Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fossumdiagonalen, Trondheimsveien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fossumdiagonalen, Trondheimsveien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fossumdiagonalen, Trondheimsveien
Rv 4 i Groruddalen Planprogram Fossumdiagonalen, Trondheimsveien og Østre Aker vei Haugenstua 3. februar 2011

2 Målsetting: Hovedmål 1: Bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs Trondheimsveien Delmål: Nullvisjonen, både for harde og myke trafikanter Bedre luft- og støyforholdene Redusere Trondheimsveiens barriereeffekt for nærmiljø Hovedmål 2: Bidra til en kapasitetsmessig balanse på hovedvegsystemet mot Ring 3 Bedre framkommelighet for kollektivtrafikk på Trondheimsveien og Østre Aker vei Bedre framkommelighet for syklende og gående langs hovedvegsystemet

3

4

5 Scenario 1 God overføring av trafikk til Østre Aker vei
God trafikal utnyttelse av Fossumdiagonalen God effekt på støy og luftforurensning langs Trondheimsveien Gir størst inngrep på landskap og bebyggelse pga av Fossumdiagonalen og Østre Aker vei Muliggjør tettstedsutvikling langs Trondheimsveien Prosjektets målsetting oppnås

6 Scenario 2 Redusert overføring av trafikk til Østre Aker vei
Fossumdiagonalen utnyttes ikke optimalt Trafikkvolumet på Trondheimsveien reduseres lite Ingen gevinst på støy og luftforurensning langs Trondheimsveien Trondheimsveien fortsatt barriere Store inngrep i landskap og bebyggelse på grunn av Fossumdiagonalen og tiltak langs Østre Aker vei Prosjektets målsetting oppnås ikke

7 Scenario 3 Sterk reduksjon i trafkken på Trondheimsveien
Overføring av trafikk bl.a til Østre Aker vei belaster lokale veger sterkt Økt ulykkesrisiko på lokale veger God effekt på støy og luftforurensning langs Trondheimsveien Kan gi økt støy og luftforurensning på lokale veger Gir minst inngrep på landskap og bebyggelse Muliggjør tettstedsutvikling langs Trondheimsveien Prosjektets målsetting oppnås delvis, men med betydelige ulemper

8 Scenario 4 Redusert overføring av trafikk til Østre Aker vei
Fossumdiagonalen utnyttes ikke optimalt Trafikkvolumet på Trondheimsveien reduseres lite Ingen gevinst på støy og luftforurensning langs Trondheimsveien Trondheimsveien fortsatt barriere Betraktelig dårligere trafikksikkerhet langs Østre Aker vei Inngrep i landskap og bebyggelse på grunn av Fossumdiagonalen Prosjektets målsetting oppnås ikke

9 Hvor kommer Fossumdiagonalen?
To hovedalternativer (korridorer) Reguleringsplan med konsekvensutredning avgjør valg av hovedalternativ og detaljutforming av hovedveg, tunnel og lokalvegsystem

10 Korridorene

11 Status – hva skjer?? Planprogram innsendt til Oslo kommune mars 2008
Langvarig prosess med Oslo kommune om innholdet i det endelige planprogrammet Usikkert om tidspunkt for gjennomføring pga anstrengt økonomi i Oslopakke 3 SVV holder fast ved hovedmålene i prosjektet, dvs miljøforbedring langs Trondheimsveien og ingen kapasitetsøkning inn mot ring 3 og Oslo sentrum

12 Noe helt annet: Forprosjekt Rv 163 Lørenskogveien, parsell Høybråtenveien – E6 rampene Kostnadsvurdering til utvidelse av rv 163 Lørenskogveien med kollektivfelter

13 Rv 163 Lørenskogveien parsell Høybråtenveien – E6 (Østre Aker vei)
Lørenskog stasjon Skårerødegården Høybråtenveien Posten

14 Forutsetning til prosjektet
Prosjektet er initiert av Lørenskog kommune i forbindelse med planarbeidet til kommunedelplan for Skårer–ødegården. Det er ventet betydelig trafikkvekst i forbindelse med utbyggingsplaner ved Skårerødegården. Prosjektet vil ha fokus på fremkommelighet til kollektivtrafikken med bakgrunn i utbyggingsprosjektene som Skårerødegården og Posten.

15 (forts) Reguleringsplan for Østlandsterminalen til Posten på Robsrud ble stadfestet av MD. I vedtaket ble det presisert at det er et mål om en kollektivdekning på 50 % for arbeidsreiser. Prosjektet skal gjennomføre kostnadsoverslag for utvidelse av Lørenskogveien med kollektivfelter på strekningen Høybråtenveien - E6 rampene. Prosjektet er ikke nevnt i NTP eller handlingsprogrammet til Statens vegvesen Region øst. Prosjektet er i oppstartsfasen.


Laste ned ppt "Fossumdiagonalen, Trondheimsveien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google