoller og drøftingsref. Noe variasjon. Mange skoler har økt kontaktlærerressursen.

5 "oppsummering" ang. bruk av tidsressurspotten skoleåret 2012/13
Noen av tilbakemeldingene ang. bruken av tidsressurspotten ( kommune- og skolenivå) Tidsressurspotten er brukt slik intensjonen er i den kommunale protokollen. På hver skole legges 25% av tidsressurspotten ut til kontaktlærere. Fordelingen mellom kontaktlærerne gjøres etter drøftinger med ATV ved hver enkelt skole. Resten av ressursen brukes i henhold til gjeldende avtale. Det skal skrives et drøftingsreferat som redegjør for fordelingen ved hver skole. Økningen i tidsressurspott utgjør i ,29% stilling. Dette tas med i beregningen for neste års budsjett. Det foreligger enighetsprotokoller for hver enkelt skole. Prinsippene for forhandlingene er at kontaktlærerfunksjonen er tilgodesett med styrket ressurs ved samtlige skoler ( 0,5 – 1 t/u). I tillegg er det avsatt noe ressurs av samme pott til noen andre oppgaver ved hver skole. (1 time til trinnleder og litt til spes.ped.koordinator, sosiallærer, 0,3 til kontaktlærer grunnet ekstra arbeid med IKT,......) Følger sentral avtale, intensjonen. Brukes til bla; kontaktlærer ( 15 min til alle + 0,5 time pr. kontaktlærer 1.trinn + kontaktlærer byrdefulle grupper), spes. ped. Koordinator, tidlig innsats lærer, spes.ped.l ærer/særskilt norsk 30 min. åpner for å utvide og lette kontaktlærers arbeidsbyrde. Resten brukes i henhold til gjeldende avtale.

6 "Oppsummering" ang. bruk av tidsressurspotten skoleåret 2012/13 forts.
Følger sentral avtale. Kostnadene potten medfører legges inn i budsjett for 2013. Går bla til; flere kontaktlærere på trinnet, spes.ped.koordinator, fronteransvarlig, norsk2 ansvarlig, oppfølging av nytilsatte, smart Board ansvarlig, pott til byrdefulle elever/grupper, trinnkontakt, tilpasset opplæring/delingstimer På samtlige skoler har det vært drøftinger om bruken av tidsressurspotten. Alle steder har partene kommet til enighet, og bruken av potten ligger innenfor intensjonen i avtalen. Det er enighet om at utvidelsen av denne ressursen knyttes til kontaktlærerfunksjonen. Dette gjøres kjent fra kommunesjefen til den enkelte enhetsleder. Følger den sentrale avtalen Følger sentral avtale, utvides med min. 30 minutter pr. elev. Brukes til bla bibliotek, spes.ped.team og kontaktlærere. IKT(fronter), plangruppe/trinnledere, sosiallærer, spes.ped.veileder, bibliotek, leserveileder. …. Kostnaden legges inn i budsjett Videre justeres budsjettet for inneværende år.

7 B-rundskriv 3/2012 og Fylkesinfo 5/2012
6. planleggingsdagen I den nye sentrale avtalen er antall arbeidsdager til planlegging og kompetanseutvikling mm økt fra 5 til 6, men arbeidsplanfestet tid (1300/1225/1150 klokketimer) endres ikke. I avtaleperioden legges lærernes arbeidsdager, inkl. 6 dager til kompetanseutvikling og planlegging mm., så langt det er mulig, innenfor 45 forløpende uker. Det betyr at de 6 dagene legges før, i løpet av og/eller etter elevenes skoleår. Kommentarer: B-rundskriv 3/ 2012 fra KS – utdrag Arbeidstekst: I avtaleperioden legges lærernes arbeidsdager, inkludert 6 dager til kompetanseutvikling og planlegging m.m., så langt det er mulig, innenfor 45 fortløpende uker. Fylkesinfo 5/2012: Dette betyr at de 6 dagene kan legges før, i løpet av og/eller etter elevenes skoleår.

8 Oppsummering" ang. 6. plandag skoleåret 2012/13
Noen tilbakemeldinger ang. organisering av 6. plandag ( kommune - og skolenivå) Den 6.plandagen legges slik at den ikke utvider antall arbeidsuker, og planfestet tid i juni og/eller desember omdisponeres på den enkelte skole. 2 plandager, en i høstsemesteret og en i vårsemesteret styres av skoleeier. For skoleåret 2013 – 2014 kan skoleeier legge den 6.plandagen til før skolestart. Alle skolene skal gjennomføre plandager i tråd med skoleruten. Event. unntaksvis omdisponering må klarere med virksomhetsleder, og må ikke få følger for elevenes timetall og skoleskyss. Legges til slutten av skoleåret 2012/13. Det omdisponeres tid fra fellestid. Fellestiden fra høsten 2012 blir omdisponert til to planleggingskvelder våren 2013. Noen skoler har lagt den til oppstart av skoleåret 2012/13. Hvis skolene finner det formålstjenlig, innføres den 6.planleggingsdagen. Dagen skal etter intensjonen brukes til å lette den enkelte lærers hverdag. De 7,5 timene som denne dagen utgjør kan avspaseres av bundet « torsdagstid». Ordningen med 38+1 uker ( 5 planleggingsdager/år) videreføres, men skolene kan etter lokal enighet ha en 6.planleggingsdag innenfor samme årsrammetime.

9 "Oppsummering" ang. 6. plandag skoleåret 2012/13, forts.
For 100% stilling avsettes 6 dager til kompetanseutvikling og planlegging, 3 av disse dagene er før skolestart. En og en halv dag øremerkes spesielt til lærernes eget arbeid og planlegging. Lærere i deltidsstillinger deltar på plandager tilsvarende sin stillingsprosent. Dersom en lærer i deltidsstilling på legges å delta på flere plandager enn stilling tilsier, kan tid tas fra 24,5 timers rammen, event. lønner ut. Den 6. kurs-/planleggingsdagen legges slik at den ikke utvider antall arbeidsuker. For skoleåret 2012 – 13 legges den til 15.august. Dagen skal etter intensjonen brukes til å lette den enkelte lærers hverdag. De 7,5 timene som denne dagen utgjør, samles opp og tas fra fellestid for eksempel hver uke. Den 6.plandagen fastsettes for hvert enkelt skoleår i dialog med Utdanningsforbundet og kommunen. Dagen kompenseres ved reduksjon av annen bundet tid. Dette bestemmes ved den enkelte skole. Plassering av den 6.planleggingsdagen avtales lokalt. -

10 Veien videre - neste skoleår
Fylkesnivå: opprette en ad-hoc gruppe/arbeidsgruppe følge opp og samle erfaringer fra inneværende skoleår være bindeleddet mellom UDF sentralt og lokallaget fylkesstyresak med fokus på å synliggjøre erfaringer inn sentralt og forbedre vår egen skolering/ oppfølging av lokallag/HTV/ATV - erfaringer ift prosessen og praktiseringen av den lokale avtalen inneværende skoleår skolering hvordan være «tett på» lokallagene

11 Veien videre - neste skoleår
Lokallagsnivå: Ny lokal arbeidstidsavtale? Forhandling hvis en av partene på kommunenivå krever det/ ut fra den lokale arbeidstidsavtalens varighet, se protokoll for innværende skoleår Drøfting på skolen. HUSK drøftingsreferat! God involvering av klubben Føringer/ forhandling/signering på kommunenivå Hva er behovet for å få til en best mulig prosess lokalt og en avtale etter dagens SFS2213 intensjoner? Medbestemmelse Tidsrbrukutvalgets rapport Lokalt nivå: Erfaringer pr. nå blir grunnlaget for videre arbeid lokalt. skolering av nye og gamle atv( temakurs og modul kurs), medbestemmelse, drøftinger erfaringer knyttet til prosessen ute lokalt har vi ikke så mye på pr.nå, men kan se at det har vært en utfordring for lokallaget å få inn drøftingsref. Fra medbestemmelsesmøtet ute på skolene - Vi samle erfaringer og sender inn sentralt, samt bruke tidligere vedtak i fylkesstyre( høring i 2010) og fylkessårsmøtesaker Dette for å følge opp dere på lokalagsnivå. Få synliggjort event. Utfordringer Generelt: -Det er viktig at man er forberedt om UDF ønsker mer dokumentasjon fra "grasrota" før høstens forhandling. -Kommer man ikke i havn før , kan arbeidstidsavtalen bli en del av hovedoppgjøret 2014.


Laste ned ppt "Lokal arbeidstidsavtale, SFS 2213 - implementering i Østfold, skoleåret 2012/13 Ad-hoc, arbeidsgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google