Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseplan for barnehagene i Bydel Gamle Oslo 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseplan for barnehagene i Bydel Gamle Oslo 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseplan for barnehagene i Bydel Gamle Oslo 2014

2 Innledning Kompetanseheving er en av strategiene for å nå hovedmålet om at barnehagene skal gi et godt kvalitativt tilbud. Å satse på faglig utvikling for alle ansatte sikrer en lærende organisasjon og er viktig for å rekruttere og beholde førskolelærere. Planen tar utgangspunkt i bydelens satsingsområder for språkutvikling og foreldresamarbeid, føringer fra Fylkesmannen i forhold til kompetansemidler, tiltak i Oslobarnehagen og resultater i brukerundersøkelse. Denne kompetanseplanen skal gi en oversikt over hvordan Bydel Gamle Oslo jobber med kompetansehevingstiltak. Planen er utarbeidet av kompetanseutvalget som består av enhetsledere, fagkonsulenter og spesialkonsulent TBU.

3 Bydelens satsingsområder
Samarbeid hjem og barnehage Personalet har ansvar for å utvikle samarbeidet med foreldrene, gi dem nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens innhold og invitere til reell medvirkning. På bakgrunn av brukerundersøkelsen og ønske om økt foreldreinvolvering satser bydelen i 2014 på innføring av hjemmebesøk i familien før barnet begynner i barnehagen og på å utvikle foreldresamtalen. Det er ønskelig at foreldrene brukes som ressurs i barnehagene. Bydelen har som målsetting å utdanne flere ICDP-veiledere og gjennomføre en innføring i metoden for noen barnehager i 2014. I møte med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har barnehagen et spesielt ansvar for at foreldrene har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen. Å møte foreldre fra ulike kulturer, både innen det norske samfunnet og fra andre land, krever respekt, lydhørhet og innsikt. Barnehagene deltar i kursrekken; Arbeid med familier med flyktninge- og innvandrerbakgrunn i regi av RVTS (2013 og 2014).

4 Språkmiljø og språkutvikling
Alle bydelens barnehager har fokus på språk og språkutvikling på bakgrunn av høy andel av minoritetsspråklige barn og målsetting sentralt om at barn lærer norsk før skolestart. Standard for kartlegging av språkmiljø ble implementert i 2013. I 2014 gjennomfører Oslobarnehagen etterutdanning i barns språkutvikling, språkarbeid og kartleggingsverktøyet TRAS. Det skal styrke barnehagens språkmiljø gjennom kurs, gruppearbeid og utviklingsarbeid i barnehagen. Etterutdanningen tilbys i Oslo i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm) og Statped. Tilbudet gis til teamledere, ressurspersoner i bydelen og pedagogiske ledere. Bydelen gjennomfører samme type opplæring for assistenter. Det opprettes språknettverk i bydelen og sentralt for Oslo. Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling implementeres. 8-10 barnehager deltar i forskningsprosjektet «PreComp» i regi av Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO og får opplæring og veiledning i metode for gjennomføring (språklæring og tekstforståelse i barnehagen).

5 Tidlig innsats - utsatte barn og unge
Bydelen har vedtatt felles strategier for å ivareta utsatte barn og unge (barne- og ungdomsplan for bydelen). Strategiene er tidlig identifisering og forebygging, styrking av kompetansen hos ansatte samt videreutvikling av det tverrfaglige samarbeidet. Oslostandard for samarbeidsavtale mellom barnehager og barnevern ble implementert i I 2014 satses det i denne sammenheng på opplæring i Kvello-modellen (målrettet tidlig innsats i barnehagen) for barnehagenes teamledere og pedagogiske ledere. Det er ønske om et utvidet samarbeid med helsestasjonene

6 Prosjektarbeid i barnehagene
6 kommunale og private barnehager i bydelen deltar i utviklingsprosjektet ForUndringspakken ( ) i regi av Rikskonsertene. Prosjektet skal fremme gode kunstopplevelser for små barn og sikre utviklingen av musikkformidling av høy kvalitet for barn i barnehagen. Høgskolen i Oslo og Akershus deltar med forskning i prosjektet. Bydelen tilbyr barnehagene kompetansemidler til å kunne utvide arbeidet med prosjektet.

7 Fylkesmannens prioriterte områder for kompetanseutvikling 2014
Fylkesmannen prioriterer følgende områder på bakgrunn departementets strategi for kompetanse og rekruttering ; Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategiens mål Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehage Tematiske satsingsområder Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn (herunder også de flerspråklige) Barn med særskilte behov

8 Fylkesmannens prioriterte områder for kompetanseutvikling 2014
Fylkesmannen prioriterer følgende områder på bakgrunn departementets strategi for kompetanse og rekruttering ; Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategiens mål Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehage Tematiske satsingsområder Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn (herunder også de flerspråklige) Barn med særskilte behov

9 Veiledning – fagforum - nettverk
Beskrivelse av tiltak Nyutdannede førskolelærere Alle nyutdannede førskolelærere deltar månedlig på gruppeveiledning det første året. Gruppeveiledningen er i regi av fagkonsulentene, og er obligatorisk. I tillegg til å følge gruppeveiledningen får de nyansatte systematisk oppfølging av sin teamleder. Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet Pedagogiske ledere uten godkjent førskolelærerutdanning deltar på gruppeveiledning. I løpet av året gjennomføres det fem samlinger med hver gruppe. Veiledningen er obligatorisk, dersom ikke annet er avklart med teamleder. Unntak kan være at man er under utdanning, og dermed får undervisning på Høyskolen. Pedagogisk leder forum Pedagogisk leder forum er et sted der pedagogiske ledere kan møtes og diskutere fag og ledelse.

10 Språknettverk; i bydelen og sentralt for Oslo
Pedagogisk lederforum for de som arbeider med skolestartere 2 møter i året der hensikten er å utvikle og kvalitetssikre det arbeidet som blir gjort. Forum for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere I løpet av året gjennomføres samlinger med ulike temaer. Språknettverk; i bydelen og sentralt for Oslo Enhetsledernettverk i bydelen Teamledernettverk i bydelen

11 Kurs i bydelen Felles fagdag; januar 2014
Kari Killén, Tema: «Tilknytning og omsorg» Hvordan kan forskning om omsorgssvikt, overgrep og tilknytning legge grunnlaget for forebyggende arbeid tidlig i barnets liv? Sara Lund/Claes Smidt, Tema: «Kvinner, menn og alle vi andre» En underholdende og interaktiv inspirasjonsforelesning om de normer og verdier som styrer våre liv og hindrer oss i å tenke logisk. Norskopplæring trinn 4; Voksenopplæringen Skullerud for 20 ansatte og BKA-kurs i regi av Voksenopplæringen Helsfyr for 20 assistenter RVTS; Arbeid med familier med flyktninge- og innvandrerbakgrunn (2 kursdager) Opplæring i intervjuteknikk/ansettelser, rekrutteringsnettverk Oslo Relasjonsledelse, Spurkeland lederutvikling teamledere, september 2014 Etterutdanning språk; Opplæring i regi av Oslobarnehagen 2014

12 Øvrige tilbud fra fagkonsulentene
Arrangere kurs/ temamøter Personalmøter Observasjon/veiledning i barnehagene Veiledning med enkeltpersoner Kan bistå ved ”vanskelige samtaler” i forhold til utsatte barn

13 Fagkonsulenter i Gamle Oslo
Torgun Allgot Tlf: / Kirsti Apeland Tlf: /


Laste ned ppt "Kompetanseplan for barnehagene i Bydel Gamle Oslo 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google