Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderspsykiatri – hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderspsykiatri – hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alderspsykiatri – hva er det?
v. Bernhard Lorentzen avd.sjef/avd.overlege Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

2 Alderspsykiatri – hva er det?
Def. 1 Utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre Def. 2 Utredning og behandling av psykiske lidelser som debuterer etter 65 år BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

3 Alderspsykiatri – hva er det?
Funksjonelle psykiske lidelser Psykoser: Schizofreni Paranoid psykose Affektive lidelser: Depresjon Bipolar affektiv lidelse Angst Personlighetsforstyrrelser BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

4 Alderspsykiatri – hva er det?
Organiske psykiske lidelser Demens: Alzheimer Vaskulær Blanding Lewy body Frontotemporal Parkinson Alkoholisk Andre Delirium = akutt forvirring Rusmiddelrelaterte lidelser Legemiddelbivirkninger BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

5 Alderspsykiatri – hva er det?
KASUISTIKK Enke, 80 år. Bor alene i leil. i 4.etg. uten heis. En datter, men lite kontakt. Lite nettverk. Har hj.spl.dgl. til hjelp med medisinering og personlig hygiene. Somatisk sykehistorie: Hjerteinfarkt for 3 år siden, moderat hjertesvikt siden. Dårlig ernæringsstatus siste måneder, gått ned i vekt. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

6 Alderspsykiatri – hva er det?
KASUISTIKK forts. Psykiatrisk sykehistorie: Alltid engstelig. Har hatt to depressive episoder, en etter fødsel og en da hun ble enke for 5 år siden. Brukt antidepressiva i forb. med depressive perioder. Sobril og /eller Vival for angst i variable doser, men stort sett daglig siste 2 årene. Noe redusert hukommelse siste året. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

7 Alderspsykiatri – hva er det?
KASUISTIKK forts. Aktuelt: Tiltakende deprimert siste halvår. Beh. med Cipramil med usikker effekt. Lite matinntak over lengre tid. Har mistet interessen for det meste, ligget mye om dagen de siste ukene. Engstelig konstant, daglig bruk av Sobril eller Vival. Har blitt tiltagende skeptisk til medisiner forøvrig, og tatt hjerte- medisin noe sporadisk. Tiltagende hjertesviktsympomer. Virket tidvis desorientert, og i flg. hjemmesykpleien hatt samtaler med imaginære personer. Funnet på gulvet av hj. spl. etter å ha falt – klarte ikke å komme seg opp selv. Innlagt med. avd. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

8 Alderspsykiatri – hva er det?
KASUISTIKK forts. Funn ved innkomst: Desorientert, urolig, engstelig. Avmagret, dehydrert. Funn forenelig med hjertesvikt. Lab.: Hb 10,2, kreatinin 110 Forløp: Overflyttet alderspsykiatrisk avd. etter to døgn BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

9 Alderspsykiatri – hva er det?
KASUISTIKK, forts. Legemiddelbruk (virkestoff og døgndose) ved innleggelse: Furosemid 40 mg Digitoxin 0,05 mg x1 5/7 dg Levaxin (levothyroksin) 100 mikrog CoApprovel (irbesartan+hydroklortiazid) 300 mg/12,5 mg Monoket (isosorbidmononitrat) 50 mg Simvastatin 20 mg Kaleorid (kaliumklorid) 750 mg Albyl-E (acetylsalicylsyre) 75 mg Cipramil 20 mg Zopiklon 7,5 mg Eventuellmedisin: Nitroglyserin 0,5 mg ved behov Vival (diazepam) 5 mg ved behov BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

10 Alderspsykiatri – hva er det?
KASUISTIKK forts. Aktuelle diagnoser: Delirium utløst av hjertesvikt, avmagring, legemidler Depresjon Demens? Angst utløst/ forverret av depresjon og legemidler Overforbruk av benzodiazepiner Fall, delirium, depresjon, redusert kognitiv funksjon BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

11 Alderspsykiatri – hva er det?
Komplekse tilstander Sykdomsbildet ofte sammensatt av elementer av funksjonell psykisk lidelse, organisk psykisk lidelse, somatisk sykdom, legemiddelbivirkninger og sosiale vansker BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

12 Forekomst av funksjonelle psykiske sykdommer hos eldre
Depresjon % (2 - 4% alvorlig) Bipolar lidelse 1,5% - 3% Psykose < 1% (schizofreni, paranoid psykose) BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

13 Forekomst av organiske psykiske sykdommer hos eldre
Demens Ca demente i Norge Herav ~ 60% Alzheimer ~ 20% Vaskulær ~ 10% Lewy body ~ 5% Frontotemporal ~ 5% andre, eks. Parkinson, alkoholisk BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

14 Organiske psykiske sykdommer forts..
Delirium Delirium eller akutt forvirring sees særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning (Ranhoff 2005). BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

15 Alderspsykiatri – hva er det?
Delirium, forts. Redusert bevissthet Redusert kognitiv funksjon som hukommelse, oppmerksomhet og orienteringsevne Psykomotoriske forstyrrelser Psykotiske symptomer Søvnforstyrrelser BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

16 Alderspsykiatri – hva er det?
Delirium, forts. Delirium er vanlig hos pasienter innlagt i somatiske avdelinger: Forekomst 10 – 70% (avhengig av tilstand og avdeling) BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

17 Forekomst av psykisk sykdom hos sykehjemspasienter
Data fra Geir Selbæks sykehjemsstudiestudie: 81 % demens 21 % depresjon (moderat og alvorlig) 21 % vrangforestillinger ” 12 % hallusinose ” 20 % angst ” Selbæk og medarb. 2007 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

18 Alderspsykiatrisk avdeling
Sengeavdeling på Søndre Borgen i Asker Poliklinikk på Diakonhjemmet Sykehus Oppgaver: Utrede og behandle psykiatrisk sykdom hos personer > 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

19 Alderspsykiatrisk avdeling
Problemstillinger: Funksjonelle psykiske lidelser Depresjon/angst Bipolar lidelse Psykose Personlighetspatologi Organiske psykiske lidelser Langvarig/komplisert delirium Alvorlig APSD (atferdsavvik og psykiatriske sympt. v/demens) Misbruk av alkohol/legemidler BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

20 Alderspsykiatrisk avdeling
Poliklinikken Gruppebehandling Individuell utredning/behandling I poliklinikken Hjemme hos pasienten I sykehjem Ca.3200 konsultasjoner/år Veiledning og undervisning til 1.linjen BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

21 Alderspsykiatrisk avdeling
Sengeavdelingen på Søndre Borgen i Asker 50 senger fordelt på 4 differensierte poster Ca 420 innleggelser/år Gj.snitt liggetid 5 – 6 uker Samarbeid med pårørende og bydel vektlegges Undervisning av helsepersonell Pasientundervisning Forskning BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

22 Alderspsykiatrisk avd.
Pas. henvises fra: 1. linjen; Fastlege Sykehjemslege 2. linjen; Somatiske avd. DHS og Lov Akuttpsykiatriske avd. Lov BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

23 Alderspsykiatrisk avd.
Utredning: Psykiatri Funksjonell lidelse Organisk lidelse Somatisk undersøkelse Blodprøver, Rtg Ev. u.s. ved spes. i geriatri Legemiddelvurdering BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

24 Hvor stor legemiddelbelastning skal gamle ha?
Polyfarmasi Høy somatisk sykelighet Redusert legemiddeltoleranse Legemiddelrelaterte problemer som bivirkninger og svekket kognitiv funksjon sees ofte. Systematisk kartlegging av mulige bivirkninger og kognitiv funksjon. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

25 Alderspsykiatri – hva er det?
Utredning forts. Funksjonsnivå ADL Sosiale forhold Bosituasjon Familieforhold Nettverk Off. hjelpetiltak BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

26 Alderspsykiatrisk avd.
Behandling Etablere god kontakt og tillit i et miljø som er ivaretakende og trygghetsskapende Samtalebehandlig; Kognitiv Innsiktsorienter Støttende BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

27 Alderspsykiatri – hva er det?
Behandling, forts. Legemidler Seponere og redusere legemidler som mangler indikasjon eller ikke har effekt Seponere og redusere legemidler som har mulige eller sannsynlige bivirkninger Introdusere nye legemidler, og observere effekt og ev. bivirkninger nøye Dosere forsiktig, og følge opp med samme serumkonsentrasjonsmålinger CYP-genotyping gjøres for å vurdere pas. evne til å bryte ned legemidler BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

28 Alderspsykiatri – hva er det?
Behandling, forts. ECT (elektorstimulerende behandling) Somatisk behandling Fysisk opptrening Sosial trening/stimulering BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

29 Alderspsykiatri – hva er det?
Før utskriving Nettverksmøte: Tilstede: Pasient Pårørende Representant fra bestillerkontor i bydelen Behandlende lege i avd. Primærkontakt i avd. Sosionom (leder) Utskriving og oppfølging diskuteres og fastlegges. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

30 Alderspsykiatri – hva er det?
Hvor skrives pas. ut? Hjemmet : ca.65 % Sykehjem: ca.30 % Somatisk sykehus, annet: ca.5% BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

31 Alderspsykiatri – hva er det?
Hvordan går det? Noen blir helt bra, og trenger ikke oppfølging De fleste blir vesentlig bedre, og trenger oppfølging og videre behandling for å opprettholde funksjonsnivået Noen få demente har atferdsproblemer som ikke lar seg behandle Selv om man noen ganger ikke kan gjøre så mye med grunnsykdommen, kan forholdene alltid legges bedre tilrette slik at pas. får et bedre liv. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

32 Oppfølging etter sykehusbehandling
Fastlege ansvarlig for videre medisinsk behandling/kontroll Ev.oppfølging ved alderspsykiatrisk poliklinikk Hjemmetjeneste Psykiatrisk helsearbeider i bydel Dagsenter Eldresenter Avdelingen har god erfaring med samarbeid med eldresentre. Systematisert samarbeid mellom alderspsykiatrisk poliklinikk og Engelsborg eldresenter. BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?

33 Oppfølging etter sykehusinnleggelse
Riktig omsorgsnivå viktig! Fortsatt bo hjemme? Omsorgsleilighet Sykehjem Stort behov for mer differensierte tilbud innen omsorgsleiligheter og sykehjem BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?


Laste ned ppt "Alderspsykiatri – hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google