Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONSEKVENSUTREDNINGER AV NYE BYGGEOMRÅDER I SJØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONSEKVENSUTREDNINGER AV NYE BYGGEOMRÅDER I SJØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 KONSEKVENSUTREDNINGER AV NYE BYGGEOMRÅDER I SJØ
Næringsseminar om sjømatnæringen – regional kystsoneplan, Senja videregående skole, Gibostad fredag Audun Sivertsen, plan- og næringssjef i Tranøy kommune

2 Jeg skal si noe om Gode KU er viktig KU er usikre Krav til gode KUer
Vårt ansvar (Planleggernes / Administrasjonens) Kort om metodikken for å vurdere konsekvensene av de enkelte utbyggingsforslagene Innspill til nye utredningstema

3 «Planforslag med konsekvensutredning for tiltak skal beskrive virkninger av tiltaket
for miljø og samfunn»

4 Gode plananalyser og KU er viktig
Skal gi kunnskap om hva slags konsekvenser foreslåtte tiltak kan ha for samfunn og miljø En viktig del av politikernes beslutningsgrunnlag Må være relevante, forståelige, etterprøvbare, basert på oppdatert kunnskap og beste faglige skjønn Dersom analysen ikke oppfyller disse kravene, kan politikerne fatte beslutninger på feil grunnlag og gjøre vedtak som har vesentlige uønskede konsekvenser

5 KU-prediksjoner er usikre
Alle prediksjoner for/analyser av hva som vil skje i fremtiden er usikre og til en viss grad subjektive, fordi: Det må gjøres subjektive vurderinger av alternativer som skal analyseres, konsekvenser som skal utredes, metoder, data…… Prosjektet kan endre seg fra analysen gjøres til tiltaket er gjennomført Feil og usikkerhet i grunnlagsdata, inputdata og forutsetninger Feil og usikkerhet i modellene: - Funksjonsfeil - årsak-virkningsforholdene beskrives feil - Prosessfeil – viktige sammenhenger tas ikke med - Bruk av forståelsesmodeller som ikke er gyldige for den aktuelle problemstillingen Ukjente og uavklarte kumulative effekter, helhetseffekter og langtidseffekter Mulighet for partiskhet – bevisst «snille tall» og beskrivelser (De Jongh, 1988)

6 Krav til gode KUer og plananalyser
Etterprøvbarhet: Det må fremgå hvordan analysene er gjennomført, hvilke forutsetninger, data og metoder som er brukt – på måter som gjør det mulig for andre å etterprøve analysene Det må redegjøres for usikkerhet i forutsetninger, data og resultater Analysene og fremstilling av resultatene må være forståelige ved at det fremgår tydelig hva som er undersøkt, hva som er funnet og hvilke konsekvenser det «nye utbyggingsområdet, A området» vil ha Analysen må være utarbeidet etter beste faglige skjønn og basert på oppdatert fagkunnskap Analysen og fremstillingene må være hederlige

7 Vårt(planleggernes)ansvar
«Planforslag med konsekvensutredning for nye utbyggingsområder skal beskrive virkninger av tiltaket for miljø og samfunn» (MD 2009 § 9)» Vi er fagfolkene som har ansvaret for å sikre at negative så vel som positive konsekvenser av foreslåtte «nye utbyggingsområder» kommer frem – hvis ikke vi, da hvem? Dette er ofte viktige konsekvenser for samfunnet Mange bekker små gjør en stor Å EKSTRA STORT ANSVAR for planleggerne som «skriver sammen» planforslagene og konsekvensutredningene

8 Ansvarlig myndighet kan:
Stille presise krav til KU Grundig og kritisk gjennomgang av analysene (Evt. ved hjelp av ekstern kompetanse) Stille krav til tilleggsutredninger Ikke godkjenne dårlige KU er Fremme egne alternativer og analyser Skrive saksfremlegg slik at mangler og usikkerhet kommer frem Kreve kompetanse og kapasitet ( Søke og forbedre egen kompetanse) Være mest fagfolk, ikke mest byråkrater

9 Metode KU; MD veileder T-1493
Trinnvis fremgangsmåte for å vurdere konsekvensene av de enkelte utbyggingsforslag (A-områder) i forhold til det enkelte utredningstema Trinn 1: Avgrensning av utredningsområde ( Akvakultur området) Trinn 2: Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlede data og inndeling i delområder. Det bør alltid gå tydelig frem av materialet hvordan verdivurderingen er foretatt, og hvilke kriterier som har ligget til grunn. (Eks. naturens mangfold: Antall + størrelse + avstand til vassdrag med anadrom laksefisk, gyteområder villfisk m.m.) I Svært stor verdi II Stor verdi III Middels verdi IV Liten verdi

10 Metode KU; MD veileder T-1493
Trinn 3 Omfanget (påvirkningen) av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold til 0-alternativet, som tilsvarer sannsynlig utvikling i området uten utbygging. På overordnet plannivå vil omfanget av en utbygging i hovedsak bestemmes av verdiene som berøres ved den aktuelle lokalisering og av arealformålet, eventuelt med tilhørende planbestemmelser som angir utnyttelse (MTB lokaliteten). Trinn 4 Konsekvensvurdering : Verdi vurdering + områdets omfang (MTB) . Konfliktgraden vurderes fra -3 (store/svært store negative konsekvenser) til + 3 (store/svært store positive konsekvenser): -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

11 Metode KU; MD veileder T-1493
Trinn 5 Samlet vurdering: Basert på vurdering av konsekvenser for de enkelte tema + et faglig skjønn + lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. Det skal redegjøres for hvilke vurderinger som ligger til grunn for og som er vektlagt i den samlede avveiningen. Vektingen bør begrunnes slik at grunnlaget for vurderingen er etterprøvbar. Områder ved nasjonal verdi eller stor regional verdi bør vektlegges ved sammenstillingen av konsekvenser. Også viktig å vurdere forslagene til enkeltområder opp mot målene for kommunens strategi for fremtidig arealbruk, og synliggjøre om forslagene avviker fra føringene som gis der. Forhold til strategi for fremtidig arealbruk som eget utredningstema.

12

13 Utredningstema i vedtatt planprogram, KSUT den 20. 01
Utredningstema i vedtatt planprogram, KSUT den Kystplan Midt- og Sør-Troms Miljø og naturressurser: Naturens mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Samisk natur- og kulturgrunnlag Forurensning og støy Samfunn Barn og unges oppvekstsvilkår Friluftsliv Beredskap og ulykkesrisiko (ROS analyse jf. pbl §4-3) Transportbehov og energiløsninger Risiko ved havstigning Påvirkning av konkurranseforholdene (Hvis relevant kan det gis en beskrivelse av estetiskutforming, uttrykk og kvalitet)

14 Innspill på nye utredningstema
Analysemodellen har store mangler når det gjelder å få frem positive konsekvenser for samfunnsutviklingen av nye Akvakultur områder - Næringsliv og sysselsetting - Boligbygging - Folketallsutvikling - Forholdet til strategi for fremtidig arealbruk


Laste ned ppt "KONSEKVENSUTREDNINGER AV NYE BYGGEOMRÅDER I SJØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google