Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsrettigheter i Oslo Pensjonsforsikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsrettigheter i Oslo Pensjonsforsikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsrettigheter i Oslo Pensjonsforsikring

2 HISTORIKK Kristiania kommunale pensjonskasse ble opprettet 1.januar 1902 Kristiania endret navn til Oslo i 1925, derav navnendring til Oslo Kommunale pensjonskasse OKP endret navn til Oslo Pensjonsforsikring AS 1.januar 2001 da selskapet ble omdannet til et kommunalt eid aksjeselskap

3 Hva er en tjenestepensjonsordning?
Kollektiv ordning – rett og plikt til medlemskap Pensjonsordningen er et viktig supplement til folketrygden. Som medlem vil du kunne ha rett til økonomisk støtte ved: - uførhet - tidligpensjonering - alderspensjon - dødsfall I tillegg har vi gode lånevilkår.

4 VILKÅR FOR RETT TIL MEDLEMSKAP
Fast ansatt i helkommunal stilling Ansatt i minimum 50% stilling eller ha fast arbeidstid på minimum 14 timer pr uke Man kan ha 2 eller flere deltidsstillinger som til sammen utgjør minimum 14 timer pr uke Må være fylt 18 år Er man over 62 år og har mindre enn 5 år igjen til stillingens aldersgrense har man ikke rett på medlemskap med mindre man har tidligere tjenestetid som gir en samlet tjenestetid på 5 år ved stillingens aldersgrense Engasjement/vikariat på minst 1 år gir rett til medlemskap, man er videre risikodekket ved sykdom og død selv ved medlemskap under 1 år

5 Pensjonssparing i regi av arbeidsgiver
Det er Oslo kommune som arbeidsgiver som innbetaler din pensjonspremie. Premien innbetales etter nettolønnsordningen og kommer ”i tillegg” til din lønn Antatt premie pr medlem ligger på ca 13%

6 OPF vs. SPK/KLP Netto lønn Brutto lønn
Ikke pensjonsinnskudd 2% av brutto lønn 70% pensjon 66% pensjon Ikke skattefradrag Skattefradrag Ikke folketrygd Opptjening av poeng opptjening i folketrygden

7 OVERFØRINGSAVTALEN En avtale mellom de offentlige pensjonsordningene (Staten, KLP og de fleste kommunale – og fylkeskommunale pensjonskasser) som skal sikre at all opptjening i offentlig sektor utbetales som om det var i en og samme kasse Selv om man har under 3 års opptjening i en offentlig ordning og derfor ingen oppsatt rett, skal denne tiden medregnes om man har tjenestetid i en annen offentlig ordning. Det er den kassen man sist er medlem av som skal utbetale pensjon mot refusjon fra den andre kassen

8 Løpende vs. oppsatt ytelse
Løpende pensjon Man går direkte fra arbeid til pensjon. Pensjonen beregnes etter 30-deler Oppsatt rett Pensjonen baseres på det faktisk antall år man har vært medlem i pensjonsordningen. Pensjonen beregnes etter deler

9 STØRRELSEN PÅ OPPSATT RETT
I hht vedtektens §11.1 heter det at pensjonen avkortes etter forholdet mellom den faktiske tjenestetiden vedkommende har vært omfattet av pensjonsordningen ved fratreden, og den tid vedkommende ville ha oppnådd ved stillingens aldersgrense, likevel ikke mindre enn 30 år eller mer enn 40 år Eks; født i 1948 Aldersgr 2018 Innmeldt 42 Max= – 40.dels pensjon

10 Pensjonstyper

11 Uførepensjon fra OPF - etter 1 års sykemelding

12 Spesielt for beregning av uføreytelser
En uføreytelse beregnes som om du står i arbeid til stillingens aldersgrense ”Beste deltid” – dersom du i perioder har arbeidet deltid og derfor har en deltidsprosent lavere enn hundre skal du alltid ha pensjonen beregnet etter det høyeste av deltid på syketidspunktet og gjennomsnittlig deltid. Ved stillingens aldersgrense vil ytelsen bli beregnet etter gjennomsnittlig deltid

13 ETTERLATTEPENSJONER

14 Hvem har rett til ektefellepensjon?
Ektefelle eller registrert partner (ikke samboere) Fraskilt ektefelle dersom - ekteskapet varte i minst 10 år - fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen - fraskilte ikke har giftet seg på nytt

15 Typer ektefellepensjoner

16 Opphør av ektefellepensjon
Pensjonen opphører dersom gjenlevende gifter seg på nytt Dersom det nye ekteskapet oppløses ved skilsmisse eller død vil pensjonen iverksettes på nytt

17 Netto barnepensjon Gis frem til fylte 20 år
15% av avdødes pensjonsgrunnlag per barn ved alle dødsfall etter 1.januar 2001 Uavhengig av antall barn eller kull Eks. (pensjonsgrunnlag lik kr ) x 15%= :12= kr pr mnd. pr.barn

18 Tidlig fratreden

19 AFP 62 - VILKÅR Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP.
Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra og med det året du fyller 50 år til og med året før du går av med pensjon. Du må også ha minst 3 års sammenhengende tjeneste i minimum 20% stilling i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut. Sykepenger likestilles med arbeidsinntekt. Du kan ta ut AFP dersom du allerede har delvis uførepensjon, men må si fra deg uførepensjonen i folketrygden. Dersom arbeidsgiver godkjenner det kan du ta ut gradert AFP

20 Folketrygdberegnet AFP
Beregnes av folketrygden/NAV Består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon, samt et AFP-tillegg Enslige får full grunnpensjon = 1G Samboere/gifte får 85% av G Tilleggspensjonen avhenger av tidligere inntekt

21 vedtektsfestet pensjon/tjenestepensjon
Må stå i lønnet arbeid til pensjoneringstidspunktet Må ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Oppfylles ikke 10 års kravet kan man likevel gå av om man oppfyller vilkårene for AFP 62 Ved 65 år skal man ha den høyeste ytelsen av en folketrygdberegnet AFP og en ren tjenestepensjon

22 Hvordan beregner vi pensjoner?

23 PENSJONSBEREGNING FULL OPPTJENING = 30 ÅR I 100% STILLING
Pensjonsgrunnlaget = lønn + pensjonsgivende tillegg du har ved fratredelse (arb.giver) Max = 12 G ( ,-) Full tjenestetid = 30 år Deltidsprosent – har man jobbet under 100% i perioder regnes et snitt av deltiden

24 Deltidsberegning 10230 dager = 27 år, 10 måneder = 28/30 tjenestetid
= 1814 dgr x 51,76% (22,0/42,5) : dgr. = 9,17% = dgr x 43,53% (18,5/42,5) : dgr. = 0,96% = 1620 dgr x 46,25% (18,5/40) : dgr. = 7,32% = 2250 dgr x 50% (20/40) : dgr. = 10,99% = 4110 dgr x 53,33% 20/37,5) : dgr. = 21,42% dgr ,86% 10230 dager = 27 år, 10 måneder = 28/30 tjenestetid Årslønn = x 49,86% = ,- (pensjonsgrunnlag)

25 Bruttopensjoner Bruttopensjon (pensjon før samordning)
Ved full tjenestetid; pensjonsgrunnlag x 70%:12 x 30/30 Eks: X 70%:12 = Ved redusert tjenestetid; Pensjonsgrunnlag x 70% :12 x 16/30 Eks: x 70% x 16/30:12 = 9 334 Ved deltid; Pensjonsgrunnlag x 70% x deltidsprosent : 12 x 30/30 Eks: x 70% x 49,86% : 12 = 8 726

26 Folketrygd

27 Grunnbeløp Faktor for beregning av folketrygdens ytelser
Fastsettes 1.mai hvert år Pr. 1.mai 2009 kr

28 FOLKETRYGDENS BEGREPER
Pensjonspoeng: - for hvert år (poengår) med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp oppnår man et pensjonspoeng

29 Sluttpoengtall Sluttpoengtall/besteårsregelen:
gjennomsnittet av de 20 høyeste poengtallene Har man under 20 år med poengtall regnes et snitt av alle årene Regelen utgår ved ny pensjonsreform – alle år skal telle likt

30 SAMORDNING Lov om samordning av 1957
Folketrygden utbetales fullt ut, mens pensjonen fra pensjonskassen samordnes Samordningsfradraget er todelt; I grunnpensjonen trekkes det for et beløp tilsvarende 3/4G (4555) eventuelt redusert for tjenestetid og deltid I tilleggspensjonen trekkes det et fradrag i forhold til den inntekt man har hatt i forhold til tjenestetid og deltid Særtillegg går til fradrag i sin helhet Samordningen innebærer ikke at man blir fratatt noe, men er kun en regnemåte for pensjonskassene for å beregne hvor mye de skal betale for å oppfylle forpliktelsen om at summen av tjenestepensjon og folketrygd skal sikre 70% av pensjonsgrunnlaget etter samordning

31 NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN
PENSJONSREFORMEN NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN

32

33 Innfasing av nye opptjeningsregler
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1948 1951 1954 1957 1960 1963 Årskull Ny opptjeningsmodell Dagens opptjeningsmodell født i 1963 og senere– bare nytt system født i 1953 og før– bare dagens system Innfasing – årskullene 1954 – 1962 33 33

34 Beholdning! Inntekt Pensjon Beholdning 18,1%
Fordeles i henhold til levetid Inntekt Pensjon Beholdning

35 Pensjonsopptjening Pensjonsbeholdning =
18,1% av inntekt (opp til 7,1G) hvert år Alle år i arbeid mellom 13 og 75 år Årlig pensjon = pensjonsbeholdning delingstall

36 Årlig pensjon øker med senere uttak

37 Hva med offentlig tjenestepensjon?
Partene i arbeidslivet kom til enighet om følgende 4.juni 2011; Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 Grunnlovsvern av rettigheter opptjent før 2011 Individuell garanti (mindre enn 15 år igjen til 67 år (født før 1959)) sikres 70% om full opptjening ved 67 år Ingen endring av særaldersgrenser ingen levealdersjustering av AFP eller tjenestepensjon før 67 år Folketrygd eller AFP fra 62 år (kan ikke kombineres) Ny regulering: lønnsvekst – 0,75 prosentpoeng

38 LÅN

39 Lån til hva du vil! Ingen øvre beløpsbegrensning. Lån gis etter samlet vurdering av pantsikkerhet og tilbakebetalingsevne. Du kan få utbetalt lånet ditt i flere omganger. Fast rente eller flytende rente avdragsfrihet

40 Hvilken sikkerhet krever vi?
Det gis lån mot 1. prioritets pant i bolig: Inntil 80% av verditakst avgitt av takstmann Det gis lån mot 2. prioritets pant i bolig: Inntil 60% av verditakst avgitt av takstmann, Kjøpesum, eventuelt markedsvurdering avgitt av megler eller forretningsfører. Ved kjøp av bolig: Kjøpesum benyttes som verdigrunnlag, dersom denne er lavere enn takst/markedsvurdering. Ved lån til borettslagsleiligheter: Det tas alltid hensyn til andel fellesgjeld ved beregning av mulig lånebeløp.

41 Rentesatser 3,35% Tilleggslån:
3,00% Innenfor 60% av verditakst med sikkerhet i bolig eller hytte 3,35% Tilleggslån: mellom 60-80% av verditakst med sikkerhet i bolig 4,90%  Mellomfinansieringslån: Kortsiktig lån som innfris ved salg av bolig. Pant i bolig som selges eller annen bolig og evt. i bolig som kjøpes. 

42 Hvordan få tak i oss? Besøksadr: Akersgt. 55, inngang Apotekergt.
Telefontid saksbeh. mlm 0900 – 1430 Telefonnummer sentralbord Telefonnummer låneavdelingen E-post pensjonsavdelingen: E-post låneavdelingen: Nettside:


Laste ned ppt "Pensjonsrettigheter i Oslo Pensjonsforsikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google