Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen
og basert på ideer fra Magne Jensen

2 Skriv en logg fra dagens tema
Dagens utfordring: Skriv en logg fra dagens tema Innhold: Gi uttrykk for det du kan om TPO Hva visste du fra før? Hva var nytt for deg? Hva slags sammenhenger finner du mellom din egen læring og TPO? Hva er viktig å vite for deg som lærer? Hva mener du det er viktig å kunne mer om? Noen tanker om TPO: Hvorfor skrive logg? (eksamensrelevant…) Dag Sørmo

3 Hvis vi behandler alle likt skaper vi større ulikhet
Likhet eller likeverd! Hvis vi behandler alle likt skaper vi større ulikhet St.meld.nr Dag Sørmo

4 TPO – det umuliges kunst?
”Marginalelevene vil alltid representere pedagogiske utfordringer i skolen….” (Roald Jensen, s. 200 i ”La stå!”) Dag Sørmo

5 Belønning og måloppnåelse
Refleksjon Belønning og måloppnåelse Finn 5 gode begrunnelser for denne påstanden: Hvis vi behandler alle likt skaper vi større ulikhet Finn 5 gode begrunnelser for at denne påstanden er feil. Hvilken sammenheng er det mellom rettferdighet og likhet? Dag Sørmo

6 BLÅBÆRVISA - Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari: - Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari for det er nok å ta av, det er mange tuer der. - Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor. Og Pelle fikk et melkespann og Kari fikk et krus, og Mari fikk en kaffekopp og Kjell et kremmerhus så fløy de opp i skauen i en glad og vilter flokk  og lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk Dag Sørmo

7 Ulike forutsetninger – samme glede
Dag Sørmo

8 Elevaktiv undervisning
Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjøl finn, som du kan bruka (A.O. Vinje, 1869) Dag Sørmo

9 Det handler om å lykkes! At de første læringserfaringene blir positive mestringserfaringer og ikke nederlag, er avgjørende for både utvikling av selvoppfatning, og for motivasjon for å lære. Dag Sørmo

10 Tilpasset - for hvem? ”Elevar, som treng ein del hjelp, tapar ekstra på at læringssituasjonar som ikkje er systematiske og kor læraren ikkje er tydeleg nok. Det blir for mykje uro og for lita vekt på å få grunnleggjande ferdigheter som lesing, skriving, rekning og IKT.” (Saksbehandlers kommentar ved fremlegg) Dag Sørmo

11 Ulike opplæringsnivåer:
Ordinær opplæring Tilpasset opplæring Forsterket opplæring (nytt fra 2009) Spesialundervisning Dag Sørmo

12 Perpektiver: Alle elever skal behandles likt. Alle skal ha den samme utdanningen og den samme undervisningen. Resultat: Likheter i tilbudet skapte ulikheter i resultat Ulikheter og forskjeller møtes med ulike tilbud, avhengig av den enkelte elevs karakteristikk (avviklet på -70-tallet) Resultat: Ulike skoleslag, linjer, kursplaner, grupper… forsterkning av ulikhetene, vanskelig med integrering. Ny differensieringsped. Vekt på medbestemmelse Eleven skal ha anledning til innvirkning på undervisningen. Forutsetter at eleven har forutsetninger for slike valg. Dag Sørmo

13 Absolutt måloppnåelse – eller tilpasset?
”Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse….” (Utdannings- og forskningsdepartementet s.1) Nasjonale prøver – eller tilpasset opplæring? Hvem styrer skuta? (”Kompetanse for tilpasset opplæring”. Artikkelsamling. Berg/Nes) Dag Sørmo

14 T P O Verktøykassa kunnskap – om læring, mangfold…. mot og evner
relasjon bevissthet om elevens forutsetninger ferdigheter (lytte og se) struktur oppfølging målsettinger undervisningsstrategier læringsstrategier, arbeidsmåter variasjon bevissthet om virkemidler, utviklingsnivå og handlingsalternativer T P O Dag Sørmo

15 Den kompetente lærer Kjenner elevenes muligheter
Kjenner sine egne grenser har fokus på læringssituasjoner har ro og orden i klasserommet har evne til variasjon har god kunnskap om fagets egenart har gode samarbeidsevner har omsorg for den enkelte har oversikt over helheter Dag Sørmo

16 Elevmedvirkning Fastsatt i opplæringsloven, kap 11
Elevene skal delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av undervisningen Øke motivasjonen Legge til rette for mer selvstendighet Betyr ikke at elevene skal bestemme alene. Dag Sørmo

17 Vygotsky ”…fra samhandling med andre kommer barnets evne til å klare ting på egenhånd” (Imsen) Utfordringen ligger da i å ”utnytte utviklingssonen ved å stimulere barnet til å arbeide aktivt sammen med andre, og å gi hjelp og støtte på barnets vaklende vei mot å klare oppgaven på egenhånd.” (Gunn Imsen, ”Elevens verden”: 159) Altså, fra samhandling med andre kommer barnets evne til å klare ting på egenhånd. Dag Sørmo

18 Refleksjon Drøfting Hva er forskjellen på MEDVIRKNING og MEDBESTEMMELSE? Finn tre eksempler Dag Sørmo

19 St.meld.nr. 30 ( ) ”Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevenes forutsetninger og behov.” En inkluderende opplæring krever at også elever med behov for spesiell tilrettelegging skal tilhøre et inkluderende fellesskap og møte utfordringer tilpasset deres behov og forutsetninger. Dette er en krevende oppgave som gjør det nødvendig med et godt samarbeid med elevenes foresatte, samarbeid og samordning mellom en rekke instanser i grunnopplæringen, samt aktiv bruk av ressurser utenfor skolen” (s. 86). Dag Sørmo

20 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006
Generell del: ”Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre menneskelighet for et samfunn i utvikling” (s. 20) Prinsipper for læring: Gi alle like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og sammen med andre Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter ”Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen” (s. 33) Dag Sørmo

21 Og ingen sto igjen…. St.meld.nr. 16 (2006-2007):
”Utvikle et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet” (i forordet) Stortingsmeldingen er ett av flere tiltak i regjeringens helhetlige satsning mot fattigdom og marginalisering” (s. 9) ”Utdanningssystemet er basert på prinsipper om fellesskap, lik tilgang for alle og muligheter for livslang læring” (s. 9) Dag Sørmo

22 Tilpasset opplæring som inkludering
Å øke fellesskapet slik at alle elever blir medlemmer av en klasse eller gruppe, og slik at de får ta del i det sosiale livet på skolen sammen med alle andre Å øke deltakingen. Ekte deltaking er noe annet enn å være tilskuer. Det forutsetter at en er i stand til å gi et bidrag til det beste for fellesskapet, og at en er i stand til og får lov til å nyte fra det samme fellesskapet, begge deler ut fra den enkeltes forutsetninger Å øke demokratiseringen. Alle stemmer skal bli hørt. Alle elever og deres foresatte skal ha mulighet til å få uttale seg og påvirke det som gjelder deres interesser i utdanningen. Å øke utbyttet. Alle elever skal ha en opplæring som er til gagn for dem både sosialt og faglig. (iflg. Bacmann og Haug 2005) Dag Sørmo

23 Tilpasset opplæring Formålet med opplæringen i grunnskole og videregående skole er at den skal ”tilpasses evnene og forutsetingene til den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten” (opplæringsloven § 1-2). ”Alle elever skal få møte oppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og vokse på og som de makter og mestrer”. Dag Sørmo

24 Ulike forståelser av TPO
Smal forståelse Vid forståelse Eleven Tiltak for eleven Orientert om spesial-tilpassede ukeplaner, individuelle opplegg som minner om IOP. Eleven og gruppa Tiltak for eleven + Tiltak i fellesskapet Orientert om hvordan elever kan bidra til å ha fokus på læring Dag Sørmo

25 Refleksjon Hvor er ansvaret?
Hvem har ansvaret for at opplæringen er tilpasset? Hvordan kan en lærer bidra til tilpasset opplæring? Hvordan kan du avsløre /gjenkjenne opplæring som ikke er tilpasset? Dag Sørmo

26 Hva handler tilpasset opplæring om?
”Tilpasset opplæring handler om å utvikle en skole hvor alle legger til rette for, og bidrar til, at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap”. (Roald Jensen) Dag Sørmo

27 Hvem har ansvar for tilpasset opplæring?
”Ansvaret for tilpasset opplæring må plasseres på skolen, og ikke på den enkelte lærer. Det er et kollektivt anliggende som medfører at ingen aktører kan unnlate å ta ansvar for å utvikle tilpasset opplæring”. (Roald Jensen) Dag Sørmo

28 Kriterier (kjennetegn) på TPO
Alle lærer gjennom læringsaktivitetene Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre livssituasjoner Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle Dag Sørmo

29 Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger
Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kompetanse er å forstå hvordan kunnskaper kan anvendes Dag Sørmo

30 KOGNITIVT H A N D L I G D A N I G Kunnskaper Forståelse Kompetanse
Holdninger Ferdigheter VERDIER Roald Jensen Dag Sørmo

31 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene
Kriterium 1 TPO Alle lærer gjennom læringsaktivitetene Tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter Utnytte og utvikle sine evner Lære å lære Dag Sørmo

32 Elevens opplevelser på kriterium 1
Jeg kan arbeide på en måte som passer meg Jeg lærer noe nytt hver dag Jeg forstår hva lærerne sier og mener Det er god nok arbeidsro når vi arbeider Dag Sørmo

33 Krit. 1 Tilnærming Individuelle planer Læringsstiler
Modulbasert opplæring Mestringsgrupper (nivå) Aldersblanding Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Logg Dag Sørmo

34 Kriterium 2 TPO Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre framtidige livssituasjoner Dag Sørmo

35 Elevenes opplevelser 2 Lærere og medelever legger vekt på det jeg kan fra før Jeg deltar i planlegging av egen læring Jeg forstår hva jeg kan bruke det jeg lærer til Jeg tenker gjennom hvordan jeg har arbeidet og hva jeg har fått til Vi snakker om hvordan vi kan arbeide på en bedre måte for å lære Jeg får til å endre arbeidsmåte, hvis jeg står fast Jeg anstrenger meg for å lære Dag Sørmo

36 Kriterium 3 TPO Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle Dag Sørmo

37 Elevenes opplevelser 3 Når vi samarbeider kan alle bruke det vi kan fra før Jeg husker på at ingen er like, og at alle kan forskjellige ting De andre hjelper meg å lære Jeg hjelper andre å lære Jeg gjør det jeg kan for at vi skal ha det bra sammen Vi snakker med hverandre om hva vi har fått til Jeg får ros av de andre når jeg har fått til noe Jeg gir ros til de andre når de får til noe Dag Sørmo

38 Begrunn forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?
Refleksjon Drøfting Begrunn forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning? Utfordring: Hvordan redusere behovet for spesialundervisning? Dag Sørmo

39 Læringsmiljøet Oppgaven Struktur Kultur Gruppestørrelse Forutsetninger
Arbeidsmåter Læreplanen Lærerkompetanse Mål Elevens læring Innhold Verdier Motivasjon Evaluering Fellesskap Gruppesammensetning Ledelse Rammer Samhandling med omgivelsene Roald Jensen Dag Sørmo

40 Hvorfor er det behov kartlegging?
Enkelteleven skal få tilpasset og inkluderende opplæring som skal bygger på: a. Elevens faglige nivå, b. Elevens forutsetninger c. Elevens beste måte å lære på d. Læreren gjør dette i en sosialt og kulturelt inkluderende kontekst KOMMENTERE - SUMMERE OPP MÅLTEST! HVIS TID GJENNOMGÅ ANALYTISK OG GLOBAL LÆRING Dag Sørmo

41 Strategi og metoder Observasjon Samtale og intervju Fokus på læring
Fokus på måloppnåelse Fokus på mestring Dag Sørmo

42 Forklaring, formidling
Læringssløyfe Forklaring, formidling lære nytt, videre progresjon Retting av lekser Elevene drøfter (refleksjon) Arbeid med oppgaver Trening, lekser Oppsummerende refleksjon Roald Jensen Dag Sørmo


Laste ned ppt "TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google