Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDET MED 1. TERTIALRAPPORT 2011 Orientering i formannskapet 10. mai 2011 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDET MED 1. TERTIALRAPPORT 2011 Orientering i formannskapet 10. mai 2011 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDET MED 1. TERTIALRAPPORT 2011 Orientering i formannskapet 10. mai 2011 1

2 Status i tilpasningsarbeidet Vurdere status pr. 1. tertial 2011 Grundigere vurdering/oppfølging i 2. tertial 2011 -12 måneders virkningstid for 2010-tiltakene, og -6 måneders virkningstid for nye tiltak i 2011 -> Vurdere behov for eventuelle budsjettjusteringer

3 Driftsbudsjettet Hovedbudskap: Budsjettrammene for 2011 skal overholdes -> Ingen omfattende revidering av driftsbudsjettet Programområdene – status og tiltak Status mål i økonomiplan 2011-2014 Kun helt nødvendige budsjettjusteringer Sentrale forutsetninger Skatt og rammetilskudd vurderes i fht. RNB 2011 Øvrige sentrale inntekter (integreringstilskudd, mva-komp. mv.) Lønnsoppgjøret 2011 -Årets oppgjør innebærer økt lønnsvekst fra 3,25 til 4,25% -Merkostnader for Drammen bykasse 17-18 mill. kr Finansbudsjettet - status Rentesikring – vurdere økt rentebindingsgrad Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2010

4 Skatteinngangen pr. april 2011

5 Investeringsbudsjettet Statusrapportering investeringsbudsjettene Ubrukte bevilgninger/merforbruk i 2010 o Må bevilges på nytt i 2011, jfr. presiseringer fra KRD Behov for justeringer i investeringsbudsjettet Risikoanalyse/intern kontroll av større investeringsprosjekter

6 Eierstyring Mål og resultater for kommunale foretak Økonomisk status mv. for kommunale foretak Aksjeselskaper mv.

7 Oppdatering av gjeldende økonomiplan RNB 2011/Kommuneprp. 2012 Økonomiske analyser i et ti-årsperspektiv: o Demografisk utvikling o Investeringsbehov o Driftsbehov o Sentrale inntekter (skatt, rammetilskudd mv.) o Gjeldsbetjeningsevne

8 Spesialtema: ”Bolig-pakke 2011” Utfordringer: Skaffe tilstrekkelig antall boliger Gjennomstrømming i kommunale leiligheter Vurderer: Disponering av ”eldre-milliarden” – kjøp av boenhter Økt investeringsramme Drammen Eiendom KF (kjøp av boliger) Bruk av startlån - justeringer

9 Oppfølging av politiske vedtak 1 44444 Fra økonomiplan 2011-2014- fellesforslaget: Bystyret ber Rådmannen om en evaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Drammen. Evalueringen skal omfatte tiltak iverksatt av kommunen og frivillige organisasjoner (med støtte fra kommunen). Evalueringen med forslag til prioriterte tiltak fremlegges i 1. tertial rapport. Bystyret ber om at sak om støtte til habilitering for barn med spesielle behov, hvor foreldrene ønsker å beholde barnet hjemme legges frem for politisk behandling. Det gis 50 % rabatt på byggesaksgebyr for søknad om bygging av passivhus som blir bygget. Plan for reduksjon av stasjonær energi skal foreligge til 1. tertialrapport 2011. Planen skal gi grunnlag for å avklare hvordan kommunen kan stimulere til utskifting av fyrkjeler bla gjennom en konkret intencivordning.

10 Oppfølging av politiske vedtak 2 Fra økonomiplan 2011-2014- fellesforslaget: Bystyret ber om egen sak om muligheter og vilkår for at det frivillige kulturlivet, herunder idretten kan ta i bruk skolene som lokaler for sin aktivitet. Bystyret ber Rådmannen inngå avtale med Drammen kirkelige fellesråd om utbetaling av kommunale bidrag på 2,0 mill. kr. til nytt orgel i Konnerud kirke i løpet av 1. halvår 2013. Åspaviljongen forutsettes åpnet 1. april. Trengs det ytterligere midler til restaurering forutsettes Bystyret trukket inn i samsvar med vanlig praksis. Bystyret ber Rådmannen i arbeidet med utviklingsprogram helse- sosial og pleie og omsorg å vurdere muligheter og betingelser for frivillige organisasjoners bidrag innenfor de virksomheter programmet gjelder (inkl. Fontenehuset)

11 Oppfølging av politiske vedtak 3 Fra økonomiplan 2011-2014- fellesforslaget: Bystyret ber Rådmannen om i 1. tertial 2011 legge frem et konkret forslag til hvordan vi kan gjøre sentrum mer tilgjengelig for befolkningen på vinterstid, spesielt med tanke på brøyting av fortauer. Bystyret ber om at status vedrørende rehabilitering /vedlikehold av infrastruktur, parkanlegg og idrettsanlegg rapporteres i 1. tertial hvert år. Bystyret ber om sak hvor man i samarbeid med skolene og foreldreutvalgene identifiserer situasjonen og kartlegger kritiske strekninger/punkter. Det er viktig at det kommuniseres med Fylkeskommunen som også er veieier for enkelte skoleveier. For å tilrettelegge for bedre treningsforhold for aktive og mosjonister på Bragernessiden skal utvalgte skiløype-traséer tråkkes i tilstrekkelig bredde for skøyting. Kommunen og berørte klubber finner egnet trase i samarbeid.

12 Oppfølging av politiske vedtak 4 Øvrige saker: BYS 104/10 Innløsning leiligheter i sameiet Smithestrømveien 1 Bystyret gir rådmannen fullmakt til å innløse de berørte leilighetene i sameiet Smithestrømveien 1 i samråd med eierne, og etter de prinsipper som er skissert i saken. Innløsningssummene bevilges i tilknytning til behandlingen av tertialrapport/økonomiplan. BYS 8/11 Forvaltningsrevisjonsrapporter – gjennomgang av hjemmetjenesten BYS 9/11 Forvaltningsrevisjonsrapport – investeringsprosjekt Danvik skole Bystyret slutter seg til de generelle anbefalingene som Kommunerevisjonen har gitt i rapporten, og ber om en sak til bystyret som redegjør for hvilke rutiner Drammen kommune skal legge til grunn for risikovurdering og internkontroll av store investeringsprosjekter.

13 Oppfølging av politiske vedtak 5 Øvrige saker: BYS 10/11 Forvaltningsrevisjonsrapport – gjennomgang av barnevernet BYS 11/11 Forvaltningsrevisjonsrapport – utbyggingen av Bragernes Strand BYS 14/11 Fjell 2020 -Finansiering av flerbrukshall med to aktivitetsflater ved Galterud skole -Finansiering av arkitektkonkurranse BYS 21/11 Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager -Evalueres i 1. tertialrapport 2011

14 Framdriftsplan


Laste ned ppt "ARBEIDET MED 1. TERTIALRAPPORT 2011 Orientering i formannskapet 10. mai 2011 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google