Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker Nettverkskurs november 2013 Bjarne Mohn Olsvold, Utdanningsforbundet Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker Nettverkskurs november 2013 Bjarne Mohn Olsvold, Utdanningsforbundet Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker Nettverkskurs november 2013 Bjarne Mohn Olsvold, Utdanningsforbundet Bergen

2 Tariff 2014 Høringsprosess –Skriv til alle medlemmer –Konkrete spørsmål og åpen post Klubbmøter –De aller fleste avholdt, vi deltok på mange –Vi fikk in svært mange høringssvar Medlemsmøte –Godt fremmøte – og god diskusjon Hovedkonklusjoner –Viser til høringssvaret Utdanningsforbundet Bergens2

3 Tariff 2014 Aktuelle tema: –Lønn Nytt lønnssystem? Mindrelønnsutvikling Forhold lokal/sentral lønn Forhold ufaglærte – høgskolegruppene og helse - utdanning –Pensjon OfTP Uførepensjon Pensjonsreformen Utdanningsforbundet Bergens3

4 Tariff 2014 Arbeidstid –SFS 2201 Barnehage og SFO – Nemdsbehandling Kan gå riktig så galt… Teoretisk mulighet for å bli en del av tariffoppgjøret Ideene fra arbeidsgiver kan si noe om hva som skjer for skole –SFS 2213 Forhandlingsstart 20. november Utdanningsforbundet Bergens4

5 SFS 2213 Historie –Fra kun undervisning til definisjon av lærerens arbeid som et årsverk. –Leseplikten relativt stabil fra 80-tallet (litt opp). –Overføring fra «ubunden tid» til samarbeidstid. –Press på mer arbeidsgiverstyrt arbeidstid Hvor står vi nå –Nye forhandlinger –Partene er langt fra hverandre –Kan bli prolongering – kan bli konflikt Utdanningsforbundet Bergens5

6 SFS 2213 Ulike scenarier –Prolongering i 1 år til –Lengre prolongering, med krav om arbeidsgruppe som ser på mulighet for en helt ny avtalestruktur. –«Små» endringer. –Inn i tariffoppgjøret –Noe helt nytt? Utdanningsforbundet Bergens6 http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil- avvikle-larernes-vetorett-mot-nye- arbeidsavtaler-3007984.html

7 Tariffberedskap Tidsplan for tariffoppgjør –Forhandlinger i april –Forhandlingsfrist 1. mai –Mekling i mai –Meklingsfrist ca 26. mai Tidsplan for beredskapsarbeid –Vi får vite om Bergen er i beredskap i mai. –Vi må uansett forberede oss. –Beredsskapskurs i april - møteplikt Utdanningsforbundet Bergens7

8 Tariffberedsskap Hva skjer i meklingsperioden –Vedlikehold av arbeidsplasslister (lurt å begynne å renske før..) –Forberede streikevakter mm. –Følge med i media Hva skjer når streik er et faktum –Arbeidsstans fra morgenen etter –Møte for alle streikende 1. streikedag Hva skjer etter en streik (eventuelt etter meklingsløsning) –Informasjon! –Lytt til informasjon – tillitsvalgt viktig for å informere og roe eventuelle frustrasjoner –Tilbake til normalsituasjon Utdanningsforbundet Bergens8

9 Faglige karriereveier Bakgrunn –Landsmøtevedtak i 2009 og 2012 –Prosess startet etter L2012 –Ble presentert en modell som ikke fikk støtte –Det arbeides videre med saken i sekreteriatet og sentralstyret Hvor står vi akkurat nå –En har gått tilbake til start –Målformulering –Prinsippdiskusjon –Blir en høringsprosess – kanskje til vinteren. Utdanningsforbundet Bergens9

10 Karakterer barnetrinnet Opplæringsloven –På barnetrinnet skjer vurdering uten bruk av karakterer –En kommune kan søke om avvik fra Opplæringsloven –Krever at målet er å øke kvaliteten, at forsøket evalueres og at det drøftes med organisasjonene –Forsøket må være tidsavgrenset Utdanningsforbundet Bergens10

11 Karakterer Regjeringen har i sin plattform at denne delen av loven ikke skal endres i perioden Statsråden selv er ikke for karakterer på barnetrinnet Byrådet i Bergen sa tidlig etter regjeringsskiftet at et samlet Byråd gikk inn for å søke forsøk med oppstart 1.8.14 Elever, lærere og foreldre er imot, men Byråden sa at det var en politisk beslutning, og at dette ikke hadde betydning Etter debatten som har vært sier nå Byråden at «dette er ikke viktig for meg», «vi vurderer å søke» og «kan skje i løpet av en 4-års periode». Utdanningsforbundet Bergens11

12 Karakterer Dersom det blir drøftinger på skolenivå –Dersom uenighet – få nedfelt dette i et uenighetsreferat. –Send referatet til oss! Dersom det blir drøfting på kommunenivå –Vi kommer til å være tydelige motstandere –Vil sende referat, med eventuelle skolereferat sentralt. –Kan bidra til å stopp en eventuell søknad. Utdanningsforbundet Bergens12

13 Elevpermisjon Vi er ikke negative til at plikten til å møte på skolen styrkes Vi er ikke negative til klare retningslinjer Men! Vi må si nei til at dette medfører ekstra byråkratiskarbeid for oss. Vi må si nei til at lærere presses til å vurdere elevens prestasjoner som begrunnelse for et ja eller nei til permisjon. Vi liker ikke at elevens skoleresultater skal være et kriterium! Utdanningsforbundet Bergens13

14 Skoleledelsesmodell Vi holder på med en evaluering. Mange har svart – vi ønsker gjerne flere Vi er med i en referansegruppe for kommunens egen evaluering. Funn fra undersøkelsen vil bringes inn her. Modellen skal opp til politisk behandling. Her vil vi bruke våre funn til å fremme våre medlemmers syn Utdanningsforbundet Bergens14

15 Tilsettinger - Elevmedvirkning I henhold til aktuelt lovverk er alle opplysninger knyttet til tilsettinger underlagt restriksjoner. Innsyn i utvidet søkerliste har kun partene. Partene er søkerne-tilsettingsmyndighet-organisasjonene Ingen andre enn disse kan derfor uttale seg om hvem som er best kvalifisert Barn skal ikke settes i en situasjon der de skal velge lærer Utdanningsforbundet Bergens15

16 Tilsettinger - Elevmedvirkning Kan elever likevel være en aktør i en tilsettingsprosess? Nytt nå: –Prøveundervisning –Vi er ikke for dette –Kommunen legger nå til rette for at dette kan skje –Bruk av dette skal drøftes på skolen –Elevene skal ikke ha noe rolle i tilsettingen annet enn være objekter i prøveundervisningen! Utdanningsforbundet Bergens16


Laste ned ppt "Aktuelle saker Nettverkskurs november 2013 Bjarne Mohn Olsvold, Utdanningsforbundet Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google