Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnearket Aktiver innhold/makroer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnearket Aktiver innhold/makroer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnearket 30-2014 Aktiver innhold/makroer
For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA i alle de gule feltene: Trykk Ctrl + J Hvis du vil fjerne alle JA i de gule feltene: Trykk Ctrl + N

2 ”30” oppgave 5: FB i HTA i KS § 7.3
Undervisningspersonale utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår ihht Forskrift til Opplæringsloven § 14.5 (vilkår at utdanningen blir fullført innen en avtalt tid). Inkl. opptjente feriepenger hos andre arbeidsgivere. Bergen kommune: Årsvikarer tilsatt innen 15. sept. Nå gjelder ett års ansettelse også i vgo. Forskrift § Tilsetjing på vilkår Når det til utlyst full stilling eller delstilling i yrkesfag ikkje melder seg søkjar som fyller kompetansekrava, kan søkjar som fyller dei faglege krava, men manglar pedagogisk eller yrkesteoretisk utdanning, tilsetjast på det vilkår at utdanninga blir fullført. Når det til full stilling eller delstilling i morsmål ikkje melder seg søkjar som fyller kompetansekrava, kan søkjar som fyller dei faglege krava, men manglar pedagogisk utdanning, tilsetjast på det vilkår at utdanninga blir fullført. Arbeidsgivar og arbeidstakar avtaler lengda på tilsetjing på vilkår. Det skal da takast omsyn til omfanget av stillinga, lengda på utdanninga og kor tilgjengeleg utdanningstilbodet er.

3 ”30” oppgave 5, forts. Undervisningspersonale som gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver etter studiepermisjon med delvis lønn/uten lønn, får utbetalt full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden dersom opptjente feriepenger hos samme arbeidsgiver gir lavere utbetaling.

4 ”30” oppgave 6: SGS 1010 del II A i KS
Arbeid på leirskole mandag til fredag vil alltid tilsvare minst en «normalarbeidsuke» på skolen, da man faktisk er sammen med elever hver dag i uken. Dette gjelder også om en fridag/helligdag/ planleggingsdag inngår i leirskoleoppholdet. Eneste avvik er at godtgjøringen økes litt for helligdager og at deltidsansatte betraktes som heltidsansatte ved leirskoleopphold. Gjelder selvfølgelig også utenlandsreiser med elever (SGS 1010 del IIB).

5 ”30” oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie
Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret, har rett til 1 ekstra ferieuke (5 arbeidsdager). 2 ukers varsel. Enten sammenhengende uke, eller splittes opp. Deles ekstraferien, har man rett til det antall dager man normalt arbeider (altså 5 dager i 100 % stilling). Arbeidstakeren bestemmer selv når og hvordan ekstraferien skal avvikles. Man har ikke rett til å ta ut halve feriedager. Tidligere; …. 60 år innen 1. sept. i ferieåret…… 4 dager i 80 % stilling. 50 % stilling kan løses ved at man tar ut 3 og 2 dager over to år.

6 ”30” oppgave 8: FB i HTA i KS § 7.1
Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager (6 i loven), får tilsvarende ferie erstattet. Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag. OBS! Må være 100 % sykemeldt, og innenfor EU/EØS-området (Folketrygdloven § 8-9). Erstatningsferie gis ikke ved barns/barne-passers sykdom, kun egen sykdom. Første kulepunkt: 4 dager gir altså ikke rett til erstatningsferie. 5 dager gir rett til 5 erstatningsdager. Tilbakedatert legeerklæring kan gis i særskilte tilfeller.

7 ”30” oppgave 10: FB i HTA i KS § 12.1.3
«Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.» (Se også HTA § 4.A.2 og tvistemuligheter i HA § 6-2 Lokal nemnd). Bergen kommune (Personalreglement, punkt 5): Resultatenhetsleder er ikke delegert avgjørelsen om omgjøring av besatt stilling. Tilsvarende bestemmelse i Virke, KA og Standardavtalen. Finner ikke tilsvarende bestemmelse i Spekter. PBL/FUS: Samme bestemmelse, men kun ved omgjøring fra assistent til fagarbeider. Ved omgjøring til førskole-lærer kan altså ny ansiennitetsberegning finne sted. Ifølge Vedlegg 6 til HTA Merknad om Videreutdanning beholdes også lokale lønnstillegg gitt i tillegg til tidligere minstelønn – dog ikke slik at man ikke beholder lokale tillegg som dokumentert er gitt for den samme tilleggsutdanningen som inngår i grunnlaget for innplassering i ny stillingskode. Dette gjelder kun lærere.

8 ”30” oppgave 11: Overtid og avspasering
Som det framkommer av denne oppgaven kan man miste avtalt avspasering etter AML § 10-6 (12) dersom man blir syk på det tidspunktet/den perioden man hadde avtalt avspasering. Det betyr at man ikke får tatt ut kompensasjon etter overtids-arbeid (unntatt overtidstillegget som skal utbetales til ansatte med 100 % stilling ved avtale om avspasering). Bør arbeidsplasstillitsvalgte stille følgende krav på et drøftingsmøte med arbeidsgiver?: Arbeidstakere som på grunn av sykdom ikke får tatt ut hele eller deler av avtalt avspasering etter AML § 10-6 (12), gis tilsvarende avspasering på et annet avtalt tidspunkt. Alternativt utbetales det timelønn for det antall timer som var avtalte eller som gjenstår å avspasere. Merk at AML § 10-6 (12) forutsetter skriftlig avtale om avspasering. Syk: Lønn avspaseringsdagen, men avspasering vil jo også være fridag med lønn. (Altså lønn uansett). Det er en ekstra fridag med lønn som mistes. «Erstatnings-avspasering» ved (100 %) sykmelding fra lege (ikke ved egenmelding). Dette prinsippet gjelder også ved overtid som faller bort. Dvs man får ikke godtgjøring for ikke utført overtid.

9 ”30” oppgave 18: SFS 2213 i KS, pkt 1.3 Arbeidstakere tilsatt for 1 måned eller mindre godtgjøres med timelønn. Arbeidstakere tilsatt for mer enn 1 måned godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til månedslønn etter mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til delstilling godtgjøres med ordinær timelønn.  Timelønnet lærer har ikke arbeidsplikt i de timene av arbeidsplanfestet tid som ikke er undervisning. Må evt godtgjøres spesielt med timelønn, formel: Årslønn/1950. Arbeidstakere betyr her lærere (da dette er regulert i SFS 2213).

10 ”30” oppgave 19: FB i HTA i KS § 7.2
Undervisningspersonalet avvikler hele den lovbestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger øker, og anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt. Undervisningspersonalet får bare erstatningsferie for den lovbestemte feriefritid. (Ikke ved sykdom i f eks høstferien, vinterferien, jule-/påskeferien eller når vedkommende ikke har arbeidsplikt om sommeren). Også 60-åringene (lærere) har rett på erstatningsferie (all lovbestemt ferie) ved sykdom i den 6. ferieuken, dvs. 100 % legemeldt sykefravær. Andre (enn lærere) får erstattet også den avtalefestede ferien (hvis 100 % sykmeldt i minst 5 dager). Når begynner ferien i juli: Tell 25 (4 uker + 1 dag = 4 x 6 + 1) virkedager tilbake fra siste virkedag i juli (dvs at du teller med lørdager, men ikke søndager - da lørdager er virkedager i lovens forstand). I 2014 starter du da å telle fra og med torsdag 31. juli og kommer da til at ferien starter 3. juli.

11 ”30” oppgave 20: Overtid i skolen
Pålagt arbeid/undervisning/spredte vikartimer utover oppsatt arbeidsplan, utløser merarbeid for tilsatte i deltid og overtid for tilsatte i heltid. (Dette er hovedregelen). Pålagt arbeid/undervisning/vikartimer som medfører at arbeidet går utover 9 timer pr dag eller 37,5 timer pr uke, utløser overtid – også for tilsatte i deltid. Vikartimer kan pålegges. Hvis det samtidig avtales at årsrammen for undervisning reduseres et tilsvarende antall timer en annen dag/uke, betales i så fall ikke godtgjøring for vikartimen(e), da dette betraktes som en endring av arbeidsplanen. Da det skal lages individuelle arbeidsplaner for arbeidsplanfestet tid, er den enkeltes årsverk og daglige arbeidstid fastlagt når arbeidsplanen er laget (det er ingenting som lenger heter mellomtimer/fritimer e.l.). Derfor utløses det overtid/merarbeid dersom man blir pålagt arbeid/undervisning utover oppsatt arbeidsplan. Dette gjelder også spredte vikartimer utover de som evt ligger i arbeidsplanen. (Dette er hovedregelen). Dersom arbeidsplanen eventuelt blir endret med minimum 2 ukers varsel med mindre partene er blitt enige om en kortere frist (jf SFS 2213 arbeidstidsavtalens pkt 4), er det mulig å legge inntil 9 timer en dag/37,5 timer en uke inn i arbeidsplanen uten at overtid utløses. Det forutsetter at man arbeider tilsvarende mindre en annen dag/uke. Hvis man pålegges en arbeidsplanfestet tid utover 9 timer en dag/37,5 timer en uke, utløser dette uansett overtid (også for deltidstilsatte).

12 ”30” oppgave 20, forts. Det kan avtales fast undervisningsovertid (heltidstilsatte) utover 1 måned. Det betales overtidsgodtgjørelse for det antall timer som er avtalt. Hvis det avtales å avspasere overtid, avspaseres time for time og overtidstillegget utbetales. Avtale om avspasering forutsetter enighet mellom rektor og lærer. Årsrammetimer for undervisning avspaseres mot årsrammetimer for undervisning, og andre timer avspaseres mot andre timer. Årsrammetimer for undervisning og andre timer har ulik verdi. Arbeid på 17. mai skal godtgjøres med 133 1/3 % tillegg. 100 % tillegg etter kl 2100 og lørdag/søndag. Det kan avtales fast overtid (heltidstilsatte) ved at årsrammen for leseplikt økes. Fast merarbeid for deltidstilsatte kan avtales ved at stillingsstørrelsen økes inntil 100 %. 45 min u.enheter: Forholdet mellom 1 undervisningstime og en annen time er ca 1,5, dvs du kan bruke en oppspart vikartime til å avspasere 1,5 time annet arbeid. 60 min u.enheter: Her er forholdet 2. (Dvs 1 u.time = 2 timer annet arbeid). Man kan også avtale å endre arbeidsplanene den dagen man ønsker å avspasere. (2 ukers varsel hvis ikke annen varslingstid er avtalt).

13 Timelønn Viktige formler:
Timelønn for undervisning (kun skoleverket), fellesbestemmelsene § 12.5: Årslønn · 1400 · = timelønn (ekskl. feriep.) Årsramme · 1687,5 · 112 Ved overtid/vikartimer (50 % tillegg): Årslønn · 1400 · 100 · 1,5 = overtidsgodtgjøring pr time Ved avspasering (50 % tillegg): Årslønn · 1400 · 100 · 0,5 = overtidstillegg pr avspaseringstime Timelønn for annet arbeid enn undervisning har en divisor på 1950, dvs årslønn / (F eks timelønn for delt dagsverk = årslønn / 1950). I årslønn inngår bl a individuelle tillegg. Funksjonstillegg inngår ikke i årslønnen. Timelønn for beregning av merarbeid (gjelder deltidsansatte) for annet arbeid enn undervisning, har en divisor på 1950, dvs årslønn / 1950. Timelønn for beregning av overtid for annet arbeid enn undervisning, har en divisor på 1850, f eks årslønn / 1850 · 1,5 (ved 50 % tillegg). (Jf fellesbestemmelsene § 6.4). Timelønn for undervisning ved 60 min undervisningsenheter, må multipliseres med 4/3.

14 Timelønn, forts. Timelønn for annet arbeid enn undervisning:
Årslønn / 1950 Ved overtid: Årslønn / 1850 · 1,5 (50 % tillegg). Ved avspasering: Årslønn / 1850 · 0,5 (50 % tillegg). Disse formlene gjelder også utenom skoleverket. OBS! Ved avspasering av overtid skal alltid overtidstillegget utbetales til de som har 100 % stilling, mens deltidstilsatte avspaserer kun time mot time, uten utbetaling av overtidstillegget.

15 Overtid i barnehagen/SFO
Fellesbestemmelsene § i KS /3 % tillegg Helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl 1200 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Fellesbestemmelsene § i KS % tillegg: 1 Mellom kl 2100 og kl 0600 og før kl 0600 som varer fram til arbeidstidens begynnelse. 2 Lørdager og søndager. 3 Etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager. Fellesbestemmelsene § i KS - 50 % tillegg: For overtidsarbeid utført til annen tid enn foran nevnt.

16 ”30” oppgave 23: Når er overtid pålagt?
Furusethsaken (Rettstidende 1998 side 1357) og brev til Lærerforbundet fra KUF: ”Utgangspunktet må være at en arbeidstaker ikke på eget initiativ kan arbeide overtid, uten å innhente arbeidsgivers aksept. På den annen side utløser en avtale med arbeidsgiver om å arbeide overtid krav på overtidsbetaling, selv om initiativet skulle komme fra arbeidstakeren. Det avgjørende er at arbeidsgiveren har samtykket i at det arbeides overtid”.


Laste ned ppt "Regnearket Aktiver innhold/makroer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google