Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Presentasjon av Forstudien Bla med PageDown/PageUp eller museklikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Presentasjon av Forstudien Bla med PageDown/PageUp eller museklikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Presentasjon av Forstudien Bla med PageDown/PageUp eller museklikk

2 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet ”Bestillingen”

3 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Fornyelsesprosjektets 5 faser ForstudieForprosjektHovedprosjekt Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Behov, idè forankring Evaluering Drift 1 342 5

4 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Hensikt med Forstudien Bidra til å avklare og sette fokus for fornyelsesprosjektet – hvilke områder det blir viktig å jobbe med for å nå målene som er satt for totalprosjektet.

5 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Konkrete arbeidsmål i forstudien · SWOT-analyser · Kvalitetssikring av den økonomiske situasjonen i kommunen for å konkretisere et økonomisk omstillingsbehov · Klargjøring og konkretisering av målene for fornyingsprosessen · Vurdering av andre prosjekter som er i gang · Forankring, informasjon og mobilisering i fornyingsarbeidet · Sluttrapport som gir grunnlag for valg av forbedringsområder som skal underlegges en nærmere forprosjektering · Vurdere om noen forbedringsområder/-tiltak kan gjennomføres som strakstiltak direkte i linjeorganisasjonen uten videre planlegging · Levere rammer og problemstillinger til arbeidet med Strategi- og økonomiplan 2002-2005

6 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Perspektiver i Fornyingsprosjektet SamfunnTjenester Organisa- sjon Økonomi

7 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Samfunnsperspektivet

8 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Behovsprofil 1

9 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Behovsprofil 2

10 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Behovsprofil 3 – ”Levekårsindeks”

11 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Inntekter i forhold til behov

12 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Samfunn Vekstkommunen Kompetansekommunen Gasskommunen Kommunens rolle og bidrag i samfunnsutviklingen – nye modeller for privat-offentlig samarbeid Tiltak: Forstudie/evaluering nærings- og boligutvikling Rullering kommuneplan

13 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tjenester Undervisning Lave utgifter pr. elev ”Normal” skolestruktur Lave utgifter pr. førskolebarn Stort innslag private barnehager Strukturgevinster bør forbli i sektoren ? Tiltak: Skolestukturplan/Skolepolitisk handlingsplan

14 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tjenester Helse/sosial Lave utgifter til helse, barnevern og omsorg – høye innenfor sosialområdet Produktivitet i hjemmetjenestene – brukere pr. årsverk ? Ikke oppdatert strategisk planverk tilpasset framtidige økonomiske rammer Tiltak: Helse/sosialplan Kjøkkendrifta Sosialtjenesten

15 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tjenester – Landbruk, Miljø, Kultur Viktig å videreutvikle kulturområdet Nye utfordringer – og muligheter – på miljøområdet (les: gass) Landbruk i omstilling Tiltak: Kulturstrategier – kommunens rolle

16 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tjenester Kommunalteknikk Mye ”sjølkost”-tjenester – liten effekt på budsjettbalansen Hvordan skape incitamenter for effektivisering av sjølkostvirksomheten ? Forvaltning, drift og vedlikehold av egen bygningsmasse – utfordring ! Hva bør skje med egenregivirksomheten ? Tiltak: Boligforvaltningen Gjennomføre felles bygg-/eiendomsforvaltning Bestiller/utfører-modell

17 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Organisasjon 1 Inn- byggernes behov Effekt av tjenestene Tjenester Organ- isering Prosesser Innsats- faktorer Penger

18 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Organisasjon 2 1 Leder- skap 9 Resul- tater 5 Pros- esser 3 Personalledelse 2 Mål og strategi 4 Ressurser 7 Medarbeider- tilfredshet 6 Bruker tilfredshet 8 Samfunns- utvikling

19 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet OU `98 MålResultat Avbyråkratisering – flatere struktur ? Desentralisering – utnytte IT Desentralisering - TJA Ja, intra/internett Utnytte kompetansen? Møte samfunnets utfordringer framover ? Takle utfordringer på ressurs- siden Noe innenfor støttefunksjonen og færre/endringer i etatene Like og beslektede oppgaver legges i samme enhet Ja, felles støtteavdelinger Ja, bygg/eiendom

20 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tiltak Organisasjon Strukturgjennomgang – resultatenheter Styringssystem inkl. bruk av serviceerklæringer og lederavtaler IKT-strategi Lederskole Politisk styringsstruktur

21 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tradisjonell kommunal organisering

22 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Skole Barne- hage Kultur Sosial Omsorg Service- torg Helse Ekstern IKS KF AS StabsfunksjonerStøttefunksjoner Kommuneledelsen Ny kommunal organisering ?

23 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tilbakeblikk på kommuneøkonomien 450 mill. i gjeld 116 % økning i kapitalutgiftene 1996-99

24 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Økonomisk omstillingsbehov

25 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Økonomisk omstillingsplan

26 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Tiltak Økonomi Økonomiplan 2002-2005 -Konsekvensjustert økonomiplan -Økonomisk omstillingsplan -Utkast til økonomiplan 2002-2005 (samtidig med samlerapport for forprosjektfasen for fornyelsesprosjektet) -Annet -Merverdiavgiftsgjennomgang -Grunnlag for avgifter og betalingssatser

27 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Mål dvs. resultatene 2002 Samfunn -0,5 % befolkningsvekst -80 % fornøyd næringsliv Tjenester -80 % dekket av serviceerklæringer Organisasjon -Resultatenheter -Informasjonen – 80 % fornøyd -Støttefunksjonene – 80 % fornøyd -Felles ledelsesplattform Økonomi -Akk. underskudd borte i 2003 -3 % netto driftsresultat f.o.m. 2005

28 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Organisering forprosjekt

29 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Framdrift 2001 Avslutte forstudie Planlegge forprosjekt Forprosjekter Samfunn (1) Tjenester (7) Organisasjon (5) Økonomi Kons.just. Øk-plan Øk. omstillingsplan Økplan 2002-2005 Samlerapport Høring/informasjon Beslutning Jan JuliDes

30 Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Kritiske suksessfaktorer Hva må vi lykkes med for å få til dette ? -Ressurser -Riktig bemanning av prosjektene -Lojalitet til oppdraget -Nødvendige beslutninger -God prosjektstyring Hva kan gå galt ? -For dårlig beslutningsgrunnlag -Ytterligere forverring av rammevilkår -Manglende beslutninger -Folk reserverer seg -Særinteresser får dominere over helhetsperspektivet


Laste ned ppt "Levanger kommune Fornyelsesprosjektet Presentasjon av Forstudien Bla med PageDown/PageUp eller museklikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google