Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft
Lokalgruppeledersamling

2 Ansettelse utenlandske operajonssykepleiere
Linker og tips til nyansatte med EU/EØS/EFTA-borgerskap For ansettelse trenger vi følgende dokumentasjon: 1.      Registreringsbevis som arbeidstaker i Norge (Nordiske borgere trenger ikke dette.) Borgere fra Romania og Bulgaria må ha søkt oppholds- og arbeidstillatelse 2.      E-101 skjema, medlemskap i folketrygden (Gjelder ikke studenter) 3.      Skattekort/D-nummer 4.      Bankkontonummer 5.      Kopi av pass

3 Ansettelse utenlandske operajonssykepleiere
1. Registreringsbevis/Søknad om oppholds- og arbeidstillatelse: NB: Registrering/Søknad må leveres på politistasjon lokalt der arbeidstaker skal bo. - Nordiske borgere trenger ikke å søke. - EØS-borgere må registrere seg dersom de skal arbeide i mer enn 3 måneder. - Nye EØS-borgere (Bulgaria og Romania) må levere søknad før de kan begynne å arbeide. Dette trenger du for å registrere deg/søke arbeids- og oppholdstillatelse: · Søknadsskjema GP7121: · Ansettelsesbevis · Pass/annen gyldig legitimasjon (reisebevis) · To passfoto (Kun for de som må søke om oppholds- og arbeidstillatelse

4 Ansettelse utenlandske operajonssykepleiere
2. E-101 skjema, medlemskap i folketrygden: Dette utstedes ved trygdekontoret i eget hjemland.     3. Skattekort/D-nummer: Flyttemelding og søknad om skattekort leveres til Skatt Vest. En får slik også event. D-nummer. Dette trenger du for å søke skattekort: ·        Søknadsskjema: Alle utenlandske borgere skal levere følgende skjema: ·        Annen dokumantasjon: - EØS-borgere trenger ikke annen dokumentasjon (Ansettelsesbevis kan være greit å ha med) - Nye EØS-borgere må dokumentere at de har levert søknad om oppholdstillatelse. (Kan være greit å ha med ansettelsesbevis også.) ·        Pass/annen gyldig legitimasjon (reisebevis)

5 Ansettelse utenlandske operajonssykepleiere forts.
4. Bankkonto: Dette trenger du for å søke om norsk bankkonto: ·        Pass/annen gyldig legitimasjon (reisebevis) ·        Personnummer/D-nummer ·        Registreringsbevis/Arbeidstillatelse NB! Flyttemelding fra utlandet til Norge: Ved tidsubegrenset opphold eller sammenhengende opphold i mer enn 6 mnd. skal det meldes flytting. Bruk skjema: Dokumantasjon på godkjent utdanning: For å få godkjent din utdanning i Norge må du kontakte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen); Dersom du trenger autorisasjon i ditt yrke, tar du kontakt med SAFH (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell);

6 Arbeidsgivers styringsrett
Begrepet arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter m a o arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid - innenfor rammene av arbeidstiden - og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. Den begrenses av innholdet i lover rettspraksis avtaler sedvane demokratiseringen i arbeidslivet generelt Styringsretten er således i utgangspunktet negativt avgrenset. Den er en restkompetanse. Når det gjelder lover, begrenses styringsretten bl a av arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven og folketrygdloven. I offentlig forvaltning begrenses den i tillegg av tjenestemannsloven, kommuneloven, aldersgrenseloven, pensjonsloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Avtaler som begrenser styringsretten, kan være hovedavtaler, kollektive tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler.

7 Arbeidsgivers styringsrett
Må allikevel forholde seg til: Plikter og rettigheter Forsvarlig praksis, §4 i HPL om faglig forsvarlighet

8 Ansvar og rammebetingelser for opplæring og kompetanseutvikling
I en virksomhet er Ledergruppen ansvarlig for å definere virksomhetens langsiktige kompetansebehov basert på målsettinger, strategier, myndighetskrav etc. Seksjonssjef / Avdelingsleder/ Mellomleder er ansvarlig for analyse og gjennomføring av opplæringsbehov basert på overordnede krav i sin avdeling.   Sikre at den enkelte medarbeider tilfredsstiller kompetansekravene ved nyansettelser, gjennom tidligere utdannelse og praksis, kurs og oppgavespesifikk opplæring. Introduksjonsopplæring. Sammen med medarbeider bidra til å identifisere den enkeltes opplæringsbehov. Frigi medarbeideren fra andre oppgaver slik at medarbeideren kan delta på opplæring når nødvendig. Fordele tilgjengelige og tilstrekkelige ressurser til opplæring slik at opplæringsbehovet dekkes. Gjennomføre medarbeidersamtaler årlig for å sikre at medarbeiderens utvikling og opplæringsbehov er gjennomgått. Sikre at lokale og/eller sentrale registre oppdateres ved endringer. Skrive vurdering og anbefaling på søknader. Den enkelte ansatte skal også føle ansvar for, og ta initiativ til egen videreutvikling.

9 Forsvarleg verksemd - § 4 - kjernekravet i hpl (Geir Sverre Braut)
       Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.        Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.        Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

10 God praksis og forsvarleg verksemd (Geir Sverre Braut)
Forsvarleg praksis Uforsvarleg verksemd

11 Nsflos’ anbefalinger ved ansettelse av utenlandske operasjonssykepleiere
Offentlig godkjente sykepleier dvs har fått autorisasjon som sykepleier av SAK Behersker norsk muntlig og skriftlig dvs kan kommunisere i teamet Har godkjent videreutdanning fra eget hjemland Kan akseptere fra 12mnd-24 mnd avhengig av kompetanse Alle vitnemål og attester må være oversatt til norsk og stemplet av autorisert translatørfirma NSFLOS er tydelige på arbeidsgivers styringsrett Det er opp til helseforetakene og ikke NSF eller NSFLOS å kvalitetssikre den enkeltes kompetanse NSFLOS kan gi anbefalinger, ikke beslutte hva den enkelte leder skal gjøre


Laste ned ppt "Krav til Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google