Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan Drammen kommune
Kontaktutvalget

2 Hvorfor Strategisk næringsplan?
Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen opptrer samkjørt og koordinert i arbeidet med å tilrettelegge for næringslivet Den strategiske næringsplanen er et verktøy for kommunen for dette arbeidet

3 Forhold mellom Kommuneplan og Strategisk næringsplan
Den Strategiske næringsplanen baserer seg på foreliggende kommuneplan (vedtatt i 2007). Ny kommuneplan skal vedtas høsten 2012. Prosessen med å utarbeide Strategisk næringsplan og rulleringen av kommuneplanen samkjøres. Elementer fra denne Strategiske næringsplanen vil derfor inngå i ny kommuneplan.

4 Grunnlaget for strategiplanen
Medvirkningsprosess Forprosjekt: Workshop Møte med kontaktutvalget for næringslivet mars, mai Frokostmøte 6. april Høringsmøte 28. april Tidligere analyser BI Drammen: En analyse av næringsstrukturen i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier (2009) BI Drammen: All-Electric-green-city Drammen. Analyse og innspillsrapport som grunnlag for næringspolitikk (2009) Omdømmeundersøkelser Elvebyen Drammen

5 Forutsetninger for bedrifters lokaliseringsvalg
Kunnskapsøkonomi: Bevegelse fra tradisjonell arealkrevende industri til næringer med kunnskap som viktigste produksjonsfaktor Klima for næringsutvikling Tilrettelegging for innovasjon og entreprenørskap Relatert variasjon i næringslivet Bruk av nettverk Governance og bedre beslutningsprosesser ”People climate” og ”business climate” Geografisk arbeidsdeling mellom sentrum, omland og periferi

6 Arealmessige forutsetninger for næringsetablering i Drammen
Drammens arealstrategi: Konsentrert utbyggingsmønster Kartet på neste lysbilde viser hvilke områder i kommunen som skal henholdsvis: Fortettes: Videreføring av dagens arealbruk Transformeres: Arealbruk må endres i større grad

7 Arealmessige forutsetninger Drammen forts.

8 SWOT-analyse

9 Mål Det skal skapes flere arbeidsplasser i Drammen. Veksten i antallet arbeidsplasser i kommende 10-års periode skal være større enn veksten i antall innbyggere. Drammen kommune skal legge spesielt til rette for kunnskapsintensiv næringsvirksomhet, særlig i sentrumsområdene. Drammen skal ta en ledende rolle innenfor den vestre del av Osloregionen med sikte på å styrke området som en konkurransedyktig kunnskapsregion.

10 Strategier for næringsutvikling
Konkurransedyktig kommune Bysentrum som drivkraft Høyere kunnskapsintensitet i eksisterende næringer Pluss: Regionalt samarbeid – viktig at både Drammen og regionen i fellesskap høster gevinster. Omdømmearbeidet må fortsette som en integrert del av næringsutviklingsarbeidet. Strategiene må følges opp i de årlige budsjettene gjennom konkrete tiltak. Allokering av ressurser, organisering internt i kommunen.

11 Strategiene forts. Regionalt samarbeid Omdømmearbeid Strategi
Eksempler på tiltak Konkurransedyktig kommune Attraktivt lokaliseringssted/Business climate, Entreprenørskapsprogrammer, effektiv saksbehandling, brukerundersøkelser Bysentrum som drivkraft Aktiv arealpolitikk, sentrumshandel, kompetansearbeidsplasser, sentrumsboliger, hotell- og konferansekapasitet, kulturnæringer Høyere kunnskapsintensitet i eksisterende næringsliv Fysiske og immaterielle møteplasser mellom innovasjonsaktører, bygge opp rundt utdanningsmiljøene, bredde i næringslivet, trippel- helix (Kommunal organisering og økonomi)

12 Bysentrum som drivkraft
Temaer Eksempler på tiltak og aktiviteter Aktiv eiendomspolitikk Transformasjon av områder, styring gjennom myndighetsutøvelse, partnerskap med utbyggere, tilrettelegging for klynger, strategiske tomtekjøp Sentrumshandel, kompetansearbeidsplasser og boliger i sentrum Flerfunksjonalitet, Legge til rette et bybasert kjøpesenter med korttidsparkering, legge til rette for et kontorhotell, legge til rette for flere sentrumsboliger Hotell- og konferansekapasitet Legge til rette for et nytt hotell med kapasitet til å romme større konferanser Kulturbaserte næringer Utnytte sentrumstorgene for kulturarrangement, Saluhall i sentrum

13 Konkurransedyktig kommune
Temaer Eksempler på tiltak og aktiviteter Attraktivt lokaliseringssted Tilgjengelighet og åpenhet, være på tilbudssiden Effektiv saksbehandling Rask behandling og gode prosesser i forbindelse med reguleringsplaner, byggesøknader og bevillinger. Modernisering og e-kommune. Gjennomføre brukerundersøkelser for å få innspill fra næringsliv og andre brukere for kontinuerlig forbedring Entreprenørskap Styrke og videreutvikle programmene for entreprenørskap og etablererkompetanse Kommunen som partner i utviklingsprosesser Forutsigbar partner, samfunnsutviklingsaktør

14 Høyere kunnskapsintensitet i eksisterende næringer
Temaer Eksempler på tiltak og aktiviteter Tilrettelegging for fysiske møteplasser Business center, inkubatorer, konferansearenaer, Science/marine park på Tangen/Brakerøya Tilrettelegging for immaterielle møteplasser Klynger, nettverk (bl.a. i samarbeid med DNF) Bredde i næringslivet Næringsutvikling i sykehusets randsone, bygge videre på ARENA-prosjektet, bygge under helserelatert personlig tjenesteyting, bedriftsfellesskap for kulturnæringer for eksempel på papirbredden, electrocluster, Subsea valley Utdanning Støtte opp om prosess med å få universitetsstatus, samarbeid med kunnskapsinstitusjoner

15 Til slutt: Noen utfordringer
Hvilke næringer skal Drammen satse på – kan vi være spissere? Balanse mellom å være ambisiøs og være realistisk – treffer vi? Drammen bør ta et regionalt lederskap – hvordan bør fylkeskommunen utfordres til samarbeid?


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google