Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – Middelalternativet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – Middelalternativet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – 2030. Middelalternativet
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

2 Statistisk Sentralbyrå sitt anslag for hvor mange årsverk som vil behøves i de kommende årene i eldreomsorgen dersom partienes valgløfter legges til grunn.

3

4 Flyttestrømmen

5 Endringer arbeidsstyrken Finnmark
Kilde; SSB alt MMMM

6 Befolkningsutvikling Nordland etter periferi kilde; Indeks Nordland 2010
Kommuneklassifiseringer i Nordland: (Kilde: Norut) Bykommuner: Bodø og Narvik Sentrumskommuner: Brønnøy, Alstadhaug, Vefsn, Rana, Fauske, Vestvågøy, Vågan og Sortland Periferi I: Bindal, Sømna, Herøy, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Nesna, Hemnes, Meløy, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Hadsel Periferi II: Vega, Vevelstad, Dønna, Lurøy, Træna, Rødøy, Gildeskål, Beiarn, Sørfold, Steigen, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Bø, Øksnes, Andøy og Moskenes

7 Aldersstruktur 2015

8 Tilflyttingsprosjektet KS KS Utvikling, seniorrådgiver Tom Pettersen
Ramme; 3-årig prosjekt for å øke utenlandsk arbeidsinnvandring til nord Bakgrunn; kommende utfordringer knyttet til tilgang til arbeidskraft, verst i utkanter Nord-Norge Metode; utløse, samordne og systematisere bruk av ressurser for å; Utvikle nasjonalt anvendbar metodikk Bygge fylkes-/landsdelsbaserte kompetansemiljøer/-sentre Unngå løsrevne enkeltprosjekter og dyre konsulentmiljøer Fire primære satsningsområder; Norskopplæring; (nær/fjern, voksne/barn, finansiering, organisering) Bolig; (finansiering, leie/eie, utkantutfordringer, organisasjonsmodeller) Integrering; (lokal bevisstgjøring, frivillig sektor, offentlig kulturinnsats) Rekruttering; (etikk, samarbeid, kvalitet, effektivitet, metodikk)

9 Norskopplæring for innvandrere
Delprosjekt organisering og drift Delprosjekt læremidler Delprosjekt fjernundervisning Delprosjekt kompetanse

10 Delprosjekt organisasjon og drift
Hvorfor Sikre optimal politisk, faglig, økonomisk og eiermessig forankring Hva Styringsgruppe, referansegruppe og prosjektledelse Hvem Prosjekteiere, finansiører, faginstanser Hvordan

11 Delprosjekt læremidler
Hvorfor Lett tilgjengelig og tilpasset norskopplæring er avgjørende for tilflytting, sysselsetting og integrering Hva Funksjonelle, effektive og tilstrekkelige læremidler for et pedagogisk godt og kostnadseffektivt norskopplæringstilbud Hvem Aktuelle statlige instanser, utdanningsinstitusjoner, forlag, regionråd/kommuner Hvordan Skaffe oversikt over status. Om nødvendig initiere utvikling av nye læremidler og utvikle metodikk

12 Delprosjekt kompetanse
Hvorfor For å sikre riktig, tilstrekkelig og tilgjengelig kompetanse i et språkopplæringssystem Hva Et prosjekt med mål å etablere nødvendige organisatoriske og faglige tiltak for å sikre nødvendig tilgang til kvalifiserte lærerkrefter til norskopplæring for innvandrere Hvem Aktuelle statlige instanser, utdanningsinstitusjoner, KS, NFK, NHO, regionråd/kommuner Hvordan Kartlegge, dokumentere og utvikle. Hva finnes, hva trenges, hva må utvikles

13 Delprosjekt fjernundervisning
Hvorfor For å kunne tilby interesserte i utland en mulighet til å lære grunnleggende norsk før flytting. For å kunne sikre undervisning til innvandrere uavhengig av bosted i Norge Hva Web-basert teknisk og pedagogisk system for sjølstudium og fjernundervisning Hvem Hvordan

14 Prosjekt bolig for innvandrere
Delprosjekt analyse Pilot boligetablering

15 Delprosjekt analyse Hvorfor
For å avklare utfordringens omfang, egenskaper og mulige løsninger Hva Et prosjekt for kartlegging av status, hvilke mekanismer som gjelder og hvilke tiltak som kan påvirke Hvem Husbanken, NOVA, Asplan, KS Hvordan Faktainnsamling Geografisk avgrenset kartlegging kombinert med intervju-undersøkelse

16 Delprosjekt boligtilbud
Hvorfor Boligmangel er et kritisk hinder for tilflytting til desentrale strøk Etablere organisering som sikrer forankring, god kvalitet og tilstrekkelige ressurser Hva Prosjektorganisasjon med tilhørende styrings- og referansegruppe som via valgt(e) metode(r), og med basis i etablert kunnskap gjør tilgjengelig et aktuelt antall boliger for tilflyttere Hvem KRD, Husbanken, IMDI, KS, Nordland fylkeskommune, regionråd/pilotkommuner m.fl Hvordan

17 Prosjekt integrering Delprosjekt kompetanse Pilot lokalt ansvar

18 Delprosjekt kompetanse
Hvorfor For å øke kunnskapen om systematisk integreringsarbeid og hvilken betydning dette kan ha Hva Et prosjekt for å utforme og iverksette opplæringstiltak, - primært for kommunalt ansatte. ( Ev. vekttalls-studium HiNa?) Hvem KS, NFK, IMDI, Husbanken, høgskole, frivillig org., regionråd, kommuner Hvordan Desentralisert studium m. lokale samlinger

19 Pilot lokalt ansvar Hvorfor
En rekke mediaoppslag tilsier at innvandrere ofte opplever at integreringen går langsomt eller uteblir, med flytting som resultat Hva En satsning for å bevisstgjøre og involvere kommune og lokalbefolkning i integrerende tiltak. Implementering av system for atferd. Hvem KS, NFK, IMDI, kommuner, nasjonale organisasjoner, lokale lag og foreninger Hvordan Opplæringstiltak, nettverksbygging, dokumentasjon


Laste ned ppt "Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – Middelalternativet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google