Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser
Orientering til formannskapet

2 Bakgrunn Strekningen mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Konnerudgata 124 (v/gamle Kid Interiør): høyt trafikktall stedvis smal, svingete og bratt mange avkjørsler og bratte skråninger skolevei Henvendelser fra beboere og foreldre om sikring av skolevei Buskerud fylkeskommune vedtok midler til trafikksikring gjennom Handlingsprogram for fylkesveier Statens vegvesens prosjekt: trafikksikkerhet, trygghet og framkommelighet for kryssende fotgjengere

3 Oversikt

4 Lysregulert gangfelt ved:
Konnerudgata 92 Thygebakken / Gamlebakken

5 Lysregulert gangfelt ved:
Tårnveien / Konnerudgata 65

6 Bussholdeplassene som en del av trafikksikkerhetsprosjektet
Totalløsningen av disse tiltakene er at det er innført 40 km sone og lysregulerte krysningspunkter for fotgjengere/skolebarn med kantstopp for buss. Kantstoppene er av vegvesenet definert som trafikksikkerhetstiltak da de er med på å gi en lavere hastighet gjennom området, og de skiller syklende fra ventende busspassasjerer ved at syklistene passerer holdeplassen bak leskur eller på areal bak de ventende.

7 Valg av type holdeplass
Statens vegvesens håndbok 232: Tilrettelegging for kollektivtransport på veg I by og tettbebyggelse: ÅDT 30-40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t ++ 0 – 1.500 Kantstopp 1.500 – 4.000 Kantstopp / Lomme Tofelt Lomme Tofelt over Firefelt over

8 Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll i Konnerudgata
Som en kvalitetssikring av valget av holdeplasstype ble holdeplassene observert tirsdag 6/ i tidsrommene kl 07:00-08:45 og kl. 14:40-16:40. Tidspunktene ble valgt for å søke å inkludere maksimaltrafikken for å få et bilde av avviklingen når det er flest kjøretøy på veien.

9 Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll på holdeplass Konnerudgata 102
Holdeplassen har få av- og påstigninger i begge retninger. På morgenen er det kun påstigning på holdeplassen. Det er observert lite bilkø på det aktuelle stedet. Få biler kjører forbi bussen når den stanser , men det er svært dårlig sikt på grunn av en høyresving for de som velger å kjøre forbi. Gjennomsnittelig tidsbruk ved stopp er 12,3 sekunder med seks-sju biler bak bussen.

10 Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll på holdeplass Tårnveien
I perioder er det en del kø forbi holdeplassen, den står da både foran og bak bussen. De gangene bussen stoppet grunnet på- eller avstigning av passasjerer ble det ikke økt kø fordi busset tar igjen køen foran seg etter stopp. Ved god trafikkflyt samlet det seg biler bak bussen (i gjennomsnitt 10+ biler), men dette løste seg raskt opp når bussen kjørte videre. Gjennomsnittlig tidsbruk pr. stopp i rushtid er 18,3 sekunder

11 ”Konnerudgatas nedre del
I forbindelse med åpningen av Øvre Sund bru oppsto det problemer med trafikkavviklingen i nedre del av Konnerudgata fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Kort tid etter åpningen av Øvre Sund bru ble Bybrua stengt for personbiltrafikk. Da normaliserte trafikksituasjonen seg. Statens vegvesen valgte likevel å gjøre noen mindre strakstiltak: Konnerudgata fikk 4 felt gangfeltet ved museumsparken ble fjernet busslommen ved museumsparken ble bygget om til kantstopp busslommen ved Vestbanegården (Konnerudgata 10) ble flyttet til Konnerudgata 18 og bygget om til kantstopp.

12 Strakstiltak nedre del

13 Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll på holdeplass Konnerudgata 18
Holdeplassen har noen konsentrerte påstigningsperioder i forbindelse med skoleslutt for videregående skole. Dette fører til tilbakeblokkering av biler til rundkjøringen i noen tilfelle, men medfører ellers ingen store køproblemer. Gjennomsnittlig tidsbruk pr. stopp i rushtid er 20,5 sekunder

14 Statens vegvesens anbefaling
De tre bussholdeplassene i Konnerudgata var ikke universelt utformet før påbegynt ombygging, men lå som delvis kantstopp og delvis busslomme og skapte uklare grenser mellom ulike trafikantgrupper. Dersom holdeplassene skal tilbakeføres, tilrås det ikke at de tilbakeføres til slik de var, men opparbeides som fullverdige busslommer for å imøtekomme kravet om universell utforming og trafikksikkerhet. Opparbeiding av fullverdige busslommer vil medføre større arealinngrep og investering i forhold til kantstopp. For å oppnå nok areal kan man måtte flytte en eller flere holdeplasser til andre steder langs Konnerudgata. Dette kan få konsekvens for kryssingsstedene og adkomstmulighetene til holdeplassene.

15 Statens vegvesens anbefaling – forts.
Fullverdige busslommer vil også medføre at vi må vurdere fartsdumper gjennom området for at skiltet hastighet skal holdes. Fartsdumper regner vi med å unngå når trafikksikkerhetstiltakene kombineres med kantstopp for bussene. Ut fra ovenstående er vår anbefaling å gjennomføre resterende av trafikksikkerhetstiltakene inklusive kantstopp for å gjøre skolevegen tryggere for barn som må krysse Konnerudgata flere ganger daglig.

16 Rådmannens anbefaling til administrativ tilbakemelding
Drammen kommune tar til orientering at: Undersøkelser fra konsulentfirmaet Rambøll viser at kantholdeplasser ikke gir spesielle kø-problemer. Statens vegvesen anbefaler kantstopp av flere årsaker. Drammen kommune har ikke grunnlag for en faglig overprøving av Statens vegvesen.

17 Rådmannens anbefaling til administrativ tilbakemelding forts.
Drammen kommune gjør oppmerksom på at det ut fra trafikkmengdene i Konnerudgata her er et avvik fra normen som skal behandles av Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune som vegholder bes om å holde øye med utviklingen av trafikksituasjonen i Konnerudgata, slik at eventuelle avbøtende tiltak settes i verk straks dettte ansees nødvendig.


Laste ned ppt "Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google