Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen for arbeidstakere i staten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen for arbeidstakere i staten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen for arbeidstakere i staten
trådte i kraft 1. februar 2006 løper ut 31. desember 2008

2 Hovedavtalen er delt inn slik: • Formål og intensjoner
Hovedavtalen i staten Hovedavtalen er delt inn slik: • Formål og intensjoner • Del 1 - Medbestemmelse • Del 2 - Partenes rettigheter og plikter • Del 3 - Regler som supplerer Tjenestetvistloven • Del 4 - Tolkningstvister og varighet Hovedavtalen i staten

3 Vi vil i hovedsak konsentrere oss om:
Hovedavtalen i staten Vi vil i hovedsak konsentrere oss om: • Formål og intensjoner (som er styrende for resten av avtalen) og • Del 1 - Medbestemmelse (som inneholder selve ”systemet” for medbestemmelse) Hovedavtalen i staten

4 Formål og intensjoner 1. Hovedformål:
● Best mulig samarbeid mellom partene Hovedavtalen skal i tillegg ha som formål å: ● være grunnlag for reell medbestemmelse ● gi arbeidstakerne reell innflytelse på organisering av arbeidsplassen og arbeidsmetodene ● være redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø ● faglig og personlig utvikling og tilrettelegging for å nyttiggjøre seg arbeidstakernes kunnskaper Hovedavtalen i staten

5 Formål og intensjoner 2. Skille politisk demokrati/ bedriftsdemokrati:
Medbestemmelsen gjelder ikke politiske beslutninger, men forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre (gjennomføring av politiske beslutninger) Hovedavtalen i staten

6 Formål og intensjoner 3. Inkluderende arbeidsliv:
Samarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet Hovedavtalen i staten

7 Formål og intensjoner 4. Redskap ved omstilling:
● partene ser avtalen som et redskap for omstilling, effektivisering og fornying ● ledere og tillitsvalgte må ha felles strategisk kunnskap om endringsbehov og endringsmåter som gir aksept hos den enkelte arbeidstaker …… …dette for å skape trygghet og forutsigbarhet Hovedavtalen i staten

8 Formål og intensjoner 5. Likeverdige parter:
● hovedavtalens mål er at arbeidsgiver og arbeidstaker møtes som likeverdige parter, med vilje til å finne løsninger ● partene må ha nødvendige fullmakter, kvalifikasjoner og holdninger Hovedavtalen i staten

9 Formål og intensjoner 6. Utøvelse av medbestemmelsesretten:
● utøves gjennom tillitsvalgte ● tillitsvalgte skal trekkes inn så tidlig som mulig i utrednings- og beslutningsprosessen ● medbestemmelse skal utøves på alle organisatoriske nivå i virksomheten Hovedavtalen i staten

10 i den enkelte virksomhet i det statlige tariffområde
Hovedavtalen i staten Virkeområdet (§ 2) Hovedavtalen gjelder: arbeidssituasjonen i den enkelte virksomhet i det statlige tariffområde Hovedavtalen i staten

11 Flere virksomheter berørt (§ 2 nr 2)
Hovedavtalen i staten Flere virksomheter berørt (§ 2 nr 2) Under samme departement: Fagdepartementet og de berørte organisasjoner fastlegger hvordan medbestemmelsen skal foregå Under flere departementer: FAD og hovedsammenslutningene avklarer partsforholdet Hovedavtalen i staten

12 Virkeområdet (forts) Hovedavtalen gjelder ikke:
Hovedavtalen i staten Virkeområdet (forts) Hovedavtalen gjelder ikke: politiske beslutninger (”politikk”) (Unntak ved uttalelser i virksomheten) beslutninger som treffes på grunnlag av lov, forskrift, stortingsvedtak og kgl.res (”fag”) beslutninger som i hovedsak gjelder ”publikum” (Som hovedregel medbestemmelse på gjennomføringen)

13 Medbestemmelse i planleggingsfasen m.v
Hovedavtalen i staten Medbestemmelse i planleggingsfasen m.v Det skal være reell medbestemmelse på alle nivåer Organisasjonene utøver medbestemmelses-retten gjennom de tillitsvalgte Delta så tidlig som mulig i beslutnings-prosessen Deltakelse i prosjekter og styringsgrupper, jf § 2 nr 5 Hovedavtalen i staten

14 Arbeidsgiverpart - § 8 Det administrative ledd som behandler saken
Hovedavtalen i staten Arbeidsgiverpart - § 8 Det administrative ledd som behandler saken Forhandlinger kan bare føres med en arbeidsgiverrepresentant som har myndighet til å slutte avtale (nr 2 første ledd) Spesielt om styrer/kollegiale organer (nr 2 annet ledd) Hovedavtalen i staten

15 Arbeidsgiverpart (forts)
Informasjon Den som har plikt til å drøfte eller forhandle Forhandlinger Den som har beslutnings- myndighet/ fullmakt Drøftinger Den som har ansvaret for saksbehandlingen Hovedavtalen i staten

16 av tilsatte som er berørt
Arbeidstakerpart - § 9 Organisasjon med minst 10 % Organisasjoner som til sammen har minst 10 % 1 representant for hovedsammen- slutning når mindre enn 10 % min. 2 medl av tilsatte som er berørt Spesielle tillitsvalgte kan velges Arbeidsgivers plikter rettes alltid mot tillitsvalgte Hovedavtalen i staten

17 Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% Hovedavtalen i staten

18 Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% III I II I og II kan
Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% III I II I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon Hovedavtalen i staten

19 Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% III I II I og II kan
Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% III I II I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon Kan slå seg sammen Hovedavtalen i staten

20 Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% III I II I og II kan
Hovedavtalen i staten Arbeidstakerpart (§ 9) Org X Org Y Org Z 10% III I II I og II kan ikke slå seg sammen pga at III allerede repr. Org X på det aktuelle nivå Represen- tasjon Kan slå seg sammen For små, selv ved sammenslåing. Én representant. Gjelder bare hoved-sammensutnngene Hovedavtalen i staten

21 Hovedavtalen i staten Hovedavtalesaker Informasjon (§ 11) om alle drøft./forhandlingssaker, samt 1. Regnskap og økonomi 3. Hvem som tilsettes/slutter 2. Vedtak av betydning 4. Pol. beslutning (§ 2 pkt 3) Drøfting (§ 12) 1. Budsjettforslag 2. Omgj. av stilling 3. Byggeprosjekt 4. Planer 5. Utstyr 6. Oppsetting av arbeidsplan 7. Omdisp. mellom lønn og drift +§12 nr 2 (”sekk”) Forhandling (§ 13) 1. Org.endringer m.v. 2. Bemanningsøkning 3. Velferd 4. Personalreglement 5. Arealdisponering 1. AML § 7-2 (2) 2. Opplæring (§ 23, jf § 12)

22 Regler om medbestemmelse ved graderte systemer
Hovedavtalen i staten IT (§ 14) Regler om medbestemmelse ved anskaffelse, utvikling og endring av IKT-verktøy Regler om medbestemmelse ved graderte systemer Hovedavtalen i staten

23 Hovedavtalen i staten Frister (§ 15) Forhandlinger/drøftinger påbegynnes innen to uker etter krav og kan kreves avsluttet én uke senere Administrative frister skal holdes, men tillitsvalgte skal gis rimelig tid til å sette seg inn i sakene Hovedavtalen i staten

24 Saksbehandling – frister - § 15
Krav Forhandlinger/ drøftinger Avslutning 2 uker 1 uke Forhandlinger Drøftinger Frister som er nevnt her kan endres i tilpasningsavtalen NB! Arbeidsgiver skal gi tillitsvalgte nødvendig tid til forberedelse Hovedavtalen i staten

25 Protokoll/referat (§ 16)
Hovedavtalen i staten Protokoll/referat (§ 16) Protokoll fra forhandlingsmøter: Tid og sted for møtet Navn på partene og deres representanter Dokumenter som fremlegges Sluttresultat Evt. frist for svar Evt. protokolltilførsler (ensidige og/eller gjensidige) - begrunnelser, forutsetninger, definisjoner ….. o.l Hovedregel: Protokoll settes opp og undertegnes i møtet. Hver part får sitt eksemplar. Hovedavtalen i staten

26 Referat fra drøftingsmøter
Hovedavtalen i staten Referat fra drøftingsmøter Kortfattet om det som skjedde Ikke undertegning, men Godkjenning av innholdet Hovedavtalen i staten

27 Tvisteløsning (§ 17) Fagdepartement Ledelsen Kan “megle”
Hovedavtalen i staten Tvisteløsning (§ 17) Fagdepartement Ledelsen Kan “megle” mellom lokale parter ved brudd før Forhandlinger starter der det er fullmakt til å slutte avtale Tvisteløsning ved nemnd eller fagdepartement, som avgjør saken. De tillitsvalgte velger tvisteløser

28 Saksbehandling - forhandlinger
Forhandlingsgang etter Hovedavtalens del 1 Forhandlingene skal foregå på det nivå innenfor virksomheten som har myndighet til å slutte avtale Resultat/ avtale Ikke resultat/brudd Megling av toppledelsen/ledelsen i virksomheten Resultat/ avtale Ikke resultat/brudd Organisasjonene velger behandlingsmåte Fagdepartement (etter at saken har vært drøftet med organisasjonene) Nemnd Hovedavtalen i staten

29 Nemnd (§ 5) Sammensetting: Nøytral leder Hovedsammen- Virksomhets-
Hovedavtalen i staten Nemnd (§ 5) Sammensetting: Nøytral leder Hovedsammen- slutningene opp- nevner én hver Virksomhets- ledelsen opp- nevner like mange som org. Ikke nemnd i departementene eller hvor et departement er en del av virksomheten

30 Drøftinger der saken behandles
Hovedavtalen i staten Drøftinger (§ 18) Drøftinger der saken behandles Arbeidsgiver avgjør saken, men re-drøfting hvis annen avgjørelse enn først sagt Referat følger saken - dog ikke lenger enn til fagdepartement Spesialregler om ankeadgang for arbeidsplaner i § 18 nr 2 Hovedavtalen i staten

31 Personalpolitikk – kap 6
Kapitlet legger vekt på: inkludering (mangfold) involvering likestilling kompetanseutvikling tilretteleggingstiltak for utsatte grupper Hovedavtalen i staten

32 Tillitsvalgte - valgregler (§ 30)
Hovedavtalen i staten Tillitsvalgte - valgregler (§ 30) Tillitsvalgte må være kjent med arbeidet i virksomheten Arbeidsgiver-representanter er ikke valg-bare. Fagdepartementet avgjør uenighet her Valg for ett år av gangen Vervet opphører ved fratreden Tillitsvalgte representerer alltid de tilsatte Hovedavtalen i staten

33 Gjensidige rettigheter og plikter (§ 31)
Hovedavtalen i staten Gjensidige rettigheter og plikter (§ 31) Skriftlig melding om representant Tillitsvalgte forplikter egne medlemmer Arbeide for et godt samarbeid Forbudt å tilskynde til ulovlig konflikt Henvendelse besvares straks Unntatt er tillitsvalgte etter AML og TML Hovedavtalen i staten

34 Utøvelse av vervet som tillitsvalgt (§ 32)
Hovedavtalen i staten Utøvelse av vervet som tillitsvalgt (§ 32) Henvendelse direkte til arbeidsgiver-representanten Uhindret adgang til virksomheten - men skal si fra og ta hensyn til arbeidets gang Tilgang til kontorteknisk utstyr (avtale om omfanget), kontorplass og telefon Ikke bruke vervet mot den tillitsvalgte Hovedavtalen i staten

35 Permisjonsregler for tillitsvalgte (kap 9)
Hovedavtalen i staten Permisjonsregler for tillitsvalgte (kap 9) På arbeidsstedet - § 33 Nødvendig fri for å utføre vervet Rett til assistanse, men delegasjon bør ikke overstige 3 representanter Rett til fri til nødvendige forberedelse Evt fastlønte tillitsvalgte Partene i virksomheten drøfter behov for og evt omfang Fagdepartementet bestemmer - etter drøftinger - OM og i tilfelle hvor stor RAMME Fordelingen forhandles i virksomheten. Uenighet avgjøres av fagdepartementet - etter drøftinger

36 “Andre” regler for tjenestefri for tillitsvalgte (§ 34)
Hovedavtalen i staten “Andre” regler for tjenestefri for tillitsvalgte (§ 34) “Ikke uten tvingende grunn nekte” fri til bestemte møter (jf opplisting) eller “Organisasjonsfaglige kurs”: Definert i nr 1, tredje ledd Hovedsammenslutningeneskal attestere Arbeidsgiver kan kreve attestasjon fremlagt Partenes rett til å drøfte om et kurs er organisasjonsfaglig 12 dager til offentlige verv “Andre arbeidstakere” har rett til fri i 12 dager til slike forhold som nevnt ovenfor

37 Hovedavtalen i staten Permisjon for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner (§ 35) Hel permisjon (uten tidsbegrensning) ved overtakelse av tillitsverv (§ 35 nr 1) Begrensning til 3 år (med muligheter til forlengelse) ved tilsetting som funksjonær i organisasjon Hovedavtalen i staten

38 Takk for oppmerksomheten!!


Laste ned ppt "Hovedavtalen for arbeidstakere i staten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google