Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kapital og velferd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kapital og velferd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kapital og velferd
Forelesning SOS1005: Terje Andreas Eikemo Sosial kapital og velferd NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside:

2 Hva er sosial kapital? Hva betyr sosial?
Det å være omgjengelig (sosial person) Gjøre hjelpearbeid (sosialt arbeid) Klassekamp (sosialisme) Samfunnsprosesser- og endringer (sosial endring) Læren om det sosiale/samfunnet: sosiologi Hva betyr kapital? Penger Element som bidrar til eller forsterker produktivt arbeid Ressurs Hva betyr sosial kapital? Ressurs man har i kraft av å tilhøre en sosial posisjon James Coleman mente kapitalen kunne være noe sosialt Studerte individuelle relasjoner i familie- og samfunnsstrukturer Sosial kapital utvikles innenfor visse grupperinger gjennom kommunikasjonen i for eksempel skole og familie

3 Robert Putnam Berømt for sin bok Making Democracy Work (1993)
Case: Hvordan sosial kapital påvirket den demokratiske utviklingen i Italia på 1970-tallet Definerte sosial kapital som individers evne og vilje til å inngå i samarbeidende samspill Mente at sosial kapital utvikles innenfor frivillige organisasjonsenheter Det mest sentrale er utviklingen av tillit, men også normer og nettverk spiller en rolle Dersom sosial kapital brukes, forsterkes den Eksempel: spillteori Opptatt av konsensus: hvilke mekanismer styrker verdiintegrasjon, solidaritet og fellesskapsfølelsen

4 Hvorfor stole på hverandre?
Del dere inn 2 og 2 (eller flere). Forsøk å oppnå flest mulig poeng individuelt. Skriv samarbeid og ikke samarbeid på 2 lapper Vis lappene til hverandre og del ut poeng. Spill 5 runder. Deretter sammenligner vi resultatene for alle i forelesningen Hvem fikk flest? Samarbeid (person A) Ikke samarbeid (person A) Samarbeid (person B) A får 3 poeng B får 3 poeng B får 0 poeng A får 5 poeng Ikke samarbeid (person B) B får 5 poeng B får 1 poeng

5 Pierre Bourdieu Baserer sin teori om sosial kapital på sine idéer om klasser Har tre dimensjoner av kapital: Økonomisk, kulturell og sosial Den sosiale kapitalen henger sammen med konflikt og makt Sosial kapital kan brukes for å bedre sin sosiale posisjon Sosial kapital blir ressurs i sosiale kamper på den sosiale arena Basert på gjensidig erkjennelse av symbolske forskjeller Sosial kapital blir symbolsk kapital Habitus: Krysning mellom faktisk plass i det sosiale rom og mentale posisjon

6 Bourdieu vs. Putnam Konflikt og maktkamp på sosiale arenaer er fokus
Sosial kapital er privat gode Sosiale nettverk og medlemskap i grupper sentralt Samarbeid og integrasjon er fokus Sosial kapital er et offentlig gode Tillit er mest sentralt

7 Putnam Bourdieu Sosialt nettverk SOSIAL KAPITAL SOSIAL KAPITAL
Putnam Tillit Normer SOSIAL KAPITAL Sosialt nettverk Bourdieu Sosialt nettverk Symbolsk kapital SOSIAL KAPITAL

8 Sosial kapital og velferd
Både Bourdieu og Putnam gir gode rammeverk for forskning på velferd Vi velger ut fra praktisk problem og teoretiske preferanser Tendensen er at Putnam brukes i politiske studier (ofte demokratistudier) Demokrati kan være et mål på velferd Bourdieu er mer naturlig å bruke i studier på individnivå Vi bruker igjen helse som indikator på velferd Helse (som morbiditet og mortalitet) er en sterk indikator på velferd I helseforskning er det vanlig å ta utgangspunkt i Bourdieu Vi deler gjerne sosial kapital inn i sosialt nettverk og sosial støtte i statistiske analyser. I analyser av sosiale nettverk vektlegges kvantiteten av sosiale kontakter: hvor mange venner har man og hvor ofte treffer man dem I analyser av sosial støtte vektlegges kvaliteten av sosiale kontakter: emosjonelle og praktiske sider ved interaksjonen studeres.

9 Kvantitativ forskning
Sosial kapital i helseforskningen ”Lett” å måle: Kvantitativ forskning best egnet ”Vanskelig” å måle: Kvalitativ forskning best egnet SOSIAL KAPITAL I HELSEFORSKNING SOSIALT NETTVERK Antall kontakter Frekvens av kontakter SOSIAL STØTTE Emosjonell Praktisk Negativ interaksjon HELSEINDIKATORER Morbiditet -Subjektiv indikator -Kroniske lidelser -Generell helse Mortalitet -Objektiv indikator -Levealder

10 Tekniske betraktninger på sammenhengen mellom sosial kapital og helse
Direkteeffektteorien Indikerer at vi har en enveiseffekt, hvor andre faktorer ikke spiller inn Indirekte effekt Effekten av sosial kapital kan virke gjennom andre andre faktorer, som for eksempel sosial klasse, utdanning eller inntekt Vekselvirkning Vi kan ha en gjensidig effekt mellom sosial kapital og helse Spuriøs effekt Vi kan ha en statistisk sammenheng av ikke-kausal art mellom helse og sosial kapital som skyldes at de begge blir påvirket av bakenforliggende variabler, som for eksempel inntekt, sosial klasse eller utdanning Samspillseffekt Indikerer at styrken på sammenhengen mellom helse og sosial kapital er forskjellig innenfor andre grupper (innenfor ulike sosiale klasser, utdanningsnivå eller inntektsgrupper).

11 Sosial kapital og helse
Sosial isolasjon og dårlig helse er nært beslektet Sammenhengene mellom dårlig generell helse og sosial isolasjon (social network) i Europa er sterkest i kontinentale velferdsland Sammenhengene mellom kroniske lidelser og sosial isolasjon (social network) i Europa er sterkest i nordiske velferdsland Sammenhengene mellom dårlig generell helse og manglende sosial støtte (social support) i Europa er sterkest i liberale velferdsland Sammenhengene mellom kroniske lidelser og manglende sosial støtte (social support) er sterkest i tidligere kommunistland

12 Mulige forklaringer Kontakt mellom mennesker oppmuntrer mennesket til å engasjere seg i forebyggende helsearbeid Menneskelige kontakter fungerer som ressurser for å hanskes med diverse aspekter av dagliglivet Stort kontaktnett gjør at en mestrer og kontrollerer sine omgivelser Sosial, kulturell og geografisk mobilitet medfører at mennesker kommer i marginalitetsposisjoner

13 Konklusjon For å finne sammenhenger mellom sosial kapital og velferd må først begge begreper defineres Sosial kapital som teoretisk og statistisk størrelse: Teoretisk: Putnam og Bourdieu Statistisk: Social network og social support Bourdieu: Ser på individets maktspill Sosial kapital et privat gode Putnam: Ser på samfunnsmessig samarbeid Sosial kapital er et offentlig gode


Laste ned ppt "Sosial kapital og velferd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google