Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUS forum 30.11.10 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Helge Marheim – Telenor Nordic IS Kristin H Fleisje – Telenor Nordic Mobile Torodd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUS forum 30.11.10 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Helge Marheim – Telenor Nordic IS Kristin H Fleisje – Telenor Nordic Mobile Torodd."— Utskrift av presentasjonen:

1 PUS forum Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Helge Marheim – Telenor Nordic IS Kristin H Fleisje – Telenor Nordic Mobile Torodd Olsen – Telenor R&I Rolv R Hauge – Telenor Norge Ole Christian Målbakken – Telenor Norge 4/4/2017

2 Hensikten for Telenor Hensikten med å delta i PUS-programmet var for Telenor å få implementert en kultur der risikostyring er en like naturlig del av prosjektkulturen som tid, kost og kvalitet. Dette gjelder prosjektet, styringsgruppe, investeringsbeslutning, prioritering og gevinstoppfølging. Med dette som utgangspunkt ble mandat for PUS i Telenor utarbeidet. Med risikostyring mener vi å maksimalisere sannsynligheten og konsekvensene av positive hendelser og minimalisere sannsynligheten og konsekvensene av negative hendelser – risikostyring som gevinst 4/4/2017

3 Innsats og organisering
I Telenor ble arbeidet organisert i et tverrorganisatorisk delprosjekt som fulgte opp usikkerhetsrelaterte aktiviteter i hele organisasjonen og søkte å forsterke og trekke synergier av disse aktivitetene med henblikk på å nå hensikten. Med i delprosjektet var Helge Marheim, Torodd Olsen, Rolv Hauge og Kittil Skogen (PL). I tillegg medvirket i deler av perioden Erik Wisløff, Kristin Fleisje og Ole Christian Målbakken Telenor ga tilsagn om å støtte prosjektet med kr pr år i tillegg til en egeninnsats på kr 1.8 mill (egne timer) 4/4/2017

4 Mandat PUS i Telenor Risikostyring ”ut av skapet” – del av vår prosjektkultur Ta tak i både negativ (trusler) og positiv (muligheter) risiko Tre nivåer: Risikostyring i prosjekter Forretningsmessig risiko Porteføljemessig risikostyring Leveranser: Studie av usikkerhet (1.5.07) Forslag til ny eller forbedret prosess og metodikk for risikostyring Utprøving/pilotering/forbedring av prosess og metodikk Avrapportering og konklusjoner Plan for videre implementering av en ”risikokultur” – prosess og metodikk 4/4/2017

5 Leveranser i PUS i Telenor
Metodikk og verktøy Modenhetsanalyse - etablere "as is"/ status i organisasjonen ved oppstart av PUS samt et målbilde. Praktisk "tidlig varslings konsept - (Masteroppgave) – Helsesjekk Innføring av en definert metode for risikostyring i prosjekt Fokus på prosjekteierens rolle i risikostyringen (ref. - fra et eierperspektiv) Kvalitetssikring av Telenors opplæringprogram på Risiko / Eierstyring Bruk av porteføljestyringsverktøyet Artemis A7 i oppfølgingen av risiko i prosjektporteføljen 4/4/2017

6 Leveranser i PUS i Telenor
Kultur og tankesett Etableringen av PUS prosjektet i Telenor skapte en arena og et diskusjonsforum for risikostyring i Telenor med deltagere fra ulike miljøer og med fokus på ulike områder.  Vi ble raskt klar over at Telenor har mange kompetente miljøer som jobber med Risikostyring i prosjekter, forretningsmessig usikkerhet, operasjonell usikkerhet - og benyttet ulike begreper på dette som prosjektrisiko, restrisiko, driftsrisiko, konsekvensrisiko, omdømmerisiko osv…  En av utfordringene våre er å se dette som en helhet og å gjøre det forståelig for hele organisasjonen som naturlige begreper. Prosjektarbeid og forretningsdrift er risikofylt. Det er derfor ikke noe kun fagmiljøene må ha et forhold til 4/4/2017

7 du kan risikere å vinne du kan risikere å tape

8 Kultur og tankesett (forts.)
Andre utfordringer En annen utfordring er hvorvidt vi skal ha Risikostyring som en kjernekompetanse i Telenor eller om vi skal leie inn ressurser og bruke eksterne konsepter.  Hvordan kan vi få fortsatt fokus på risikostyringen - ikke bare i prosjektperioden, men i et livsløpsperspektiv? Hvordan kan vi videreutvikle vår porteføljestyrings-prosess og porteføljeverktøyet A7 til å få enda bedre grep på risikoen knyttet til våre investeringer? 4/4/2017

9 Videre PUS prosjektet avsluttes høsten 2010 og det har hjulpet oss til å sette fokus på disse områdene. Arbeidet med disse spørsmålene vil imidlertid fortsette og vi har derfor etablert et risikoforum med dette formålet. Vår deltagelse i PUS gjorde at vi fikk hjelp av akademia og deltagende selskaper til å få kvalitetssikret vår eksisterende metodikk og prosess for risikostyring ,fikk innspill til forbedringer og innspill til hvordan vi best kan ”spre” denne kulturen i resten av organisasjonen. 4/4/2017

10 The end - takk for oppmerksomheten!
If people begin with certainties they will end with doubts But if they are content to begin with doubts, they shall end in certainty (Francis Bacon)

11 Definisjoner PROSJEKTMESSIG RISIKO: Er den risiko som knytter seg til oppnåelse av prosjektets resultatmål (tid , kost og kvalitet/leveranse) oppside/nedside, risiko mht på resultatmål dvs tid, kost og kvalitet. Hovedsakelig prosjektleders ansvar. FORRETNINGSMESSIG RISIKO: Er den risiko som knytter seg til effektmål oppside/nedside, risiko mht oppnåelse av effektmål – må ha kontroll på endring av nytteverdi/effektmål fra beslutning om gjennomføring ,gjennom prosjektperiode og etter B5- dette for å kunne endre resultatmål, få større trygghet for at resultatmålet er riktig eller eventuelt stoppe prosjektet. Hovedsakelig SG/PE ansvar Eksempel 1: Forsvarets fort (leveranse vs nytte) Eksempel 2: 3Ms gule lapper (lim som ikke ”fungerte”) 4/4/2017

12 Definisjoner PORTEFØLJEMESSIG RISIKO: Er usikkerhet som knytter seg til gjennomføringen av selskapets strategi. oppside/nedside: balanse i porteføljen høy/lav risiko (etablert ønsket profil), kontroll på avhengigheter. Eksempel: Strategi 20 % av selskapets inntekter skal komme fra nye produkter om 3 år. Har vi en slik prosjektportefølje som vil kunne realisere dette målet? Må vi satse på prosjekter med en høyere risikoprofil for å nå dette målet.? Risiko knyttet til avhengighet mellom prosjekter f.eks kannibalisering, ressurskonkurranse… VIKTIG: Samspill mellom disse områdene/ Kultur/ Roller 4/4/2017

13 Sammenheng finansiell-, operasjonell- og prosjektgjennomføringsrisiko


Laste ned ppt "PUS forum 30.11.10 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Helge Marheim – Telenor Nordic IS Kristin H Fleisje – Telenor Nordic Mobile Torodd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google