Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011

2 Program 14.00 Velkommen 14.05 Nytt og nyttig i Bærum 14.20 PBL 2008
14.40 Avviksmeldinger 14.45 Tilsyn i Bærum pause 15.10 Dialog/spørsmål/kommentarer

3 Felles mål God og varig kvalitet i bygg og omgivelser Rask avklaring
Forsvarlig prosjektering og gjennomføring

4 Ny kommuneplan 450 boliger i året Plankrav: Uregulerte områder
800 og 1200 kvm tomtestørrelse Deling av eiendom > 3200 kvm All riving, bortsett fra ikke SEFRAK uthus Eget krav om ”harmonisert tilpasning”

5 Ny kommuneplan Unntak plankrav: Villamessig (ene- og tomannsboliger)
Inntil 4 boenheter Påbygg, tilbygg, garasje mv Midlertidig bruksendre (fam.b.hage, hjemmekontor) Bruksendre + Utvide næringsbygg 200 kvm

6 Ny kommuneplan Materielle krav: Flom: 2,5 meter over høyvann
MUA: inntil 20% kan dekkes på terrasser Støykrav (T-1442) Parkering 18 kvm (BYA) U-grad bortfaller, %BYA = 20%, 1980 (tidl. 1975) Eget kap: avklaring ift eksisterende planer %BYA = 10% uregulerte områder RPR Eksist boliger i LNF-område 200 kvm BRA

7 Skaper plunder og heft Dårlige søknader
At søknaden ikke tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav: - Vei/vann/avløp og slokkevann - vei/bane-støy -

8 Gir usikkerhet Fylkesmannen Andre myndigheter Markaloven Naboskap
Politisk nivå Bruksendring/ombygging og forholdet til nye krav (§ 31-2) Dispensasjoner

9 Hjemmesider www.baerum.kommune.no/byggesak
Blanketter fritt tilgjengelig Byggesaksinfo mv Navning av filer ved e-post

10 HUSK IKKE SEND BÅDE MAIL OG SLOW-POST !
IKKE SEND ARKIVVERDIG MATERIALE TIL SAKSBEHANDLERNES MAIL-ADRESSE …OG IKKE TIL BYGNINGSSJEFEN

11 Ny PBL Overgangsregler Dispensasjon, ny bestemmelse fra 1.7.2009
Søknad sendt før Endringssøknad: fortsetter etter system for opprinnelig søknad TEK10: valgfrihet til , bortsett fra avfallsplan og grunnlag for FDV-dok. TEK10: også mulighet etter , dersom prosjektering påbegynt før

12 Ny PBL Skulle gi bedre oversikt og lesbarhet – ryddejobb
Pga justisdept krav om at lovtekst ikke skal gjentas i forskrift så må lov og forskrift nå leses i sammenheng – oppleves lite lesevennlig

13 Ny PBL VEI – VANN - AVLØP § 18-1
§ 27-1, 27-2, 27-3 og 27-4, tinglyst dokument SØKNADSPLIKT §§ 20-1, 20-2 og 20-3 Våtrom (SAK § 2-1) Bruskendring, presisert (SAK § 2-2) Landbruksbygg…..

14 Ny PBL NABOVARSEL § 21-3 før søknad sendes inn
ikke gjenpart til kommunen redegjørelse for naboens merknader i alle saker (også ”meldinger”) unnta varsling når eier er ukjent, eller når naboens interesser bare ”i liten grad” berøres foreldet etter 1 år

15 Ny PBL SLUTTKONTROLL / FERDIGATTEST § 21-10, FDV-dok
FA, også ved ”bagatellmessige” mangler SAK § 7-1, 3 uker FA og brukstill § 21-7, kan automatisk tas i bruk 3 uker etter at nødv dok til FA er mottatt i kommunen Kommunen kan forfølge saken og aktørene 5 år etter FA

16 Ny PBL § 21-6 Privatrettslige forhold Kap. 23 – Klargjøring av ansvar
KPR/KUT bortfaller, inngår i foretakenes system §§ 22- og 22-3 Sentral og Lokal godkjenning (Uavhengig) kontroll fra (??) Kap. 25 – Tilsyn Kap Sanksjoner

17 Ny PBL Visuelle kvaliteter, arkitektonsik utforming
Universell Utforming Energi Skilt- og reklameinnretninger Midlertidige konstruksjoner og anlegg Tilknytningsplikt fjernvarme

18 Ny PBL PBL § 23-4 og SAK § 12-2 – Søkers ansvar Gjennomføringsplan !!
Identifisere/avklare ansvarsområder Påse avfallsplan, miljøsan.bskr., sluttrapport mv Påse nødv. Sikringstiltak (pbl § 28-2) Påse samordning av foretak Samsvarserklæringer og Ktr.erklæringer skal ikke til kommunen, oppbevares av søker Overlevering av grunnlaget for FDV

19 Gjennomføringsplan

20 Tidsbegrenset tilsyn Statlig ”pålegg”, 2 år fra 1.1.2011 Avfallsplan
Sluttdokumentasjon Energi og UU fra

21 System med avviksmeldinger
Kommunen ønsker bedre kvalitet på søknadene, raskere behandling Avviksmelding ved identifiserte avvik Lukkes ved mottatt avviksrapport Ved mottakskontroll, og senere behandling Er tilsyn med søkere Fra


Laste ned ppt "Brukermøte Byggesak 16. Februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google