Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kl – 1615 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kl – 1615 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kl. 1230 – 1615 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO
BV: [PH:170] Kl – 1615 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO Del II: Tur-retur mellom kultur, organisasjonskultur og kulturmiks Organisasjon. Organisasjonskultur. Kulturmiks. Forrige gang: Konflikter og kommunikasjon gjennom identiteter og stiler. Denne gangen: Kulturbegrepet i organisasjonslivet.

2 Organisasjon og ystemteori
Araki Organisasjon og ystemteori Araki, HiO

3 Omgivelsene Selvaktelse Er-identitet 3_Tankesystem Hvordan OATAVA?
Styringsansvar Kunnskaper, teorier og tanker Medarbeideransvar Ansvar for effek. og kvalitet 3_Tankesystem Ansvar for endring Hvordan OATAVA? 4_Ansvarssystem Brslutningsprosess Kommunikasjonsprosess Produksjonsprosess Innovasjonsproses 6_Atferdsystem 5_Virksomhet Tenk ansvar og virksom atferd LEAD gjennom innsikt og kulturmiks Viktig med ferie og fritid LEAD, men husk å sikre kunnskaper om DEUTER: Med selvhevdelse mener jeg Selvaktelse Differensiert etterspørsel O Utvikling av tilbud L Eiendom av ressurser M E ( ) 1_Organisasjonssystem: Hva og Hvor I D Omgivelsene 2_Aktørsystem: Hvem O R O Hvordan Oatava? 3

4 Organisasjon: Aktører, ansvar og prosesser.
Araki Organisasjon: Aktører, ansvar og prosesser. Beslutningsprosess [Styringsansvar], Kommunikasprosess [Medarbeideransvar] Produksjonsprosess [Ansvar for effektivitet og kvalitet] Innovasjonsprosessene.[Ansvar for endringer] Lederskap Overordnede planer & Systemer Medarbeiderskap Engasjement & økonomi Input & ettersørsel Daglig organisering & sthyring Outcome & aksept Ressursutvikling & profilering v tilbud Output & arbeidsmestring Araki, HiO

5 Organisasjon: Struktur og kultur
Araki Organisasjon: Struktur og kultur En organisasjon defineres ofte som ”et bevist, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker.” • Bevissthet: gjelder våre grunnleggende antagelser om hvordan den menneskelige natur er når det gjelder: holdninger, verdier, reaksjonsmønster, livssyn og menneskesyn … • Målstyring: Visjon, hovedmål, delmål, resultatmål og effektsmål [kalles også målsettingsprosesser] • Samarbeid: Hva krever samarbeidet, og hva baseres det på? • Det er mange typer organisasjoner… Felles for dem er: MOR. Araki, HiO Araki, HiO

6 Planer & systemer Formelle stiftelsesdokumenter som grunderidé og statutter Lov og avtaleverk: hovedavtale, tariffavtaler, særavtaler Overordnede plan- og styringsdokumenter: "politiske signaler", prinsipper, vedtak i styrer, budsjetter, årsverk osv. Strategiske planer (4 år): scenarier, satsingsområder. Innkjøpspolitikk IKT-strategier Mediapolitikk Personalpolitikk: opplærings-, utviklings- og karriereplaner Organisasjonskart og stillingsinstrukser m.m. Rolle og instansplan Rutinebeskrivelser og prosedyrer Plan for kvalitetsutvikling: normer og standarder Budsjetter (1 år) og forpliktende ressursrammer Handlingsplaner Kriterier og metoder for planlegging, styring og evaluering.

7 Tilblivelse av organisasjonskultur og beslektede begreper
Araki Del III Tilblivelse av organisasjonskultur og beslektede begreper Bang m. fl. Araki, HiO

8 Hvor ligger organisasjonskulturens røtter og drivkrefter?
Araki Hvor ligger organisasjonskulturens røtter og drivkrefter? I Kulturelle uttrykk og manifestasjoner (artefakter) Handlinger/atferd Uttrykte følelser Rutiner, prosedyrer, seremonier Historier, myter, legender Språk, sjargong, humor Objekter og ting Rekrutterings-, belønnings og karrieresystemer Fysisk struktur og arkitektur II Uttrykte verdier og normer Uttalte verdier Uttalte normer [regler for atferd] - Andre uttalte antakelser III Grunnleggende antakelser [ubevisste] Underliggende kulturelle temaer Observerbare kulturelle uttrykk og kulturelle grunnleggende antagelser (samsvar med virkelighet) Uttrykt norm versus faktisk norm Grunnleggende antakelser opererer på det ubevisste plan (se Fischer & Sortland, s. 120 ff.) Araki, HiO

9 Hva består organisasjonskultur av?
Araki Hva består organisasjonskultur av? Forholdet mellom kulturuttrykk, kulturinnhold og kulturtema (Bang, 1995: 71: omstrukturert Araki, HiO

10 Definisjon etter definisjon 1960–1999
… et sett av felles oppfatninger om hvordan handling er organisert…og som får uttrykk i gruppens spesielle språk (Becker and Geer 1960) ...er måten vi gjør ting på her hos oss (Deal og Kennedy, 1982) ...er de virkelighetsoppfatninger, verdier og normer som råder innenfor en gitt gruppe (Carlson, 1984) ... representerer mentale modeller av og for handling (Hansen-Bauer, 1984; Geertz, 1973) …et kunnskapssystem, eller standarder for å oppfatte, tro, evaluere og handle … som tjener til å relatere menneskelige samfunn til sine omgivelser (Allaire and Firsirotu 1984). … Et mønster av grunnleggende antakelser - skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon - og som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir sett på som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene. (Schein 1987) ...er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene (Bang, 1988) …summen av alle de delte, tatt-for-gitte antakelser som en gruppe har lært gjennom sin historie (Schein 1999) Araki, HiO

11 Normer, verdier og virkelighetsoppfatning
Araki Normer, verdier og virkelighetsoppfatning Virkeligskoppfatning: Identifisering med ”kulturbærere” og internalisering av kulturen Normer: Du skal ikke være uenig med sjefen. Du bør ikke fortelle normene til andre. ”normer er påbud eller regler som peker ut rett handlinger innafor et avgrensa område for fremme og verne om verdier” (Aadeland 1991). Verdier: Økonomi. Trygghet. Trivsel. Respekt osv. [Maslow] ”…stabile ideal og prioriteringer som kjem til utrykk gjennom reflekterte verbale fråsegner og/eller gjennom handlingsmønstere” (Aadeland 1976). Grunnleggende antakelser (dannes gjennom handling). Ifølge Schein (1995) er grunnleggende antagelser lærte responser eller løsninger på en gruppes overlevelsesproblemer i sin eksterne omgivelser og på dens interne integrasjonsproblemer. De blir etter hvert tatt for gitt fordi de stadig brukes til å løse gruppens problemer, og fordi de virker. Araki, HiO Araki, HiO

12 En stor organisasjonskultur eller mange små subkulturer?
Araki En stor organisasjonskultur eller mange små subkulturer? Integrasjonsperspektivet: organisasjonen er en enkelt kultur Differensieringsperspektivet: motstridende subkulturene i en organisasjon. Subkultur: er en deldkultur eller en undergruppe som eksisterer innenfor organisasjonen. Subkulturer dannes gjennom: hyppig og nær kontakt, felles delte erfaringer og felles personlige karakteristika (Trice & Beier.). Se også Bang: Kulturmiks: På individ- og gruppenivå Araki, HiO


Laste ned ppt "Kl – 1615 Kulturdialog & Kulturanalyse Magid Al-Araki - HiO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google