Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse 24. august 2011. Lokalpolitikerne er tilliten verdig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse 24. august 2011. Lokalpolitikerne er tilliten verdig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse 24. august 2011

2 Lokalpolitikerne er tilliten verdig

3 Lokaldemokratiundersøkelsen Mer enn 85 prosent av befolkningen er godt fornøyd med de kommunale velferdstjenestene Dette gjelder både for store, mellomstore og små kommuner Folk er fornøyd med tjenestene – mindre fornøyd med lokaldemokratiet

4 Stortingsmeldingen om stat/kommune “Handlingsrommet til lokalpolitikarane blir mindre, dei statlege byråkratane og reguleringane fleire. Kvar for seg er det gode grunnar for at sektorstyresmaktene strammar grepet. Men samla sett blir utviklinga uheldig.” Kommunalminister Liv Signe Navarsete i Bergens Tidende, 11. mai 2011

5 Partiene om lokaldemokrati Utdrag fra stortingsvalgprogrammene 2009 - 2013

6 «Arbeiderpartiet mener det er et viktig politisk mål å øke valgdeltakelsen. Det betyr at vi må bidra til at det lokale selvstyret oppleves betydningsfullt, og at forskjellen mellom partiene er tydelige også lokalt.»

7 « - vil gjennomføre reformer som sikrer lokalsamfunnene mer frihet og større ansvar… - vil grunnlovsfeste lokaldemokratiet.»

8 «Fremskrittspartiet vil styrke det kommunale selvstyret i kombinasjon med økt brukermedvirkning og delegering av makt ned til lokale politiske organer. Kommunene må få større mulighet til å kontrollere sine inntekter og utgifter, og større frihet til å organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst utbytte av.»

9 «Et velfungerende lokaldemokrati er viktig, og KrF vil arbeide for at staten i hovedsak styrer gjennom rammer slik at kommunenes handlefrihet øker og lokaldemokratiet styrkes.»

10 «Venstre vil styrke det lokale selvstyret ved å flytte makt nedover fra staten til lokaldemokratiet, og på den måten gi folk økt innflytelse over egen hverdag.»

11 «Tillit er grunnleggjande i eit levande folkestyre. Senterpartiet har tillit til at det er dei som lever i lokalsamfunna som har dei beste føresetnadene for å løyse utfordringane sine. Vi vil ha ein politikk som flytter avgjerdsmakt så nært som mogeleg dei det gjeld.»

12 «SV ønsker at beslutninger skal tas så nær dem det angår som mulig. Kommunen er den viktigste lokaldemokratiske arena. (…) SV arbeider for en desentralisering av makt i Norge. Makt må overføres, både fra statlig politisk nivå og fra forvaltning, til regionalt og lokalt politisk nivå, forutsatt at den faglige kompetansen ivaretas.»

13 KS’ forventninger til stortingsmeldingen Konkrete tiltak som vil gi større lokalpolitisk handlingsrom og større likeverdighet mellom stat og kommunesektor Styrking av kommunesektorens selvstyre i Kommuneloven: –Overordnede prinsipper for forholdet mellom stat og kommunesektor skal framgå av lovens formålsparagraf –All lovgivning og statlig styring rettet mot kommunesektoren skal vurderes ut fra disse prinsippene

14 Mer lokaldemokrati gir høyere valgdeltakelse Tillit til folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting Samtlige partier har forpliktet seg på økt lokalt selvstyre Økt betydning –> økt interesse –> økt valgdeltakelse

15 Undersøkelse blant folkevalgte

16 I hvilken grad er du enig i følgende påstander? 1.«Statlig detaljstyring fører totalt sett til dårligere avgjørelser for innbyggerne enn om kommunestyrene/fylkestingene hadde stått friere til å bestemme.» 2.«Folkevalgte lokalt må vises mer tillit fra statlige myndigheter til å vedta og gjennomføre lokale prioriteringer, selv om det kan bety at tjenestetilbud blir noe ulikt i ulike kommuner.» 3.«Folkevalgte lokalt må vises mer tillit fra statlige myndigheter til å vedta og gjennomføre lokale prioriteringer, selv om det kan bety at tjenestetilbud blir noe ulikt i ulike kommuner.» 1 = helt uenig, 6 = helt enig

17 «Statlig detaljstyring fører totalt sett til dårligere avgjørelser for innbyggerne enn om kommunestyrene/fylkestingene hadde stått friere til å bestemme» (svar i prosent) Helt uenig Helt enig

18 «Statlig detaljstyring fører totalt sett til dårligere avgjørelser for innbyggerne enn om kommunestyrene/fylkestingene hadde stått friere til å bestemme» - partifordeling. (Gjennomsnitt: 4,37) 4,37

19 «Folkevalgte lokalt må vises mer tillit fra statlige myndigheter til å vedta og gjennomføre lokale prioriteringer, selv om det kan bety at tjenestetilbud blir noe ulikt i ulike kommuner» (prosent) Helt uenig Helt enig

20 «Folkevalgte lokalt må vises mer tillit fra statlige myndigheter til å vedta og gjennomføre lokale prioriteringer, selv om det kan bety at tjenestetilbud blir noe ulikt i ulike kommuner» - partifordeling. (Gjennomsnitt 4,51) 4,51

21 «Fylkesmannen går for langt inn i kommunenes og fylkeskommunenes skjønnsutøvelse» (prosent) Helt uenig Helt enig

22 «Fylkesmannen går for langt inn i kommunenes og fylkeskommunenes skjønnsutøvelse» - partifordeling. (Gjennomsnitt 4,38) 4,38

23 Lokaldemokratiet i skuddlinjen

24 «Det kan ikke være at sånn at det er skolene som blir salderingspost for de andre gode formålene kommunene har… …På dette området trengs det sterkere sentralstyring» 23.08.2010

25 Lokal uenighet: Aftenposten 10.4. 2011

26 Sentral uenighet, NRK Østnytt, 19.8. 2011 - Vi i Senterpartiet styrer samferdselsdepartementet og når det er så stor enighet om at dagens trasè er den beste, så er det ikke aktuelt for oss å la miljøverndepartementet fatte noen annen avgjørelse.

27

28 Kryssende forventninger –Brukeren kan i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e) –Brukeren kan i prinsippet styre hva assistenten(e) skal gjøre –Brukeren kan i prinsippet styre hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis Rundskriv om BPA § 3 – 1: Systematisk HMS arbeid §10 – 3: Arbeidsplan § 10 – 4: Arbeidstid § 14 -2 : fortrinnsrett ved ny ansettelse § 14 – 3: fortrinnsrett for deltidsansatte Arbeidsmiljøloven

29 Innsigelser til besvær Andre kommuner Avinor AS Biskopene/bispedømmerådene Direktoratet for mineralforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvarsdistriktene Fiskeridirektoratets regionkontor ForsvarsbyggFylkesmennene Fylkeskommunene Oljedirektoratet Politidistriktene Kystverket Jernbaneverket Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Områdestyrene for reindriftssaker RiksantikvarenSametingetStatens vegvesen Statsbygg Kilde: Miljøverndepartementet

30 Innsigelser til besvær Kilde: SSB/Kostra


Laste ned ppt "Pressekonferanse 24. august 2011. Lokalpolitikerne er tilliten verdig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google