Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Sykehjemsetaten RISIKOVURDERING ’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Sykehjemsetaten RISIKOVURDERING ’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oslo kommune Sykehjemsetaten RISIKOVURDERING ’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring - Virksomhetsstyring)

3 Arbeidsmiljølovens § 3-1 c
- kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen AML § 3-1 (2-c) Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

4

5 Risiko – to definisjoner:
”Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier” ”Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt”

6 Risiko – mulighet for tap
I ordet ”tap” ligger av vi mister eller skader noe av verdi, for eksempel: Mennesker (liv, helse, livskvalitet/produktivitet) Materielle verdier (bygninger, maskiner, penger etc.) Produksjon/drift (tid) Informasjon / data Kommunikasjon Ytre miljøforhold Omdømme Tillit fra brukere, pårørende, medarbeidere, politikere og befolkningen I dag: arbeidsmiljø og ansattes sikkerhet eneste fokus – ikke sikring av beboere

7 Link til Arbeidstilsynets brosjyre

8 Kjernespørsmål: Hva kan gå galt og hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det likevel skjer? Hvilke tiltak er nødvendig nå og senere?

9 Risikovurdering består av to hovedelementer – å vurdere: sannsynligheten for at noe uønsket kan skje og konsekvensene dersom det skjer Risikovurderinger inngår naturlig som aktivitet i HMS-gruppene – og settes opp i årshjulet Aristoteles (384 – 322 f.kr.) ”Det er sannsynlig at det usannsynlige kan skje”

10 Risiko Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier Hendelse X Risiko Sannsynlighet Konsekvens

11 Kan vi forutse det usannsynlige?

12 Sannsynlighet: Skjer ofte: Daglig/ukentlig?
Skjer sjelden: Toppen en gang annen hver måned? Lite sannsynlig at det skjer: Er det 1 gang i året? Svært lite sannsynlig: En gang hvert 10. år?

13 SANNSYNLIGHETSMODELL
Nivå Beskrivelse Sannsynlighetskriterier (enten/eller) 1 Meget liten Sjeldnere enn årlig eller 0 -5 prosent sannsynlig 2 Liten Årlig eller 5-10 prosent sannsynlig 3 Moderat Kvartalsvis eller prosent sannsynlig 4 Stor Månedlig eller prosent sannsynlig 5 Meget stor Ukentlig eller prosent

14 Konsekvens: Liten: Små skader eller belastninger på mennesker og/eller mindre materielle skader Middels: Uheldige belastninger eller skader på mennesker og/eller materielle skader Stor: Skade på mennesker og/eller alvorlige materielle skader Katastrofal: Svært alvorlig skade på mennesker eller død – og/eller svært alvorlige materielle skader

15 Risikomatrise 5 10 15 20 25 4 8 12 16 3 6 9 2 1 KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 Meget sannsynlig 4 8 12 16 Sannsynlig 3 6 9 Lite sannsynlig 2 Svært lite sannsynlig 1 Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Kritisk Katastrofal Risikovurdering i forhold til: Kritisk (typisk uakseptabel) KONSEKVENS Betydelig (vurderes) Ubetydelig (typisk akseptabel)

16 Eksempel på bruk av konsekvensskala
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Eksempel på bruk av konsekvensskala Vurdere og prioritere risikoer Konsekvens- rangering Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Avvik fra mål Avvik fra budsjett < 1% >5% Omdømme Begrenset omtale Fullstendig tap av rykte Lover og regler Ingen brudd Fengsel, bøter, erstatninger HMS Plaster Dødsfall Avbruddstid systemer Akseptabel avbruddtid Stort avvik fra avtalt oppetidskrav Versjon 0.9.5,

17 Akseptkriterier Grønn
”Er det mulig å fjerne risikoen fullstendig? Hvilken ”restrisiko” kan vi leve med? ” Akseptkriterier Risiko er ikke akseptabel tiltak må settes inn Uakseptabelt område Rød Toleranseområde Risikoreduksjon bare dersom den er kosteffektiv Gul Man må forsikre seg om at risikoen opprettholdes på dette nivået og ikke stiger Allment akseptabelt område Grønn

18 Risikovurderingsprosessen
Igang-settelse Fordele ansvar, gjennomføre tiltak Velge hva som skal kartlegges Kommunikasjon og dokumentasjon Vurdere, bl.a. bruke skjema Lage handlings-plan

19 Risikovurderinger i Sykehjemsetaten
Fysisk kartlegging minimum en gang pr år (vernerunden) Fare for yrkesskader risikovurderes minimum en gang årlig. Pluss minimum en ROS til. Alltid vurdere å gjennomføre ROS etter alvorlige hendelser (skader/ulykker) eller nesten-ulykker Når hendelser/kartlegginger tilsier dette (MUS) Ellers: etter lokale behov/vurderinger

20 Drøft mulige risikoområder i HMS-gruppen (se blant annet på skademeldinger og avviksmeldinger)
Eksempler på områder som risikovurderes: brann, fall/skliulykker, belastningslidelser, støyplager, stikkskader, rømningsveier, omstillingsprossesser, konflikter, arbeidspress, inneklima, mobbing, elektrisk utstyr, hygiene/smitte osv.

21 Spørsmål vi kan stille oss:
Brann- og elsikkerhet Er det elektriske opplegget i orden - ingen dårlige ledninger/løse kontakter osv? Finnes tilstrekkelige rømningsveier - og er de åpne? Fysiske skader Er det fare for skader påført av utstyr/hjelpemidler? Er det fare for fall/skliskader? Stikkskader? Smitte? Kan gjenstander/innredning falle ned og treffe noen? Ergonomi Er det fare for at helseskade oppstår hvis hjelpemidler ikke brukes? Er arbeidsplassen godt nok tilrettelagt? Riktig høyde ifht. personens høyde? Er det tilstrekkelig lys på arbeidsplassen? Er det passe varmt/kaldt? Psykososialt Er det fare for at arbeidsbelastning, tidsfrister, arbeidstid etc. ikke er forsvarlig? Er det fare for at medarbeidere utsettes for uforsvarlig stress? Trakassering, trusler, vold Er det fare for å bli angrepet og skadet? Er det medarbeiderne som blir/kan bli utsatt for trakassering?

22 MRSA-smitte, Mangelfull opplæring av nyansatte, feil plassering av senger, tunge beboerdører feil ved hjelpemidler, hygiene – smitte, stenge brannveier, defekte støpsler - osv osv osv osv fall/skliulykker, belastningslidelser, støyplager, stikkskader, rømningsveier, omstillingsprosesser helseskadelige konflikter, arbeidspress, inneklima, mobbing, elektrisk utstyr, hjelpemidler brukes ikke

23 Risikovurdering – mal Sannsynlighet Konsekvens 1 2 3 4 5 Produkt
Sannsynlighet Konsekvens Produkt Prioritet Forhold som kan medføre risiko (Farer og problemer) 1 2 3 4 5 ##

24 Handlingsplan 1 Gjelder: Avdeling: Deltatt ved utarbeidelse:
Planen gjelder for perioden Forhold som kan medføre risiko Sum Tiltak Frist for gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring

25 1) Hvilke områder har dere allerede risikovurdert eller planlegger å risikovurdere i 2013 (eller 2014)? Del erfaringer! 2) Gjennomfør en felles risikovurdering for forhold som kan føre til yrkesskader på sykehjemmene Merk A3-arket med bordets fargekode til slutt.


Laste ned ppt "Oslo kommune Sykehjemsetaten RISIKOVURDERING ’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google