Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring – lærertetthet i grunnskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring – lærertetthet i grunnskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring – lærertetthet i grunnskolen
I opplæringsloven § 8-2 fastsettes følgende: ”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje være større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.” Denne lovteksten vil fortsatt bestå

2 Høring – lærertetthet i grunnskolen
Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen som skal sikre en minimumsressurs. To modeller: Den ene modellen innebærer en lovfesting av lærertetthet på den enkelte skole Den andre modellen er en lovfesting av en gjennomsnittlig lærertetthet i den enkelte kommune. Kunnskapsdepartementet viser til regjeringens politiske plattform der det bl.a. heter at regjeringen vil ”legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole”.

3 Høring – lærertetthet i grunnskolen
Hver av modellene har tre alternativer: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 1. – 4. trinn 18 elever 16 elever 15 elever 5. – 7. trinn 20 elever 8. – 10. trinn 22 elever 21 elever Departementet ønsker at det først gjennomføres på ungdomstrinnet, deretter på 5. – 7. trinn og til sist på 1. – 4. trinn

4 Gruppestørrelse 2 Gruppestørrelsen er ment å si noe om hvor mange elever som til enhver tid sitter foran en lærer og er basert på opplysninger om elevtimer og lærertimer. Lærertimene består av ordinære undervisningstimer, dvs at timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring ikke er med. Antall elever på trinnet Årstimer elevtimer 8. trinn 166 855 "Elevtimer i ordinær undervisning" – (timetall spesialunderv. + særskilt norsk) "Ordinære undervisningstimer”

5 3 alternativer basert på tall fra 2010 og 2011
8. trinn 9. trinn 10. trinn sum "Riktig" timetall Ant still. 2010 Ant still. 2011 Årstimer 855 856 2 566 Antall elever 737 689 707 2 133 Elevtimer Lærertimer 80 509 82 940 3,71 8,09 Gruppestørrelse 22,66 22,7 22,0 Alt. 2. 86 880 9,71 14,06 21,0 Alt. 3. 91 200 16,30 20,74 20,0

6 Konsekvensdisponering
Gulskogen 8. trinn 9. trinn 10. trinn sum "Riktig" timetall Behov timer Årsverk Årstimer 855 856 2566 Antall elever 48 84 98 230 Elevtimer 41 040 71 820 83 888 Lærertimer 9 082 8 945 -137 -0,21 Gruppestørrelse 21,66 21,7 22,0 Gulskogen skole har på ungdomstrinnet 34 elever som skal ha særskilt norskopplæring, mot 96 på Marienlyst. Til spesialundervisning og særskilt norskopplæring bruker Gulskogen skole dette året 1520 årstimer, dvs 16,5 % av sitt totale undervisningstimetall. Når de resterende undervisningstimene blir delt på alle de 230 elevene, får skolen en gruppestørrelse på 21,6 elever per gruppe. Det er mindre enn normen på 22 elever, og skolen har 0,21 stillinger for mye.

7 Konsekvensdisponering
Marienlyst 2011 8. trinn 9. trinn 10. trinn sum "Riktig" timetall Behov timer Årsverk Årstimer 855 856 2566 Antall elever 166 182 127 475 Elevtimer Lærertimer 14 934 18 470 3 536 5,39 Gruppestørrelse 27,20 27,2 22,0 Marienlyst skole har mottaksgruppe og 96 elever som skal ha særskilt norskopplæring. Til spesialundervisning og særskilt norskopplæring bruker de dette året 7106 årstimer, dvs 32 % av det totale undervisningstimetallet. Når de resterende undervisningstimene blir delt på alle de 475 elevene, får skolen en gruppestørrelse på 27,2 elever per gruppe. For å få en gruppestørrelse på 22 elever per gruppe må skolen tilføres 5,39 stillinger. Midlar til ein slik norm vil bli vurdert i samband med budsjettproposisjonane for det enkelte år. Økonomiske og administrative konsekvensar for kommunesektoren vil bli kartlagt i samband med utgreiinga.


Laste ned ppt "Høring – lærertetthet i grunnskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google