Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering

2 Effekten av undervisningsmetoder
Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon: 32% Gruppediskusjoner 56% Praktisk utprøving: 75% Undervise medelever i kunnskapen 82% Dochy et al. 2002 2009 Dag Sørmo

3 !!!! Refleksjon… Hva legger du i vurdering….?
Hvordan samsvarer din oppfatning med andre? Hvordan kan vurdering foregå objektivt? Hvilke kriterier er nødvendige? 2009 Dag Sørmo

4 2009 Dag Sørmo

5 2009 Dag Sørmo

6 Hva er vurdering? Direktoratet sier: Vurdering
et virkemiddel for å nå kompetansemålene i læreplanen. har som formål å dekke ulike behov åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene. 2009 Dag Sørmo

7 Vurdering - begreper Formell vurdering Uformell vurdering
Summativ vurdering Sluttvurdering Formativ vurdering Underveisvurdering Ipsativ vurdering evner og forutsetninger (har betydning for spes.elever etter § 5.1, i orden-oppførsel og gym.) Vurdering relatert til tilfredsstillende utbytte Integrert vurdering 2009 Dag Sørmo

8 Vurdering – andre begreper
Normbasert vurdering Kriteriebasert vurdering Sammenhengende prøve- og vurderingssystem Gjennomgående vurdering Kvalitetsvurdering Skolebasert vurdering Virksomhetsvurdering Vurderingskultur el. vurderingspraksis? 2009 Dag Sørmo

9 Vurdering Hva er vurdering? To slags virkemidler: Underveisvurdering
Vurdering er et virkemiddel for å nå kompetansemålene i læreplanen. To slags virkemidler: Underveisvurdering Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurdering Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elever, lærlinger og lærekandidater ved avslutningen av opplæringen i faget. 2009 Dag Sørmo

10 Underveisvurdering Eleven skal bidra:
Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. informasjon om elevens faglige progresjon. Skal suppleres med begrunnelse og veiledning ettes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet Fra forskriftene § 3-11: ” skal brukast som ein reiskap i læreprosessen - gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga Eleven skal bidra: Eleven … skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, 2009 Dag Sørmo

11 Sluttvurdering Sluttvurdering Hva er standpunktkarakter?
Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen Hva er standpunktkarakter? Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget kan ikke legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Sluttvurdering – enkeltvedtak Klagerett 2009 Dag Sørmo

12 Direktoratet presiserer:
Underveisvurdering Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet (§§ 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova). 2009 Dag Sørmo

13 Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering
Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. …… ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. 2009 Dag Sørmo

14 Refleksjon Diskutér i gruppa:
Hvilke utfordringer ser du som lærer mellom underveisvurdering og sluttvurdering? Hvilken sammenhenger ser gruppa mellom KUNNSKAP, KOMPETANSE, FERDIGHET og FORSTÅELSE? Hvilke av disse ordene er viktige for vurderingen (begrunn!) Presenter korte stikkord (resyme) fra samtalen i gruppa i plenum! 2009 Dag Sørmo

15 Hva er kompetanse 2009 Dag Sørmo

16 Karakterer Fra forskriften:
Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. framifrå mykje god god nokså god låg svært låg 2009 Dag Sørmo

17 Hva betyr begrepene for deg?
!!!! Hva betyr begrepene for deg? framifrå mykje god god nokså god låg svært låg 2009 Dag Sørmo

18 Orden og oppførsel ” er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. ” Orden: ”- om eleven er førebudd til opplæringa” - korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. - om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. ” 2009 Dag Sørmo

19 Case: Hvordan vil du vurdere Per?
Per behersker veldig mye i matematikk. Prøver tidlig på høsten i 8.kl. har vist at han ser ut til å ligge godt over gjennomsnittet i klassen. Læreren forteller at Per plukker raskt opp ting og lærer det meste uten veldig mye øvelse. Etter kort tid kommer det klager på Per fra matte-læreren. Per er frekk og utfordrende. Han leverer ikke lekser, avbryter læreren, vandrer rundt i rommet, tegner og tusjer på pulten, har aldri med seg bøker, prater, sitter med MP3-spiller i timen, forstyrrer de andre elevene og ødelegger skolesaker som penaler og kalkulatorer. Noen av guttene synes han er litt tøff, andre er redde for ham. På neste prøve i matematikk leverer han igjen et resultat godt over gjennomsnittet. 2009 Dag Sørmo

20 Oppgave til case: Hva vil du legge vekt på ved vurdering av Per?
…. i forhold til underveisvurdering? …. i forhold til sluttvurdering? …. i forhold til andre vurderingsaspekter? 2009 Dag Sørmo

21 Oppførsel ” korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. - om eleven viser omsyn og respekt for andre. - Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. - skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. - Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.” Kriterier: SKOLENS ORDENSREGLEMENT 2009 Dag Sørmo

22 !!!! Ordensreglement Hvordan tror du elevene i skolen ser sammenheng mellom reglement og orden og oppførselskarakterene? (elevens perspektiv) Hvordan ser DU sammenhengen mellom dette? (ditt perspektiv) Hva skulle du ønske var annerledes? 2009 Dag Sørmo

23 Om vurdering, læring og kompetanse
EKSEMPLER Om vurdering, læring og kompetanse 2009 Dag Sørmo

24 Oppgave: Bli god på glatta!
Ditt utgangspunkt: Du har ingen kjennskap til dette fra før Du har ingen erfaring Du har ingen kunnskap Du vet ikke hva bilen tåler Du vet ikke om du tåler det selv Du er redd for å dumme deg ut (mange kolleger skal se på) Petter og Henning Solberg skal godkjenne deg 2009 Dag Sørmo

25 Bli god på glatta! Måloppnåelse
Hva er viktig for å oppnå god kompetanse i faget: Kunnskaper? Ferdigheter? Holdninger? Forståelse? 2009 Dag Sørmo

26 INGEN TVIL! Hva foretrekker du? Du får 3 tilbud:
Begynn å øve deg litt. Etter 6 timer kommer Solberggutta med en kjøreeksamen Du får litt opplæring fra en sjåførlærer, deretter viser han deg hvordan det skal gjøres. Etterpå går du til eksamen hos rallybrødrene. Du får teoretisk opplæring, instruksjon, prøve deg selv, øve, lære å forstå krefter og grenser, jevnlig tilbakemelding fra sjåførlæreren og går opp til eksamen for rallyeventyrerne når du er klar for det. Hvilken betydning har dette for hvordan du underviser? INGEN TVIL! 2009 Dag Sørmo

27 Kunnskaper Forståelse Kompetanse Holdninger Ferdigheter
Hva er kompetanse? Kunnskaper Forståelse Kompetanse Holdninger Ferdigheter Kilde: Roald Jensen 2009 Dag Sørmo

28 Kunnskaper Forståelse pedagogikk Holdninger Ferdigheter
Hva er kompetanse? Kunnskaper Forståelse pedagogikk Holdninger Ferdigheter Kilde: Roald Jensen 2009 Dag Sørmo

29 Fyll ut ord som kjennetegner uttrykkene:
Kunnskaper Ferdigheter Forståelse Holdninger 2009 Dag Sørmo

30 Hva sier norske elever om vurdering og veiledningen de får?
Hvorfor? Elevundersøkelsen sier: Hva sier norske elever om vurdering og veiledningen de får? Får du være med å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt vurderes? 21% svarer i ingen fag. 2. Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? 20% svarer i de fleste fag 3. Vet du hva som kreves for å nå de ulike kompetansemål som står i læreplanen? 13% svarer i de fleste fag. (11% vet ikke hva kompetansemål betyr ) 4. Spør læreren deg hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? 7% svarer i de fleste fag. 5. Forteller læreren deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 20 % svarer i de fleste fag 6. Hvor ofte forteller læreren deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 15 % svarer flere ganger i uken 7. Hvor ofte får du skriftlige tilbakemelding på innsats? 8% sier flere ganger i uken. 2009 Dag Sørmo


Laste ned ppt "Vurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google