Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teambygging og fasilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teambygging og fasilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teambygging og fasilitering
Geir Halland PLU, NTNU

2 Målsettinger for modulen
- å sette fokus på forutsetninger for effektivt samarbeid og utvikling av team - å presentere aktuelle tema og hensiktsmessige strategier for utøvelse av fasilitator-rollen med henblikk på systematisk teamutvikling

3 Grunnleggende fenomener som er viktig for mennesker
Det er avgjørende for menneskers selvoppfatning og mentale helse: å bli sett og bekreftet å bety noe for andre å ha opplevelsen av å være verdifull Vi kan gi, ta imot, be om, avvise og gi av oss selv i møte med andre.

4 Miljø kjennetegnet av mestring
Felles oppfatninger av kjerneoppgaver Åpenhet rundt feil og vilje til å lære av dem i fellesskap Vedlikehold av kunnskap og kompetanse Anerkjennelse for vel utført arbeid Toleranse for ulikhet og verdsetting av ulike ferdigheter Mennesker som mestrer jobben, klarer å bruke sin kompetanse slik at de blir trygge grensesettere og tydelige samarbeidspartnere (B. Aa. Sørensen, A. Grimsmo)

5 Grunnleggende gruppefunksjoner
Kontroll målrettet oppgaveløsning, handlekraft, autoritet, effektive rutiner Omsorg Ivaretagenhet, sosial åpenhet, relasjoner, fellesskap, kreativitet Opposisjon korreksjoner, konkurranse, provokasjoner, nye vinklinger og kritikk Avhengighet lojalitet, konformitet, aksept og gruppens behov

6 Gruppens robusthet og fleksibilitet
Synergi (sterk felles identitet) - engasjement, empati, samarbeid - gruppens ressurser utnyttes maksimalt Tilbaketrekning (mangler felles identitet) - motløshet, utydelighet, usikkerhet - reservasjon er rådende Dette er indikatorer på endringer i gruppens modenhet En effektiv gruppe er tilpasset den situasjonen og den oppgaven den står overfor

7 Gode team møter individets behov for tillit
Kjennetegnes av mennesker som - verdsetter oss (omsorg) - utfordrer oss (opposisjon) - er tydelig i sine krav til oss (kontroll) - tar sin del av ansvaret (avhengighet) Teammedlemmene fyller flere roller og er sosialt kompetente eller sosialt intelligente

8 Kultur, læring og modenhetsnivå
Reservasjon – omsorg som rådende funksjon (harmoni og gjensidig aksept, lav toleranse for kritikk, lav interaksjon med omverdenen) Lagånd – avhengighet og omsorg (normer og klart lederskap) Produksjon – omsorg, avhengighet og kontroll (tar initiativ, fleksibel, dynamisk, utfordrer etablerte kjøreregler men gjør ting riktig) Nyskaping – omsorg, avhengighet, opposisjon og kontroll (grunnleggende tillit, proaktiv i å endre rammebetingelser, alle behersker alle funksjoner i ”fri flyt”, kreativ, gjør de riktige tingene)

9 Rolletyper I KONTROLL (resultatoppnåelse)
Oppgaveorientering (analytikeren) Styring (skipperen) OMSORG (relasjonsbygging) Ivaretagenhet (bestemoren) Kreativitet (kunstneren) AVHENGIGHET (forpliktelse) Lojalitet (arbeidsmauren) Aksept (”nikkedukken”)

10 Rolletyper II OPPOSISJON (korrektiv) Kritikk (aktor)
Selvhevdelse (verdensmesteren) TILBAKETREKNING (oppløsning) Resignasjon (desertøren) Selvoppofrelse (martyren) SYNERGI (samspill) Engasjement (inspiratoren) Empati (lytteren)

11 Hva styrker effekten av samarbeid?
Åpen og ærlig, takhøyde God kommunikasjon – konstruktiv, lytte, få tilbakemelding, tør å si fra/spørre Felles mål, og klare ansvarsforhold, gode rutiner Sjølinnsikt og å bli kjent med hverandre, gode relasjoner At man er forskjellig Positiv holdning og forståelse for hverandre Kompetanse Tilstrekkelig informasjon Faste møter, og rullerende møteledelse Humor

12 Hva svekker effekten av samarbeid?
De tause – negativ holdning – de som holder seg unna Upålitelig – lite samhold i gruppa Mangel på respekt – utrygghet – usikkerhet Fokus på negative ting Utydelig Mangel på relevant info Ulike mål Møter uten faste planer Dominante personer Dårlig sjølbilde og lite oppbacking Blanding av rotekopper og systematikere


Laste ned ppt "Teambygging og fasilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google